10.8.2014

Kaupunginhallituksessa aloite koulujen kunnosta - Kaikki hallinnassa?

Kaupunginhallituksessa on pari aloitetta koskien sisäilmaongelmia ja rakentamista. Tämän lisäksi Kivistön jäteasema etenee oikeuden valitusten jälkeen ja mm. ruoka-avun tilitykset ovat saapuneet. Nuorisovaltuuston aloite siitä, että Vierumäen koululla olisi terveydenhoitaja 5 päivää viikossa, hylättiin resurssipulaan vedoten.

Raija Virran (kok) aloitteessa kaivataan kunnon kunnostusohjelmaa ja apurahojen hakemista koulukiinteistöjen ksoteus- sisäilmaongelmien ratkomiseksi. Tilakeskuksen mukaan tällainen toiminta on käynnissä. Taustaksi sanon, että Raija Virta oli ainoa Lasse Norreksen lisäksi Kokoomusryhmästä, joka äänesti sisäilmaltaan terveiden Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkaustusta vastaan.

Aloitteeseen annetusta vastauksesta huolimatta en usko että tilanne on riittävästi hallinnassa. Vastauksessa todetaan, että Vantaan talous- ja velkaohjelman nimissä ei ole resursseja tutkia koulurakennusten kuntoja.

Tähän olisi ratkaisu: Kuntokartoituksia halvempi ja huomattavasti tarkempi tapa selvittää koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kunto on oirekysely. Se on halpa, ja tarkin. Ne kiinteistöt, missä lapset oireilevat, ovat terveydelle vaarallisia, ja ne tulisi korjata ensisijaisesti. Vaarallisimpiin kiinteistöihin lapsia ei saisi päästää. Ongelmia joko peitällään tai sitten kannetaan vastuu lasten terveydestä ja tulevasti työkyvystä sekä terveystoimen kustannuksista.

On erittäin huolestuttavaa, että esimerkiksi Kannistossa 10% lapsista on sairaita, eikä kunta huomaa sitä. Lisää asiasta:

Kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna homkoulujen korjaus kannattaa, sillä se vähentää voimakkaasti terveyskustannuksia. Valtion laskelmien mukaan se maksaa itsensä takaisin 1-3 vuodessa. Vantaa siis väittää, että sillä on varaa sairastuttaa sadat tai tuhannet lapset eliniäkseen, ja aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä työelämässä.

Oma aloitteeni koski rakentamisen ketjukattoa. Kun kysyin asiasta, se ei vielä olut käytössä (tai siitä ei tiedetty) mutta nyt hyvä käytäntö on kopioitu Helsingistä.

 

Kaupunginhallituksen koko lista (Kaupunginhallituksen lista sellaisenaan löytyy osoitteesta ktweb.):

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/ML

- Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvan Elinkeinopalvelut -tulosalueen johtajan sijaisten määrääminen

- Elinkeinopalveluiden tulosalueen tulosyksiköt ja niiden päälliköt

- Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan liittyminen Kelan KanTa -palveluiden (kansallinen terveysarkisto) käyttäjäksi

4 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset /ML

§28 Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti varsinainen yhtiökokous 18.6.2014 §29 Kiinteistö Oy Itäkehän varsinainen yhtiökokous 19.6.2014 §30 Kiinteistö Oy Kehäsuoran varsinainen yhtiökokous 19.6.2014 §31 Kiinteistö Oy Kehäportti varsinainen yhtiökokous 19.6.2014 - Hallintojohtajan päätös: § 26 Tyytyminen Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen 18.6.2014/Verovalitus/St1 Energy Oy - Talousjohtajan päätös: § 4 Kaupunkitasoisen projektiohjeiston arviointi - Elinkeinojohtajan päätös: § 6 Elinkeinopalveluiden tulosalueen tulosyksiköiden päälliköiden sijaisten määrääminen. Hallintosäännön 16 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa päätöksestä on tehtävä kuntalain tarkoittama oikaisuvaatimus (14 pv). Kaupunginkansliaan 1.8.2014 mennessä lähetetyt listauksessa olevat päätökset, joiden ottomenettelyaika on päättynyt ennen kaupunginhallituksen 11.8.2014 kokousta on lähetetty mahdollista ottomenettelyä varten kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle. Otto- oikeutta ei ole niiden päätösten osalta käytetty.

5 Kaupunginvaltuuston 16.6.2014 pitämän kokouksen täytäntöönpanot /ML

6 Kylmäoja-Ilola asukasyhdistys ry:n esitys Kylmäoja-Ilolan alueen siirtämiseksi Koivukylän suuralueesta Tikkurilan suuralueeseen /ML

Perusteluinaan asukasyhdistys esittää: - Päiväkotitoiminta hoidetaan Tikkurilan suuralueen toimesta - Koulutoimi hoidetaan Tikkurilan suuralueen toimesta - Sosiaali- ja terveystoiminta hoidetaan Tikkurilan suuralueen toimesta - Ilolan alue kuuluu Tikkurilan aluetoimikunnan yhteyteen - Alueen valtuutetut ja lautakunnan jäsenet osallistuvat Tikkurilan aluetoimikunnan kokouksiin - Ilolan alue kuuluu Tikkurilan seurakunnan piiriin - Kaupungin sisäiset liikenneyhteydet ja palvelutoiminta suuntautuu pääsääntöisesti Tikkurilaan - Historiallisesti Ilolan alue on aina kuulunut Tikkurilan kylään.

- Virkamiesten esityksen mukaan muutokseen ei mennä, koska ”suuraluejaon muuttaminen esityksessä mainituilla perusteilla ole tarkoituksenmukaista, koska suuraluejako toimii ensisijaisesti kaupungin tilastollisena aluejakona.”

7 Eron myöntäminen Jenni Vihuselle ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt)

8 Eron myöntäminen Johanna Jurvalle Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

9 Hannu Penttisen luottamustehtävien päättyminen ja Vantaan työterveys liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan täydennysvaalien toimittaminen (kvalt) 10 Hannu Takalan luottamustehtävien päättyminen ja Koivukylän aluetoimikunnan jäsenen täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) /ML

11 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset /ML

12 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, välikarsinnan tulokset ja tarjoajien valinta toiselle neuvottelukierrokselle / ML, Yhteenveto avointen rajapintojen vähimmäisvaatimusten täyttämisestä, Tuotevertailun A tulokset ja päätösehdotuksen perustelut

13 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset /HN

14 Tilitys Korson Ruokapalvelu ry:n sekä Vantaan asunnottomien hyvinvoinnintuki Vahti ry:n avustuksista vuonna 2013 /HN

Korson ruokapalvelu ry. tilitys vuodelta 2013, kaikki tilitysasiakirjat, Vahti ry tilitys vuodelta 2013, kaikki asiakirjat. 

Korson Ruokapalvelu ry jätti Vantaan kaupunginhallitukselle 7.4.2013 päivätyn hakemuksen, jolla se anoi 16 400 euroa avustusta ruokapalvelutoimintaansa Korsossa ja Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tukiyhdistys Vahti ry jätti Vantaan kaupunginhallitukselle 30.5.2013 päivätyn hakemuksen, jolla se anoi 30 000 euroa toimintansa ylläpitämisen ja kehittämisen mahdollistamiseksi ja ensisijaisesti ruokatarvikekuljetuksiin soveltuvan ajoneuvon hankintaa varten. Kaupunginhallitus myönsi 10.6.2013 § 25 sekä Korson ruokapalvelu ry:lle että Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tukiyhdistys Vahti ry:lle toiminta-avustusta vuodelle 2013 yhdistyksien toiminnan jatkumisen turvaamiseksi 3 000 euroa kummallekin.

- Kaupunginhallitus myönsi avustukset. Tässä tilitykset.

15 Oikaisuvaatimus Hakunilan aluetoimikunnan päätökseen 4.6.2014 § 5 /HN: Hakunilan Mielenterveysseura ry/ aluerahahakemus joulujuhlan järjestämiseen 13.12.2014

- Oikaisuvaatimukset eivät yleens ole tuottaneet tuloksia. Näin kävi tässäkin.

16 Vastaus nuorisovaltuuston aloitteeseen terveydenhoitajan läsnäolosta Vierumäen koululla /JTS

Vierumäen koulu on toimittanut nuorisovaltuustolle adressin, jossa toivotaan terveydenhoitajan paikallaoloa koulussa joka päivä. Alakoulun oppilaat, 1.-6. luokkalaiset, ovat itse keksineet idean ja omatoimisesti keränneet koulussaan nimiä adressiin. 

- Virkamiesten vastuaksen mukaan oppilaiden aloitteellisuus on erinomaista, mutta terveydenhoitajaa ei anneta. 

"Vantaan terveydenhoitajilla on hoidettavanaan keskimäärin 583 oppilasta lukuvuonna 2013 - 2014. Jotta terveydenhoitajaresurssi kohdentuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti eri koulujen kesken, terveydenhoitajien työaika jaetaan koulujen kesken oppilaiden määrän mukaan. Terveydenhoitajaresurssia pyritään myös kohdentamaan mahdollisuuksien mukaan hiukan enemmän niille kouluille, joissa oppilailla on eniten hyvinvointiin liittyviä ongelmia ja tuen tarvetta. Koska osa kouluista on pieniä, useimmilla terveydenhoitajilla on kaksi koulua hoidettavanaan. Vierumäen koululla terveydenhoitaja on paikalla oppilasmäärän (363 oppilasta) mukaisesti kolmena päivänä viikossa. Oppilaat ymmärrettävästi toivovat, että kouluterveydenhoitaja olisi paikalla joka päivä. Toivetta perustellaan usein sillä, että terveydenhoitajaa tarvitaan paikalle mahdollisten ensiaputilanteiden varalle. Terveydenhoitaja antaa ensiapua silloin kun hän on paikalla. Kouluilla on kuitenkin velvollisuus huolehtia siitä, että riittävä määrä koulun henkilöstöä on ensiaputaitoisia. Tarvittaessa oppilas saa nopean avun terveysasemalla tai Peijaksen yhteispäivystyksessä. On erinomaista, että oppilaat ovat aktiivisia ja aloitteellisia. Tämä vahvistaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä koko kouluyhteisössä. Kouluterveydenhuolto ei ole varsinaista sairaanhoitoa vaan sen tehtävät kohdistuvat ennaltaehkäisevään työhön, joka on turvattu nykyisillä järjestelyillä myös Vierumäen koululla."

17 Vastaus Ulla Sajaniemen valtuustoaloitteeseen yrityskylä-oppimisympäristö peruskoulun 6. luokkalaisille (kvalt) /EL-H

- Vastauksen mukaan perusopetuksessa ollaan tietoisia Yrityskylä – opintokokonaisuudesta, mutta raha ei riitä edes tuettuun toimintaan.

18 Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Martti Simonen ja Tixi in Car Oy / Kiint. Oy Premium Park, Alfa / J-VN

19 Asemakaavamuutos 002149 ja maanalainen asemakaava 403000ma sekä tonttijako, 40 Ylästö / Lumijälki (kvalt) /J-VN

20 Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginvaltuuston Kivistön jäteaseman asemakaavaa ja asemakaavan muutosta nro 231700 koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / tiedoksi /J- VN; Rajakylän pientaloyhdistys ry/Vantaan kaupunginvaltuusto 16.12.2013 § 7/ valitukseen liittyvä Helsingin hallinto-oikeuden päätös 14/0471/5, 16.62014 dnro 00497/14/4103/ Asemakaava 231700, 23 Kivistö / Kivistön jäteasema

21 Helsingin hallinto-oikeuden päätös asemakaavan muuttamista Purotorppa-nimisellä tilalla koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / tiedoksi /J-VN; Helsingin hallinto-oikeuden päätös 26.6.2014 asemakaavan muutoshakemuksen hylkäämistä koskevaan valitukseen, Vantaan kaupunginvaltuuston 7.2.2013 § 13 tekemästä päätöksestä/ Nordling Henry

22 Helsingin hallinto-oikeuden päätös asemakaavan muutosta nro 002175 koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / tiedoksi /J-VN; Helsingin hallinto-oikeuden päätös 11.7.2014, 14/0584/5 asemakaavan muutosta nro 002175 oskevaan valituksee, Vantaan kaupunginvaltuuston 18.11.2013 § 22 tekemästä päätöksestä/ Heikkinen Kimmo

23 Selityksen antaminen Vantaan kaupunginvaltuuston asemakaavan muutoshakemuksen nro 002157 hylkäämispäätöstä 20.5.2013 § 20 koskevaan valitukseen /J-VN; Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö, valitukseen Helsingin hallinto-oikeuden 25.4.2014, 14/0321/5 tekemästä päätöksestä, asemakaavan muutoshakemuksen hylkäämistä/ Jaakkola Esko; Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kv:n päätöksestä 20.5.2013 § 20 tehtyyn valitukseen

24 Vantaan kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta /J-VN ; Liite 1 Vantaan kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vuokra-asuntojen rakentamis-lainojen lyhyestä korkotuesta; Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta.

25 Vastaus Raija Virran valtuustoaloitteeseen Vantaan koulujen kuntokartoituksista sekä taloussuunnitelman laatimisesta korjausten toteuttamiseksi (kvalt) /J-VN

- En ole tyytyväinen esitettyihin selityksiin. ”Kaikki ovat kunnossa, tilanne hallinnassa” - ja silti sisäilmaongelmia ei havaita ja rakennukset ovat huonokuntoisia. Yllätyksiä tulee toki mutta niitä on nyt liian paljon.

Valtuutettu Raija Virta ja 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen: ”Vantaan koulujen kuntokartoitukset tulee tehdä kattavasti tämän valtuustokauden aikana. Tätä varten on haettava kohtuuhintainen, mutta pätevän henkilökunnan omaava palveluntarjoaja kilpailuttamalla. Tilakeskus laatii kuntokartoitusten pohjalta 10 - 15 vuoden taloussuunnitelman kiinteistöjen sisäilmaongelmien ja peruskorjausten toteuttamiseksi. Taustaa 1: Valtioneuvosto päätti 24.2.2009 käynnistää Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman. Valtio- neuvosto teki myös asiaan liittyvän periaatepäätöksen 12.5.2010. Kosteus- ja hometalkoita johdetaan ympäristöministeriöstä, mutta talkoita tehdään läheisessä yhteistyössä mm. muiden ministeriöiden ja valtionhallinnon toimijoiden sekä kuntasektorin ja yritysmaailman kanssa. Talkoiden ohjelmapäällikkönä toimii TkT Juhani Pirinen, jonka tueksi on nimitetty poikkihallinnollinen ja yhteiskunnallisesti laaja-alainen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustettuna sosiaali- ja terveysministeriö (STM), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), valtiovarainministeriö (VM), ympäristöministeriö (YM) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), Senaatti- kiinteistöt, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto (RAKLI), Rakennusteollisuus (RT), Kuntaliitto, Kiinteistöliitto ja Itä-Suomen yliopisto. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Helena Säteri ja sihteerinä suunnittelija Karoliina Viitamäki. http://uutiset.hometalkoot.fi/component/dpcontentplugin/files/download/2... %20hometalkoot%20toimenpideohjelma.pdf/ Valtio myöntää vuonna 2014 kosteusvauriokorjauksiin 50 miljoonaa euroa valtakunnantasolla, tästä 35 miljoonaa koulujen ja päiväkotien korjauksiin. http://www.hs.fi/kotimaa/a1377244693367 Tästä määrärahasta on mahdollista saada osuus myös Vantaan koulujen korjauksiin. Taustaa 2: Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen, sd., painottaa suunnitelmallisen kiinteistönpidon ja ennakoivan korjaamisen merkitystä kuntien korjausvelan haltuunotossa. Viitanen puhui lokakuussa 2013 Oulussa kosteus- ja hometalkoiden asiantuntijoiden vuosittaisessa työmaakokouksessa. - Kun taloudellinen tilanne on tiukentunut, on entistäkin tärkeämpää kohdentaa korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon resurssit oikein kunnissa. Siksi valtion korjaushankkeisiin myöntämien avustus- määrärahojen myöntöperusteissa on otettu käyttöön talkoissa kehitetty arviointimalli. Kosteus- ja homevaurioita on Suomen rakennuskannasta suhteellisesti eniten kuntien omistamissa rakennuksissa. Lähes viidenneksessä koulujen ja päiväkotirakennusten kerrosalasta esiintyy merkittäviä kosteus- ja homevaurioita, hoitolaitoksissa luku on vielä korkeampi, noin 25 prosenttia. Suuri osa rakennusten sisäilmaongelmista aiheutuu kiinteistöjen kunnossapidon puutteista ja huono- kuntoisten rakennusten viivästyneistä korjauksista. - Kosteus- ja homevauriot voidaan voittaa, mutta se edellyttää määrätietoista ja suunnitelmallista otetta sekä korjausrakentamisen asettamista muun rakentamisen edelle. Päättäjien on tehtävä ripeästi ja rohkeasti tarvittavat investointipäätökset rakennusten kuntotutkimisesta ja korjaussuunnittelusta ja

Esityslista 25 Sivu 210 Kaupunginhallitus 11.08.2014 sen jälkeen priorisoitava hankkeet tärkeysjärjestykseen. Vaurioituneet talot on joko korjattava oikein tai purettava, ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen tiivisti talkoiden viestin. Kosteus- ja hometalkoiden 10 askelta ennakoivaan korjaamiseen ja kiinteistönpitoon: 1. Kunnan tilakeskus selvityttää seuraavan kahden vuoden aikana yli 30-vuotiaan rakennuskannan todellisen kunnon. 2. Tilakeskus käyttää kuntotutkimuksiin vain osaavia asiantuntijoita: kilpailutuksen perusteena selvitysten perusteellisuus ja laatu sekä toimijoiden asiantuntemus. 3. Kuntapäättäjät järjestävät edellä mainittuun resurssit – eli rahaa tilakeskuksen budjettiin rakennusten tutkimiseen. 4. Tehtyjen kuntotutkimusten, käyttäjien kokemusten ja tilojen käyttömäärien perusteella tilakeskus asettaa kunnan kiinteistöjen korjaukset ja uusimiset kiireellisyysjärjestykseen. Useimmiten sisäilma- ongelmien korjaus johtaa rakennuksen peruskorjaukseen. 5. Tilakeskus laatii 10-15 vuoden taloussuunnitelman kiinteistöjen sisäilmaongelmien ja peruskorjausten toteuttamiseksi. 6. Kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien korjaussuunnittelun laatu varmistetaan käyttämällä vain niihin erikoistuneita, osaavia suunnittelijoita. 7. Korjausten suunnittelun ja toteutuksen kustannukset siirretään kunnan lähivuosien budjetteihin ennakkosuunnitelmana ja huolehditaan siitä, että myös seuraava kunnanvaltuusto ohjeistetaan tähän sitoumukseen. 8. Tilakeskus laatii kunnan rakennuksia varten kiinteistöjen huoltosuunnitelmat, joihin on ohjeistettu myös kosteusvaurioita ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Näitä ovat mm. salaojien tarkastaminen, räystäskourujen ja sadevesikaivojen puhdistaminen, vesijohtoliitosten tarkkailu ja muut yksinkertaiset toimenpiteet, joilla vesi pidetään toisaalta rakennuksen ulkopuolella ja toisaalta putkien sisäpuolella. Vaurioita ehkäisevään huoltoon varataan resurssit tilakeskuksen budjettiin. 9. Uudisrakentamistoimintaa vähennetään, kunnes nykyinen rakennuskanta on hyvässä kunnossa. Paitsi, jos uudisrakentamisella korvataan purettavia kiinteistöjä. 10. Vuonna 2023 aloitetaan uudestaan kohdasta 1, koska silloin nyt 20-vuotiaat rakennukset täyttävät 30 vuotta.”

Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 § 14 Päätös: Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

_____

Tilakeskus toteaa vastauksena seuraavaa: Tilakeskus on teettänyt kattavampia kiinteistöjen kuntoarvioita pääsääntöisesti kaikista peruskorjausikään tulevista kiinteistöistä perusparannusten hankevalmisteluun liittyen. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjausten mukaisesti laajempia perusparannuksia ei ole mahtunut investointiohjelmaan, joten tässä tarkoituksessa uusia kuntoarvioita ei ole juurikaan teetetty. Perusparannusten sijaan on siirrytty kohdennettuihin osakorjauksiin, jotka perustuvat yksityiskohtaisempiin kuntoselvityksiin, tutkimuksiin ja suunnitelmiin. Näiden taustalla on yleensä tilakeskuksen tiedossa olevat korjaustarpeet tai kohteen sisäilmaolosuhteissa havaitut puutteet ja käyttäjien kokema oireilu. Kiinteistöjen kuntoa seurataan säännöllisesti normaalina kiinteistönhuollon tehtävänä. Korjaustarpeista tehdään ilmoitukset tilakeskukseen, missä tarpeellisuus ja kiireellisyys arvioidaan omien asiantuntijoiden toimesta. Tarkentavia kuntotutkimuksia teetetään ulkopuolisilla asiantuntijoilla tarpeen mukaan. Korjaustarpeet sovitetaan kunnossapito- ja peruskorjausohjelmiin vakiintuneiden määrärahojen puitteissa. Kiireelliseksi todettuihin sisäilmaongelmiin haetaan ratkaisua viipymättä ja selvityksissä esiin tulleet puutteet korjataan sisäilmakorjauksiin varatun erillismäärärahan turvin. Kiinteistönhuollon tekemien ilmoitusten lisäksi selvityksiä ja korjaustoimenpiteitä tehdään paljon myös käyttäjien havaintojen perusteella. Yhä useammin tarkempienkaan tutkimusten perusteella ei löydy sellaista korjattavaa, jolla olosuhteet saataisiin kaikkien käyttäjien hyväksymälle tasolle. Tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmia on seurattu säännöllisesti tilakeskuksen koordinoimassa ohjelmointiryhmässä jo useiden vuosien ajan. Ohjelmoinnilla seurataan kohdekohtaisesti tutkimus-, suunnittelu- ja korjaustilannetta sekä niihin investointiohjelmassa varatun määrärahan (n. 2,5 milj. euroa/vuosi) käyttöä. Kohteet ovat pääosin kouluja ja päiväkoteja, mutta mukaan mahtuu myös muita mm. sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevia tiloja. Kaiken kaikkiaan 60:stä Vantaalaisesta koulusta noin kolmanneksessa tehdään joka vuosi jonkinlaisia sisäilmaongelmiin liittyviä korjauksia. Tapaukset ovat yhä useammin ennalta arvaamattomia, eikä niillä ole välttämättä yhteyttä rakennuksen ikään tai kuntoselvityksiin perustuvaan kuntoon. Siten sisäilmaongelmien poistamiseksi laadittavan kattavan korjausohjelman ja pitkän aikavälin taloussuunnitelman laatimista ei voida pitää realistisena tavoitteena. Kiinteistöjen arvon ja kunnon säilyttämiseksi sekä samalla uusien sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi ennakoivaan kunnossapitoon ja korjaamiseen kannattaisi varata nykyistä enemmän resursseja. Kiinteistöjen kuntotiedot tulisi päivittää perusteellisempien kuntokartoitusten avulla ja tulokset tulisi viedä nykyistä kattavammin kiinteistönhallinnan tietojärjestelmiin. Näin toimenpiteet olisi paremmin ohjelmoitavissa pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmaksi ja edelleen taloussuunnitelman laadinnan pohjaksi. Tilakeskuksella on tavoitteena käynnistää valikoitujen koulurakennusten laajempi kuntokartoitus viimeistään vuoden 2015 aikana. Samassa yhteydessä on ollut tarkoitus teettää kaupunginmuseon aloitteen mukaisesti rakennusten tarkempi inventointi Vantaalla sijaitsevien koulurakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen selvittämiseksi. Selvityksen tarkoituksena on tukea maankäyttöön liittyviä päätöksiä, lupaprosesseja ja kiinteistön hoitoa sekä rakennussuojelua. Selvityksestä olisi hyötyä kouluverkon suunnittelussa ja kiinteistöjen kehittämisessä. Selvitys tehtäisiin ensisijaisesti vanhemmista rakennuksista, joita ei ole viimeaikoina vielä perusparannettu. Inventointiin ja kuntoselvityksiin käytetään vain osaavia ulkopuolisia asiantuntijoita, mikä edellyttää erillisiä lisämäärärahoja käyttötalouden kehykseen viimeistään ensi vuodelle. Kaupunginmuseon arvion mukaan inventoinnista maksettava konsulttipalkkio olisi 60 000 euroa, minkä lisäksi teknistaloudelliseen tarkasteluun tulisi varata vähintään 100 000 euroa. Kokonaisvaltaisen selvityksen perusteella tilakeskus tulee asettamaan kiinteistöjen korjaukset ja uusimiset kiireellisyysjärjestykseen. Kaupungin taloussuunnitelman liitteeksi aikaisemmin laadittu 10- vuoden peruskorjausohjelma ja sen rahoitustarve tarkistetaan tämän selvityksen tulosten perusteella. Investointiluontoisten korjausten lisäksi päivittäiseen kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Voimassa olevat kiinteistönhuoltosopimukset on laadittu palveluntuottajien kanssa tilapalveluiden yhtiöittämiseen liittyen. Sopimusten noudattamista tulee valvoa entistä tiukemmin ja palveluntuottajalta edellytetään entistä aktiivisempaa otetta kiinteistöjen kunnon seurannassa ja ennakoivassa huollossa. Kalliiden erillisselvitysten sijaan tulisi päästä jatkuvaan kiinteistöjen kuntotietojen ylläpitoon ammattitaitoisen kiinteistöpalvelun avulla.

Kaupunginhallitus 11.8.2014

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys: Päätetään a) antaa valtuutettu Raija Virralle ja usealle muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle tilakeskuksen esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupungin hallituksen vastaus tiedoksi. Täytäntöönpano: kaupunginkanslia, esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto Lisätiedot: Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius, puh. 040 749 2592 , etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

26 Vastaus Sirpa Kauppisen valtuustoaloitteeseen rakentamisen ketjukatosta (kvalt) /J-VN

- Kun kysyin tätä, ei tällaista ollut, mutta nyt sellainen on. Mahtavaa, että naapureista halutaan ottaa oppia. Tässä linkki aloitteeseen.  

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
10.8.2014

Kaupunginhallituksessa aloite koulujen kunnosta - Kaikki hallinnassa?

Kaupunginhallituksessa on pari aloitetta koskien sisäilmaongelmia ja rakentamista. Tämän lisäksi Kivistön jäteasema etenee oikeuden valitusten jälkeen ja mm. ruoka-avun tilitykset ovat saapuneet. Nuorisovaltuuston aloite siitä, että Vierumäen koululla olisi terveydenhoitaja 5 päivää viikossa, hylättiin resurssipulaan vedoten.

Raija Virran (kok) aloitteessa kaivataan kunnon kunnostusohjelmaa ja apurahojen hakemista koulukiinteistöjen ksoteus- sisäilmaongelmien ratkomiseksi. Tilakeskuksen mukaan tällainen toiminta on käynnissä. Taustaksi sanon, että Raija Virta oli ainoa Lasse Norreksen lisäksi Kokoomusryhmästä, joka äänesti sisäilmaltaan terveiden Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkaustusta vastaan.

Aloitteeseen annetusta vastauksesta huolimatta en usko että tilanne on riittävästi hallinnassa. Vastauksessa todetaan, että Vantaan talous- ja velkaohjelman nimissä ei ole resursseja tutkia koulurakennusten kuntoja.

Tähän olisi ratkaisu: Kuntokartoituksia halvempi ja huomattavasti tarkempi tapa selvittää koulu- ja päiväkotikiinteistöjen kunto on oirekysely. Se on halpa, ja tarkin. Ne kiinteistöt, missä lapset oireilevat, ovat terveydelle vaarallisia, ja ne tulisi korjata ensisijaisesti. Vaarallisimpiin kiinteistöihin lapsia ei saisi päästää. Ongelmia joko peitällään tai sitten kannetaan vastuu lasten terveydestä ja tulevasti työkyvystä sekä terveystoimen kustannuksista.

On erittäin huolestuttavaa, että esimerkiksi Kannistossa 10% lapsista on sairaita, eikä kunta huomaa sitä. Lisää asiasta:

Kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna homkoulujen korjaus kannattaa, sillä se vähentää voimakkaasti terveyskustannuksia. Valtion laskelmien mukaan se maksaa itsensä takaisin 1-3 vuodessa. Vantaa siis väittää, että sillä on varaa sairastuttaa sadat tai tuhannet lapset eliniäkseen, ja aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä työelämässä.

Oma aloitteeni koski rakentamisen ketjukattoa. Kun kysyin asiasta, se ei vielä olut käytössä (tai siitä ei tiedetty) mutta nyt hyvä käytäntö on kopioitu Helsingistä.

 

Kaupunginhallituksen koko lista (Kaupunginhallituksen lista sellaisenaan löytyy osoitteesta ktweb.):

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/ML

- Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvan Elinkeinopalvelut -tulosalueen johtajan sijaisten määrääminen

- Elinkeinopalveluiden tulosalueen tulosyksiköt ja niiden päälliköt

- Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan liittyminen Kelan KanTa -palveluiden (kansallinen terveysarkisto) käyttäjäksi

4 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset /ML

§28 Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti varsinainen yhtiökokous 18.6.2014 §29 Kiinteistö Oy Itäkehän varsinainen yhtiökokous 19.6.2014 §30 Kiinteistö Oy Kehäsuoran varsinainen yhtiökokous 19.6.2014 §31 Kiinteistö Oy Kehäportti varsinainen yhtiökokous 19.6.2014 - Hallintojohtajan päätös: § 26 Tyytyminen Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen 18.6.2014/Verovalitus/St1 Energy Oy - Talousjohtajan päätös: § 4 Kaupunkitasoisen projektiohjeiston arviointi - Elinkeinojohtajan päätös: § 6 Elinkeinopalveluiden tulosalueen tulosyksiköiden päälliköiden sijaisten määrääminen. Hallintosäännön 16 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa päätöksestä on tehtävä kuntalain tarkoittama oikaisuvaatimus (14 pv). Kaupunginkansliaan 1.8.2014 mennessä lähetetyt listauksessa olevat päätökset, joiden ottomenettelyaika on päättynyt ennen kaupunginhallituksen 11.8.2014 kokousta on lähetetty mahdollista ottomenettelyä varten kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle. Otto- oikeutta ei ole niiden päätösten osalta käytetty.

5 Kaupunginvaltuuston 16.6.2014 pitämän kokouksen täytäntöönpanot /ML

6 Kylmäoja-Ilola asukasyhdistys ry:n esitys Kylmäoja-Ilolan alueen siirtämiseksi Koivukylän suuralueesta Tikkurilan suuralueeseen /ML

Perusteluinaan asukasyhdistys esittää: - Päiväkotitoiminta hoidetaan Tikkurilan suuralueen toimesta - Koulutoimi hoidetaan Tikkurilan suuralueen toimesta - Sosiaali- ja terveystoiminta hoidetaan Tikkurilan suuralueen toimesta - Ilolan alue kuuluu Tikkurilan aluetoimikunnan yhteyteen - Alueen valtuutetut ja lautakunnan jäsenet osallistuvat Tikkurilan aluetoimikunnan kokouksiin - Ilolan alue kuuluu Tikkurilan seurakunnan piiriin - Kaupungin sisäiset liikenneyhteydet ja palvelutoiminta suuntautuu pääsääntöisesti Tikkurilaan - Historiallisesti Ilolan alue on aina kuulunut Tikkurilan kylään.

- Virkamiesten esityksen mukaan muutokseen ei mennä, koska ”suuraluejaon muuttaminen esityksessä mainituilla perusteilla ole tarkoituksenmukaista, koska suuraluejako toimii ensisijaisesti kaupungin tilastollisena aluejakona.”

7 Eron myöntäminen Jenni Vihuselle ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt)

8 Eron myöntäminen Johanna Jurvalle Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

9 Hannu Penttisen luottamustehtävien päättyminen ja Vantaan työterveys liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan täydennysvaalien toimittaminen (kvalt) 10 Hannu Takalan luottamustehtävien päättyminen ja Koivukylän aluetoimikunnan jäsenen täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) /ML

11 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset /ML

12 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, välikarsinnan tulokset ja tarjoajien valinta toiselle neuvottelukierrokselle / ML, Yhteenveto avointen rajapintojen vähimmäisvaatimusten täyttämisestä, Tuotevertailun A tulokset ja päätösehdotuksen perustelut

13 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset /HN

14 Tilitys Korson Ruokapalvelu ry:n sekä Vantaan asunnottomien hyvinvoinnintuki Vahti ry:n avustuksista vuonna 2013 /HN

Korson ruokapalvelu ry. tilitys vuodelta 2013, kaikki tilitysasiakirjat, Vahti ry tilitys vuodelta 2013, kaikki asiakirjat. 

Korson Ruokapalvelu ry jätti Vantaan kaupunginhallitukselle 7.4.2013 päivätyn hakemuksen, jolla se anoi 16 400 euroa avustusta ruokapalvelutoimintaansa Korsossa ja Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tukiyhdistys Vahti ry jätti Vantaan kaupunginhallitukselle 30.5.2013 päivätyn hakemuksen, jolla se anoi 30 000 euroa toimintansa ylläpitämisen ja kehittämisen mahdollistamiseksi ja ensisijaisesti ruokatarvikekuljetuksiin soveltuvan ajoneuvon hankintaa varten. Kaupunginhallitus myönsi 10.6.2013 § 25 sekä Korson ruokapalvelu ry:lle että Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tukiyhdistys Vahti ry:lle toiminta-avustusta vuodelle 2013 yhdistyksien toiminnan jatkumisen turvaamiseksi 3 000 euroa kummallekin.

- Kaupunginhallitus myönsi avustukset. Tässä tilitykset.

15 Oikaisuvaatimus Hakunilan aluetoimikunnan päätökseen 4.6.2014 § 5 /HN: Hakunilan Mielenterveysseura ry/ aluerahahakemus joulujuhlan järjestämiseen 13.12.2014

- Oikaisuvaatimukset eivät yleens ole tuottaneet tuloksia. Näin kävi tässäkin.

16 Vastaus nuorisovaltuuston aloitteeseen terveydenhoitajan läsnäolosta Vierumäen koululla /JTS

Vierumäen koulu on toimittanut nuorisovaltuustolle adressin, jossa toivotaan terveydenhoitajan paikallaoloa koulussa joka päivä. Alakoulun oppilaat, 1.-6. luokkalaiset, ovat itse keksineet idean ja omatoimisesti keränneet koulussaan nimiä adressiin. 

- Virkamiesten vastuaksen mukaan oppilaiden aloitteellisuus on erinomaista, mutta terveydenhoitajaa ei anneta. 

"Vantaan terveydenhoitajilla on hoidettavanaan keskimäärin 583 oppilasta lukuvuonna 2013 - 2014. Jotta terveydenhoitajaresurssi kohdentuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti eri koulujen kesken, terveydenhoitajien työaika jaetaan koulujen kesken oppilaiden määrän mukaan. Terveydenhoitajaresurssia pyritään myös kohdentamaan mahdollisuuksien mukaan hiukan enemmän niille kouluille, joissa oppilailla on eniten hyvinvointiin liittyviä ongelmia ja tuen tarvetta. Koska osa kouluista on pieniä, useimmilla terveydenhoitajilla on kaksi koulua hoidettavanaan. Vierumäen koululla terveydenhoitaja on paikalla oppilasmäärän (363 oppilasta) mukaisesti kolmena päivänä viikossa. Oppilaat ymmärrettävästi toivovat, että kouluterveydenhoitaja olisi paikalla joka päivä. Toivetta perustellaan usein sillä, että terveydenhoitajaa tarvitaan paikalle mahdollisten ensiaputilanteiden varalle. Terveydenhoitaja antaa ensiapua silloin kun hän on paikalla. Kouluilla on kuitenkin velvollisuus huolehtia siitä, että riittävä määrä koulun henkilöstöä on ensiaputaitoisia. Tarvittaessa oppilas saa nopean avun terveysasemalla tai Peijaksen yhteispäivystyksessä. On erinomaista, että oppilaat ovat aktiivisia ja aloitteellisia. Tämä vahvistaa ennaltaehkäisevän työn merkitystä koko kouluyhteisössä. Kouluterveydenhuolto ei ole varsinaista sairaanhoitoa vaan sen tehtävät kohdistuvat ennaltaehkäisevään työhön, joka on turvattu nykyisillä järjestelyillä myös Vierumäen koululla."

17 Vastaus Ulla Sajaniemen valtuustoaloitteeseen yrityskylä-oppimisympäristö peruskoulun 6. luokkalaisille (kvalt) /EL-H

- Vastauksen mukaan perusopetuksessa ollaan tietoisia Yrityskylä – opintokokonaisuudesta, mutta raha ei riitä edes tuettuun toimintaan.

18 Kaupanvahvistajan ilmoitus kiinteistökaupasta: Martti Simonen ja Tixi in Car Oy / Kiint. Oy Premium Park, Alfa / J-VN

19 Asemakaavamuutos 002149 ja maanalainen asemakaava 403000ma sekä tonttijako, 40 Ylästö / Lumijälki (kvalt) /J-VN

20 Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginvaltuuston Kivistön jäteaseman asemakaavaa ja asemakaavan muutosta nro 231700 koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / tiedoksi /J- VN; Rajakylän pientaloyhdistys ry/Vantaan kaupunginvaltuusto 16.12.2013 § 7/ valitukseen liittyvä Helsingin hallinto-oikeuden päätös 14/0471/5, 16.62014 dnro 00497/14/4103/ Asemakaava 231700, 23 Kivistö / Kivistön jäteasema

21 Helsingin hallinto-oikeuden päätös asemakaavan muuttamista Purotorppa-nimisellä tilalla koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / tiedoksi /J-VN; Helsingin hallinto-oikeuden päätös 26.6.2014 asemakaavan muutoshakemuksen hylkäämistä koskevaan valitukseen, Vantaan kaupunginvaltuuston 7.2.2013 § 13 tekemästä päätöksestä/ Nordling Henry

22 Helsingin hallinto-oikeuden päätös asemakaavan muutosta nro 002175 koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / tiedoksi /J-VN; Helsingin hallinto-oikeuden päätös 11.7.2014, 14/0584/5 asemakaavan muutosta nro 002175 oskevaan valituksee, Vantaan kaupunginvaltuuston 18.11.2013 § 22 tekemästä päätöksestä/ Heikkinen Kimmo

23 Selityksen antaminen Vantaan kaupunginvaltuuston asemakaavan muutoshakemuksen nro 002157 hylkäämispäätöstä 20.5.2013 § 20 koskevaan valitukseen /J-VN; Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö, valitukseen Helsingin hallinto-oikeuden 25.4.2014, 14/0321/5 tekemästä päätöksestä, asemakaavan muutoshakemuksen hylkäämistä/ Jaakkola Esko; Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kv:n päätöksestä 20.5.2013 § 20 tehtyyn valitukseen

24 Vantaan kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta /J-VN ; Liite 1 Vantaan kaupungin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vuokra-asuntojen rakentamis-lainojen lyhyestä korkotuesta; Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta.

25 Vastaus Raija Virran valtuustoaloitteeseen Vantaan koulujen kuntokartoituksista sekä taloussuunnitelman laatimisesta korjausten toteuttamiseksi (kvalt) /J-VN

- En ole tyytyväinen esitettyihin selityksiin. ”Kaikki ovat kunnossa, tilanne hallinnassa” - ja silti sisäilmaongelmia ei havaita ja rakennukset ovat huonokuntoisia. Yllätyksiä tulee toki mutta niitä on nyt liian paljon.

Valtuutettu Raija Virta ja 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen aloitteen: ”Vantaan koulujen kuntokartoitukset tulee tehdä kattavasti tämän valtuustokauden aikana. Tätä varten on haettava kohtuuhintainen, mutta pätevän henkilökunnan omaava palveluntarjoaja kilpailuttamalla. Tilakeskus laatii kuntokartoitusten pohjalta 10 - 15 vuoden taloussuunnitelman kiinteistöjen sisäilmaongelmien ja peruskorjausten toteuttamiseksi. Taustaa 1: Valtioneuvosto päätti 24.2.2009 käynnistää Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman. Valtio- neuvosto teki myös asiaan liittyvän periaatepäätöksen 12.5.2010. Kosteus- ja hometalkoita johdetaan ympäristöministeriöstä, mutta talkoita tehdään läheisessä yhteistyössä mm. muiden ministeriöiden ja valtionhallinnon toimijoiden sekä kuntasektorin ja yritysmaailman kanssa. Talkoiden ohjelmapäällikkönä toimii TkT Juhani Pirinen, jonka tueksi on nimitetty poikkihallinnollinen ja yhteiskunnallisesti laaja-alainen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustettuna sosiaali- ja terveysministeriö (STM), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), valtiovarainministeriö (VM), ympäristöministeriö (YM) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), Senaatti- kiinteistöt, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto (RAKLI), Rakennusteollisuus (RT), Kuntaliitto, Kiinteistöliitto ja Itä-Suomen yliopisto. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Helena Säteri ja sihteerinä suunnittelija Karoliina Viitamäki. http://uutiset.hometalkoot.fi/component/dpcontentplugin/files/download/2... %20hometalkoot%20toimenpideohjelma.pdf/ Valtio myöntää vuonna 2014 kosteusvauriokorjauksiin 50 miljoonaa euroa valtakunnantasolla, tästä 35 miljoonaa koulujen ja päiväkotien korjauksiin. http://www.hs.fi/kotimaa/a1377244693367 Tästä määrärahasta on mahdollista saada osuus myös Vantaan koulujen korjauksiin. Taustaa 2: Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen, sd., painottaa suunnitelmallisen kiinteistönpidon ja ennakoivan korjaamisen merkitystä kuntien korjausvelan haltuunotossa. Viitanen puhui lokakuussa 2013 Oulussa kosteus- ja hometalkoiden asiantuntijoiden vuosittaisessa työmaakokouksessa. - Kun taloudellinen tilanne on tiukentunut, on entistäkin tärkeämpää kohdentaa korjausrakentamisen ja kiinteistönpidon resurssit oikein kunnissa. Siksi valtion korjaushankkeisiin myöntämien avustus- määrärahojen myöntöperusteissa on otettu käyttöön talkoissa kehitetty arviointimalli. Kosteus- ja homevaurioita on Suomen rakennuskannasta suhteellisesti eniten kuntien omistamissa rakennuksissa. Lähes viidenneksessä koulujen ja päiväkotirakennusten kerrosalasta esiintyy merkittäviä kosteus- ja homevaurioita, hoitolaitoksissa luku on vielä korkeampi, noin 25 prosenttia. Suuri osa rakennusten sisäilmaongelmista aiheutuu kiinteistöjen kunnossapidon puutteista ja huono- kuntoisten rakennusten viivästyneistä korjauksista. - Kosteus- ja homevauriot voidaan voittaa, mutta se edellyttää määrätietoista ja suunnitelmallista otetta sekä korjausrakentamisen asettamista muun rakentamisen edelle. Päättäjien on tehtävä ripeästi ja rohkeasti tarvittavat investointipäätökset rakennusten kuntotutkimisesta ja korjaussuunnittelusta ja

Esityslista 25 Sivu 210 Kaupunginhallitus 11.08.2014 sen jälkeen priorisoitava hankkeet tärkeysjärjestykseen. Vaurioituneet talot on joko korjattava oikein tai purettava, ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen tiivisti talkoiden viestin. Kosteus- ja hometalkoiden 10 askelta ennakoivaan korjaamiseen ja kiinteistönpitoon: 1. Kunnan tilakeskus selvityttää seuraavan kahden vuoden aikana yli 30-vuotiaan rakennuskannan todellisen kunnon. 2. Tilakeskus käyttää kuntotutkimuksiin vain osaavia asiantuntijoita: kilpailutuksen perusteena selvitysten perusteellisuus ja laatu sekä toimijoiden asiantuntemus. 3. Kuntapäättäjät järjestävät edellä mainittuun resurssit – eli rahaa tilakeskuksen budjettiin rakennusten tutkimiseen. 4. Tehtyjen kuntotutkimusten, käyttäjien kokemusten ja tilojen käyttömäärien perusteella tilakeskus asettaa kunnan kiinteistöjen korjaukset ja uusimiset kiireellisyysjärjestykseen. Useimmiten sisäilma- ongelmien korjaus johtaa rakennuksen peruskorjaukseen. 5. Tilakeskus laatii 10-15 vuoden taloussuunnitelman kiinteistöjen sisäilmaongelmien ja peruskorjausten toteuttamiseksi. 6. Kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien korjaussuunnittelun laatu varmistetaan käyttämällä vain niihin erikoistuneita, osaavia suunnittelijoita. 7. Korjausten suunnittelun ja toteutuksen kustannukset siirretään kunnan lähivuosien budjetteihin ennakkosuunnitelmana ja huolehditaan siitä, että myös seuraava kunnanvaltuusto ohjeistetaan tähän sitoumukseen. 8. Tilakeskus laatii kunnan rakennuksia varten kiinteistöjen huoltosuunnitelmat, joihin on ohjeistettu myös kosteusvaurioita ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Näitä ovat mm. salaojien tarkastaminen, räystäskourujen ja sadevesikaivojen puhdistaminen, vesijohtoliitosten tarkkailu ja muut yksinkertaiset toimenpiteet, joilla vesi pidetään toisaalta rakennuksen ulkopuolella ja toisaalta putkien sisäpuolella. Vaurioita ehkäisevään huoltoon varataan resurssit tilakeskuksen budjettiin. 9. Uudisrakentamistoimintaa vähennetään, kunnes nykyinen rakennuskanta on hyvässä kunnossa. Paitsi, jos uudisrakentamisella korvataan purettavia kiinteistöjä. 10. Vuonna 2023 aloitetaan uudestaan kohdasta 1, koska silloin nyt 20-vuotiaat rakennukset täyttävät 30 vuotta.”

Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 § 14 Päätös: Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

_____

Tilakeskus toteaa vastauksena seuraavaa: Tilakeskus on teettänyt kattavampia kiinteistöjen kuntoarvioita pääsääntöisesti kaikista peruskorjausikään tulevista kiinteistöistä perusparannusten hankevalmisteluun liittyen. Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman linjausten mukaisesti laajempia perusparannuksia ei ole mahtunut investointiohjelmaan, joten tässä tarkoituksessa uusia kuntoarvioita ei ole juurikaan teetetty. Perusparannusten sijaan on siirrytty kohdennettuihin osakorjauksiin, jotka perustuvat yksityiskohtaisempiin kuntoselvityksiin, tutkimuksiin ja suunnitelmiin. Näiden taustalla on yleensä tilakeskuksen tiedossa olevat korjaustarpeet tai kohteen sisäilmaolosuhteissa havaitut puutteet ja käyttäjien kokema oireilu. Kiinteistöjen kuntoa seurataan säännöllisesti normaalina kiinteistönhuollon tehtävänä. Korjaustarpeista tehdään ilmoitukset tilakeskukseen, missä tarpeellisuus ja kiireellisyys arvioidaan omien asiantuntijoiden toimesta. Tarkentavia kuntotutkimuksia teetetään ulkopuolisilla asiantuntijoilla tarpeen mukaan. Korjaustarpeet sovitetaan kunnossapito- ja peruskorjausohjelmiin vakiintuneiden määrärahojen puitteissa. Kiireelliseksi todettuihin sisäilmaongelmiin haetaan ratkaisua viipymättä ja selvityksissä esiin tulleet puutteet korjataan sisäilmakorjauksiin varatun erillismäärärahan turvin. Kiinteistönhuollon tekemien ilmoitusten lisäksi selvityksiä ja korjaustoimenpiteitä tehdään paljon myös käyttäjien havaintojen perusteella. Yhä useammin tarkempienkaan tutkimusten perusteella ei löydy sellaista korjattavaa, jolla olosuhteet saataisiin kaikkien käyttäjien hyväksymälle tasolle. Tilakeskuksen hallinnoimien kiinteistöjen kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmia on seurattu säännöllisesti tilakeskuksen koordinoimassa ohjelmointiryhmässä jo useiden vuosien ajan. Ohjelmoinnilla seurataan kohdekohtaisesti tutkimus-, suunnittelu- ja korjaustilannetta sekä niihin investointiohjelmassa varatun määrärahan (n. 2,5 milj. euroa/vuosi) käyttöä. Kohteet ovat pääosin kouluja ja päiväkoteja, mutta mukaan mahtuu myös muita mm. sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevia tiloja. Kaiken kaikkiaan 60:stä Vantaalaisesta koulusta noin kolmanneksessa tehdään joka vuosi jonkinlaisia sisäilmaongelmiin liittyviä korjauksia. Tapaukset ovat yhä useammin ennalta arvaamattomia, eikä niillä ole välttämättä yhteyttä rakennuksen ikään tai kuntoselvityksiin perustuvaan kuntoon. Siten sisäilmaongelmien poistamiseksi laadittavan kattavan korjausohjelman ja pitkän aikavälin taloussuunnitelman laatimista ei voida pitää realistisena tavoitteena. Kiinteistöjen arvon ja kunnon säilyttämiseksi sekä samalla uusien sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi ennakoivaan kunnossapitoon ja korjaamiseen kannattaisi varata nykyistä enemmän resursseja. Kiinteistöjen kuntotiedot tulisi päivittää perusteellisempien kuntokartoitusten avulla ja tulokset tulisi viedä nykyistä kattavammin kiinteistönhallinnan tietojärjestelmiin. Näin toimenpiteet olisi paremmin ohjelmoitavissa pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmaksi ja edelleen taloussuunnitelman laadinnan pohjaksi. Tilakeskuksella on tavoitteena käynnistää valikoitujen koulurakennusten laajempi kuntokartoitus viimeistään vuoden 2015 aikana. Samassa yhteydessä on ollut tarkoitus teettää kaupunginmuseon aloitteen mukaisesti rakennusten tarkempi inventointi Vantaalla sijaitsevien koulurakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen selvittämiseksi. Selvityksen tarkoituksena on tukea maankäyttöön liittyviä päätöksiä, lupaprosesseja ja kiinteistön hoitoa sekä rakennussuojelua. Selvityksestä olisi hyötyä kouluverkon suunnittelussa ja kiinteistöjen kehittämisessä. Selvitys tehtäisiin ensisijaisesti vanhemmista rakennuksista, joita ei ole viimeaikoina vielä perusparannettu. Inventointiin ja kuntoselvityksiin käytetään vain osaavia ulkopuolisia asiantuntijoita, mikä edellyttää erillisiä lisämäärärahoja käyttötalouden kehykseen viimeistään ensi vuodelle. Kaupunginmuseon arvion mukaan inventoinnista maksettava konsulttipalkkio olisi 60 000 euroa, minkä lisäksi teknistaloudelliseen tarkasteluun tulisi varata vähintään 100 000 euroa. Kokonaisvaltaisen selvityksen perusteella tilakeskus tulee asettamaan kiinteistöjen korjaukset ja uusimiset kiireellisyysjärjestykseen. Kaupungin taloussuunnitelman liitteeksi aikaisemmin laadittu 10- vuoden peruskorjausohjelma ja sen rahoitustarve tarkistetaan tämän selvityksen tulosten perusteella. Investointiluontoisten korjausten lisäksi päivittäiseen kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Voimassa olevat kiinteistönhuoltosopimukset on laadittu palveluntuottajien kanssa tilapalveluiden yhtiöittämiseen liittyen. Sopimusten noudattamista tulee valvoa entistä tiukemmin ja palveluntuottajalta edellytetään entistä aktiivisempaa otetta kiinteistöjen kunnon seurannassa ja ennakoivassa huollossa. Kalliiden erillisselvitysten sijaan tulisi päästä jatkuvaan kiinteistöjen kuntotietojen ylläpitoon ammattitaitoisen kiinteistöpalvelun avulla.

Kaupunginhallitus 11.8.2014

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys: Päätetään a) antaa valtuutettu Raija Virralle ja usealle muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle tilakeskuksen esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupungin hallituksen vastaus tiedoksi. Täytäntöönpano: kaupunginkanslia, esitys valtuustolle

Muutoksenhakuohje: 7.4 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto Lisätiedot: Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius, puh. 040 749 2592 , etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

26 Vastaus Sirpa Kauppisen valtuustoaloitteeseen rakentamisen ketjukatosta (kvalt) /J-VN

- Kun kysyin tätä, ei tällaista ollut, mutta nyt sellainen on. Mahtavaa, että naapureista halutaan ottaa oppia. Tässä linkki aloitteeseen.  

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.