9.5.2014

Erityisopetuksen onnistuminen ja Turpakeikan avustus kaupunginhallituksessa

Sivistystoimi pitää erityisopetusta onnistuneena mm. kyselyn ja opettajien pätevyyden perustella. Korson vanhustenkeskus (Metsonkoti) remontoidaan ja laajennetaan 80 hoivapaikkaiseksi, ja ystävyskaupunkitoiminnasta saadaan selvitys. Tämän lisäksi Turpakeikalle esitetään avustusta.

Erityisoppetuksen arviointi

Vantaan erityisluokkien lakkauttaminen ja siirto lähikouluihin on aiheuttanut kysymyksiä ja huolta. Osa oppilaista pärjää mainosti, mutta koskeeko se kaikkia? Tuottaako tämä koulupudokkaita, riittävätkö resurssit ja onko pätevää erityisopetusta riittävästi. Erityisopettajien pätevyys ei ole jakautunut kouluihin tasaisesti. Huolestuneet vanhemmat ovat tuoneet esiin sen, että osa oppilaista ei saa riittävää tukea. Kyselyn perusteella moni asia näyttää silti parantuneen. Kyselyn perustella 50% vastaajista on kuitenkin sitä mieltä että levottomuus on lisääntynyt koulussani toimenpideohjelman myötä. Väkivaltatilanteet ovat myös lisääntyneet.  Olisi mielenkiintoista nähdä, onko tässä koulukohtaisia eroja. 

Kaupunginhallitus saa seuraavan selvityksen asiasta: Linkki koko selvitykseen

Näin asiaa selvitetään kaupunginhallituksen esityslistalla:

"Vantaan suomenkielisen perusopetuksen toimenpideohjelma on edennyt suunnitellusti. Lukuvuonna 2013 – 2014 lähikouluissa opiskelivat 1., 2., 3., 4., 7. ja 8. luokka-asteen oppilaat. Oppilaan tarvitsema yleinen, tehostettu ja erityinen tuki on onnistuttu järjestämään lähikoulussa. Erityisen tuen resurssien riittävyyttä tarkastellaan vuosittain opetusryhmäneuvotteluiden yhteydessä yhteistyössä aluepäälliköiden, aluekoordinaattoreiden ja rehtoreiden kanssa. Perusopetuksen johtoryhmässä on seurattu ja arvioitu resurssien laadukasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

Perusopetuksen tulosalueella on selvitetty toimenpideohjelmaan sisältyvän erityisopetuksen tilannetta. Vuosina 2008 – 2013 erityisopetuksen määrä on pysynyt ennallaan. Selvityksen mukaan erityisopetuksen ryhmien määrä sekä luokkamuotoisen erityisopetuksen tuntimäärä on vähentynyt hieman toimenpideohjelman edetessä, mutta samaan aikaan laaja-alaisen erityisopetuksen määrä on lisääntynyt.

Erityisopettajien rekrytoinneissa on onnistuttu ja erityisopettajien pätevyysaste (2013: 72,4 %) on parin viime vuoden aikana noussut lähemmäs koko maan keskiarvoa (2013: 78,3 %) ja vuonna 2013 pätevyysaste nousi ohi Uudenmaan keskiarvon (2013: 68,9 %). Vantaalla 2012 opetuksesta 4,3 % annettiin erityisluokissa, muualla maassa 3,0 %. Vantaalla kokonaan yleis-opetuksessa olevien erityisoppilaiden osuus on pienempi kuin maassa keskimäärin.

Suomenkielisen perusopetuksen toimenpideohjelman toteutumista arvioi nimetty seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Seurantaryhmään kuuluvat perusopetuksen johtaja, opetuspäällikkö, johtava koulupsykologi, opetustoimen suunnittelija, yksi aluerehtori/perusopetuksen aluepäällikkö, yksi rehtori, yksi opettaja, yksi koulunkäyntiavustaja ja sosiaali- ja terveystoimen edustaja sekä järjestöjen nimeämät kaksi edustajaa. Seuraamis-kohteita ovat mm. tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, jaetun resurssin kokonaismäärä, kaupunkitasoisen opetuksen määrä, koulujen opetusjärjestelyjen toteutustavat ja laatu sekä Toimenpideohjelman etenemisen arviointi kokonaisuudessaan.

Toimenpideohjelman seurantaryhmä on toteuttanut kyselyn huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 sekä 2014. Kyselyssä oli sekä Likert –asteikollisia monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä ja se käännettiin usealle eri kielelle. Kyselyssä kartoitettiin vastaajien kokemuksia liittyen oppilaiden hyvinvointiin, oppimisen tukeen, yhteisopettajuuteen, koulujen turvallisuuteen sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Vuonna 2014 kyselyyn vastasi 3859 huoltajaa ja 1252 oppilasta.

Tulosten perusteella oppilaat kokevat saavansa riittävästi tukea koulunkäyntiinsä ja oppimiseensa. Koulu koetaan turvalliseksi ja oppilashuollon palvelut hyviksi. Vastauksista ilmenee, että oppilaiden kokemus opettajista oli muuttunut hieman positiivisemmaksi vuoteen 2013 verrattuna. Oppilaat kokivat, että opettajilla on enemmän aikaa kuunnella, auttaa ja ohjata oppilaita sekä puuttua välitunneilla tapahtuneisiin ristiriitatilanteisiin.

Oppilaat haluaisivat vaikuttaa koulussa luokkahenkeen ja kiusaamiseen. Oppilaat toivovat, että he voisivat osallistua myös opetusmenetelmien ja oppimateriaalin valintaan. Lisäksi koulun fyysiset tilat, leikkivälineet sekä lähiympäristö olivat asioita, joihin oppilaat haluaisivat vaikuttaa. Huoltajien vastauksissa koulun fyysinen turvallisuus, välituntivalvonta ja -välineet nousivat myös yhdeksi kehittämiskohteeksi.

Myös oppilashuolto- ja johtoryhmille teetettiin toimenpideohjelmaan liittyvä kysely. Kyselystä nousi esille resurssien riittävyys tulevaisuudessa. Toimenpideohjelman onnistumisen kannalta on tärkeää, että ryhmäkoot ovat riittävän pienet ja, että opettajien osaamista vahvistetaan edelleen.

Tehtyjen kyselyjen ja toimenpideohjelman seurantaryhmän työskentelyn pohjalta voidaan todeta, että Toimenpideohjelman toteuttamista voidaan jatkaa suunnitellusti kiinnittäen kehittämiskohteisiin erityistä huomiota."

Turpakeikka

Turpakeikka ry teki 24.4.2014 Korson aluetoimikunnan päätöksestä (10.4.2014 § 7) oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimus oli määrä käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 12.5.2014.

Oikaisuvaatimuksessa yhdistys vaatii, että aluetoimikunnan päätös oikaistaan siten, ”että hakemus hyväksytään, kuten aluekoordinaattori on sen esittänyt, eli kokonaisuudessaan anotun summan mukaisesti”. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että Korson aluetoimikunta hylkäsi hakemuksen yksimielisesti ilman perusteita. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että tapahtuma järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja viimesyksyiseen tapahtumaan yhdistykselle myönnettiin aluerahaa 2 000 €. ”Tapahtumassa on kamppailulajien näytösotteluita ja siinä on kysymys urheilulajeista sekä niiden esittelyistä.”

Vuonna 2013 Turpakeikka ry haki samaan tapahtumaan 4 000 euroa. Korson aluetoimikunta myönsi tapahtuman järjestämiseen 2 000 euroa (5.6.2013 § 13). Hakijan tilityksen (VAP 2603/2013, 13.12.2013) mukaan tapahtumaan osallistui noin 1 000 henkilöä.

Koska kaupunginhallitus on päättänyt käyttää otto-oikeuttaan Korson aluetoimikunnan pöytäkirjan 2./10.4.2014 §:ään 7, on aluetoimikunnan päätös lakannut olemasta.

 

 Taulukko: Erityisopettajien pätevyys kevään kyselyn purusteella, johon vastasivat koulujen rehtorit. Päteviä opettajia on tässä vähemmän kuin kaupungin selvitys antaa ymmärtää.  

Kaupunginhallituksen koko lista (asia 17 on salainen):

§LiitteetOtsikko
 -Esityslistan kansilehti
1-Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3-Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi
4-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut pöytäkirja/KN
51 kplKorson vanhustenkeskuksen perusparannus ja muutostyöt, tarveselvitys/hankesuunnitelman hyväksyminen / KN
6-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausvaatimusta koskevaan viranhaltijan päätökseen / KN
7-Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien palkan takaisinperintää /tiedoksi /KN
8-Ystävyysseurojen toiminta-avustukset 2014 ja tilitykset 2013 / KN
9-Europarlamenttivaalien erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset Vantaalla / KN
10-Vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten nimettyjen vaalilautakuntien kokoonpanojen muutoksia / KN
111 kplLausuntopyyntö yrityskauppa-asiassa / KN
122 kplVastaselityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Finavian vastineesta /Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema /KN
13-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/ML
14-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 73 / 2014 / ML
15-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 50 / 2014 / ML
16-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 26 / 2014 / ML
18-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/HN
192 kplKorson aluetoimikunnalle saapuneet aluerahahakemukset kokoukseen
10.4.2014 / kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia / HN
20-Oikaisuvaatimus Aviapoliksen aluetoimikunnan päätöksestä 1.4.2014 § 4 koskien Vantaan Kotikirkko-yhdistys ry:n aluerahahakemusta / HN
211 kplVantaan suomenkielisen perusopetuksen toimenpideohjelman raportointi/tiedoksi/EL-H
221 kplAsemakaavamuutos 002221, 23. Kivistö / Jaspiskuja / J-VN
232 kplAsemakaavamuutos 002215, 50 Tammisto / Kiinteistö Oy Pelican Tammisto (kvalt) /J-VN
242 kplAsemakaavamuutos 002214, 64 Kuninkaala / Porttisuontie 11 (kvalt) /J-VN
251 kplHelsingin hallinto-oikeuden päätös asemakaavan muutoshakemuksen nro 002157 hylkäämistä koskevaan päätökseen /J-VN

Kyselin erityisopetuksen järjestämisestä: Mm. Mitä aiotaan tehdä levottomuuden ja väkivaltatilainteiden lisääntymiselle yms. sekä erityisopettajien epäpätevyyden epätasaiseen jakautumiselle (eli joissain kouluissa epäpäteviä on todella paljon). Selvitys oli vain tiedoksi, eikä siihen liittynyt päätöksiä.

Turpakeikka sai 1000 euroa. Koko tapahtuman budjetti on 8000 euroa.

Muihin kokousasioihin ei tullut muutoksia.

12.5.2014 15:04
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
9.5.2014

Erityisopetuksen onnistuminen ja Turpakeikan avustus kaupunginhallituksessa

Sivistystoimi pitää erityisopetusta onnistuneena mm. kyselyn ja opettajien pätevyyden perustella. Korson vanhustenkeskus (Metsonkoti) remontoidaan ja laajennetaan 80 hoivapaikkaiseksi, ja ystävyskaupunkitoiminnasta saadaan selvitys. Tämän lisäksi Turpakeikalle esitetään avustusta.

Erityisoppetuksen arviointi

Vantaan erityisluokkien lakkauttaminen ja siirto lähikouluihin on aiheuttanut kysymyksiä ja huolta. Osa oppilaista pärjää mainosti, mutta koskeeko se kaikkia? Tuottaako tämä koulupudokkaita, riittävätkö resurssit ja onko pätevää erityisopetusta riittävästi. Erityisopettajien pätevyys ei ole jakautunut kouluihin tasaisesti. Huolestuneet vanhemmat ovat tuoneet esiin sen, että osa oppilaista ei saa riittävää tukea. Kyselyn perusteella moni asia näyttää silti parantuneen. Kyselyn perustella 50% vastaajista on kuitenkin sitä mieltä että levottomuus on lisääntynyt koulussani toimenpideohjelman myötä. Väkivaltatilanteet ovat myös lisääntyneet.  Olisi mielenkiintoista nähdä, onko tässä koulukohtaisia eroja. 

Kaupunginhallitus saa seuraavan selvityksen asiasta: Linkki koko selvitykseen

Näin asiaa selvitetään kaupunginhallituksen esityslistalla:

"Vantaan suomenkielisen perusopetuksen toimenpideohjelma on edennyt suunnitellusti. Lukuvuonna 2013 – 2014 lähikouluissa opiskelivat 1., 2., 3., 4., 7. ja 8. luokka-asteen oppilaat. Oppilaan tarvitsema yleinen, tehostettu ja erityinen tuki on onnistuttu järjestämään lähikoulussa. Erityisen tuen resurssien riittävyyttä tarkastellaan vuosittain opetusryhmäneuvotteluiden yhteydessä yhteistyössä aluepäälliköiden, aluekoordinaattoreiden ja rehtoreiden kanssa. Perusopetuksen johtoryhmässä on seurattu ja arvioitu resurssien laadukasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä.

Perusopetuksen tulosalueella on selvitetty toimenpideohjelmaan sisältyvän erityisopetuksen tilannetta. Vuosina 2008 – 2013 erityisopetuksen määrä on pysynyt ennallaan. Selvityksen mukaan erityisopetuksen ryhmien määrä sekä luokkamuotoisen erityisopetuksen tuntimäärä on vähentynyt hieman toimenpideohjelman edetessä, mutta samaan aikaan laaja-alaisen erityisopetuksen määrä on lisääntynyt.

Erityisopettajien rekrytoinneissa on onnistuttu ja erityisopettajien pätevyysaste (2013: 72,4 %) on parin viime vuoden aikana noussut lähemmäs koko maan keskiarvoa (2013: 78,3 %) ja vuonna 2013 pätevyysaste nousi ohi Uudenmaan keskiarvon (2013: 68,9 %). Vantaalla 2012 opetuksesta 4,3 % annettiin erityisluokissa, muualla maassa 3,0 %. Vantaalla kokonaan yleis-opetuksessa olevien erityisoppilaiden osuus on pienempi kuin maassa keskimäärin.

Suomenkielisen perusopetuksen toimenpideohjelman toteutumista arvioi nimetty seurantaryhmä, joka kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Seurantaryhmään kuuluvat perusopetuksen johtaja, opetuspäällikkö, johtava koulupsykologi, opetustoimen suunnittelija, yksi aluerehtori/perusopetuksen aluepäällikkö, yksi rehtori, yksi opettaja, yksi koulunkäyntiavustaja ja sosiaali- ja terveystoimen edustaja sekä järjestöjen nimeämät kaksi edustajaa. Seuraamis-kohteita ovat mm. tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, jaetun resurssin kokonaismäärä, kaupunkitasoisen opetuksen määrä, koulujen opetusjärjestelyjen toteutustavat ja laatu sekä Toimenpideohjelman etenemisen arviointi kokonaisuudessaan.

Toimenpideohjelman seurantaryhmä on toteuttanut kyselyn huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 sekä 2014. Kyselyssä oli sekä Likert –asteikollisia monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä ja se käännettiin usealle eri kielelle. Kyselyssä kartoitettiin vastaajien kokemuksia liittyen oppilaiden hyvinvointiin, oppimisen tukeen, yhteisopettajuuteen, koulujen turvallisuuteen sekä kodin ja koulun yhteistyöhön. Vuonna 2014 kyselyyn vastasi 3859 huoltajaa ja 1252 oppilasta.

Tulosten perusteella oppilaat kokevat saavansa riittävästi tukea koulunkäyntiinsä ja oppimiseensa. Koulu koetaan turvalliseksi ja oppilashuollon palvelut hyviksi. Vastauksista ilmenee, että oppilaiden kokemus opettajista oli muuttunut hieman positiivisemmaksi vuoteen 2013 verrattuna. Oppilaat kokivat, että opettajilla on enemmän aikaa kuunnella, auttaa ja ohjata oppilaita sekä puuttua välitunneilla tapahtuneisiin ristiriitatilanteisiin.

Oppilaat haluaisivat vaikuttaa koulussa luokkahenkeen ja kiusaamiseen. Oppilaat toivovat, että he voisivat osallistua myös opetusmenetelmien ja oppimateriaalin valintaan. Lisäksi koulun fyysiset tilat, leikkivälineet sekä lähiympäristö olivat asioita, joihin oppilaat haluaisivat vaikuttaa. Huoltajien vastauksissa koulun fyysinen turvallisuus, välituntivalvonta ja -välineet nousivat myös yhdeksi kehittämiskohteeksi.

Myös oppilashuolto- ja johtoryhmille teetettiin toimenpideohjelmaan liittyvä kysely. Kyselystä nousi esille resurssien riittävyys tulevaisuudessa. Toimenpideohjelman onnistumisen kannalta on tärkeää, että ryhmäkoot ovat riittävän pienet ja, että opettajien osaamista vahvistetaan edelleen.

Tehtyjen kyselyjen ja toimenpideohjelman seurantaryhmän työskentelyn pohjalta voidaan todeta, että Toimenpideohjelman toteuttamista voidaan jatkaa suunnitellusti kiinnittäen kehittämiskohteisiin erityistä huomiota."

Turpakeikka

Turpakeikka ry teki 24.4.2014 Korson aluetoimikunnan päätöksestä (10.4.2014 § 7) oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimus oli määrä käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 12.5.2014.

Oikaisuvaatimuksessa yhdistys vaatii, että aluetoimikunnan päätös oikaistaan siten, ”että hakemus hyväksytään, kuten aluekoordinaattori on sen esittänyt, eli kokonaisuudessaan anotun summan mukaisesti”. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että Korson aluetoimikunta hylkäsi hakemuksen yksimielisesti ilman perusteita. Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että tapahtuma järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja viimesyksyiseen tapahtumaan yhdistykselle myönnettiin aluerahaa 2 000 €. ”Tapahtumassa on kamppailulajien näytösotteluita ja siinä on kysymys urheilulajeista sekä niiden esittelyistä.”

Vuonna 2013 Turpakeikka ry haki samaan tapahtumaan 4 000 euroa. Korson aluetoimikunta myönsi tapahtuman järjestämiseen 2 000 euroa (5.6.2013 § 13). Hakijan tilityksen (VAP 2603/2013, 13.12.2013) mukaan tapahtumaan osallistui noin 1 000 henkilöä.

Koska kaupunginhallitus on päättänyt käyttää otto-oikeuttaan Korson aluetoimikunnan pöytäkirjan 2./10.4.2014 §:ään 7, on aluetoimikunnan päätös lakannut olemasta.

 

 Taulukko: Erityisopettajien pätevyys kevään kyselyn purusteella, johon vastasivat koulujen rehtorit. Päteviä opettajia on tässä vähemmän kuin kaupungin selvitys antaa ymmärtää.  

Kaupunginhallituksen koko lista (asia 17 on salainen):

§LiitteetOtsikko
 -Esityslistan kansilehti
1-Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3-Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi
4-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut pöytäkirja/KN
51 kplKorson vanhustenkeskuksen perusparannus ja muutostyöt, tarveselvitys/hankesuunnitelman hyväksyminen / KN
6-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausvaatimusta koskevaan viranhaltijan päätökseen / KN
7-Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien palkan takaisinperintää /tiedoksi /KN
8-Ystävyysseurojen toiminta-avustukset 2014 ja tilitykset 2013 / KN
9-Europarlamenttivaalien erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat laitokset Vantaalla / KN
10-Vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten nimettyjen vaalilautakuntien kokoonpanojen muutoksia / KN
111 kplLausuntopyyntö yrityskauppa-asiassa / KN
122 kplVastaselityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Finavian vastineesta /Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema /KN
13-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/ML
14-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 73 / 2014 / ML
15-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 50 / 2014 / ML
16-Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 26 / 2014 / ML
18-Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/HN
192 kplKorson aluetoimikunnalle saapuneet aluerahahakemukset kokoukseen
10.4.2014 / kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia / HN
20-Oikaisuvaatimus Aviapoliksen aluetoimikunnan päätöksestä 1.4.2014 § 4 koskien Vantaan Kotikirkko-yhdistys ry:n aluerahahakemusta / HN
211 kplVantaan suomenkielisen perusopetuksen toimenpideohjelman raportointi/tiedoksi/EL-H
221 kplAsemakaavamuutos 002221, 23. Kivistö / Jaspiskuja / J-VN
232 kplAsemakaavamuutos 002215, 50 Tammisto / Kiinteistö Oy Pelican Tammisto (kvalt) /J-VN
242 kplAsemakaavamuutos 002214, 64 Kuninkaala / Porttisuontie 11 (kvalt) /J-VN
251 kplHelsingin hallinto-oikeuden päätös asemakaavan muutoshakemuksen nro 002157 hylkäämistä koskevaan päätökseen /J-VN

Kyselin erityisopetuksen järjestämisestä: Mm. Mitä aiotaan tehdä levottomuuden ja väkivaltatilainteiden lisääntymiselle yms. sekä erityisopettajien epäpätevyyden epätasaiseen jakautumiselle (eli joissain kouluissa epäpäteviä on todella paljon). Selvitys oli vain tiedoksi, eikä siihen liittynyt päätöksiä.

Turpakeikka sai 1000 euroa. Koko tapahtuman budjetti on 8000 euroa.

Muihin kokousasioihin ei tullut muutoksia.

12.5.2014 15:04
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.