17.3.2014

YVA-lakia noudatettava Östersundominraidevaihtoehdoissa - raportti kaupunginhallituksesta

Vantaalta pyydetään lausuntoa siitä, tuleeko YVA-menettelyä noudattaa Östrsundomin raidehankkeissa. Helsingin omat lautakunnat ovat tasan kahta mieltä asiasta. Nyt kun Länsimetron kustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet, Itämetroa ei haluta uudelleen keskusteluun.

Maanköyttö- ja rakennuslain tarkoitus ei kuitenkaan ole korvata YVA-lakia. Jos kaavaprosessissa on ollut selvityksiä jotka antavat tietoa YVA-menettelyyn riittävällä tasolla, näitä voidaan hyvin hyödyntää lakisääteisessä YVA-menettelyssä.

YVA-menettely Östersumdomin raidevaitoehtojen vertailemiseksi on tarpeellista tehdä, sillä YVA-menettely on luotu juuri tämän kaltaisten hankkeiden ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Infravaihtoehtojen vertailu kuuluu asiaan. On järkevää vertailla tässä vaiheessa valmistelua muutamaa erilaista metro- ja pikaraitiotielinjausta sekä 0-vaihtoehtoa eli linja-autoliikennettä.

Ympäristövaikutukset vaihtelevat voimakkaasti mm. joukkoliikenteen käyttäjämäärien vuoksi. Samoin eri raidevaihtoehdoilla on suuresti eroavia vaikutuksia luonnonympäristöön ja arvokkaiden luontoalueiden säilymiseen.

Eri vaihtoehdoilla on myös erilaiset elinkaarenaikaiset vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin. Vertailu kertoo ja antaa tarpellista tietoa päättäjille näin ollen myös yhteiskunnallisista kokonaiskustannuksista. YVA-lain noudattaminen raidevaihtoehtojen vertailussa on asianmukaista.

Asia jäi pöydälle. Sama tapahtui Helsingissä.

Taustaa:

a) Kustannukset ja matkustajien palveleminen:

  • Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston mukaan metro maksaa 430 - 540 miljoonaa euroa 57 000 - 62 000 asukkaalla. Metron kulkutapaosuudeksi arvioidaan noin 30%.
  • Pikaratikka taas maksaa 80 - 110 miljoonaa euroa 45 000-56 000 asukkaalla. Pikaratikan kulkutapaosuudeksi arvioidaan 39%.

b) Vantaan kustannukset: Vantaan joutuu osallistumaan Helsingin metron rakentamiskustannuksiin mahdollisesti kasvavalla summalla (monien joukkoliikenneasiantuntijoiden mukaan hinta nousee merkittävästi
suunnitellusta kuten Espoon metrossakin.)

c) Vantaan maankäyttö: Metro-vaihtoehdossa Vantaan saa huonolle maalle keskelle ei mitään rakentaa metroaseman liepeisen lähiön. Tämä ei todellakaan ole meidän maankäytön tavoitteiden keskiössä.

d) Linkittyminen Espoon ja Vantaan ratikksuunnitelmiin: Vantaa ei saa luonnollista jatketta pikaratikalle joka lähtisi Östersumdoista Tikkurilaan ja sieltä Aviapoliksen kautta Myyrmäkeen, Leppävaraan ja Otaniemeen. Vantaalla tuskin on tulevaisuduessa varaa vähentää Kehä III ruuhkia metrorakentamisella, vaan pitäydymme yleiskaavanmukaisessa ratikkasuunnitelmassa.

e) Herkkien luontokohteiden suojeleminen: Pikaraitiotie kääntyy jouhevasti kiertämään arvokkaat luontokohteet, mihin metroraide ei taivu.

Kyse ei kuitenkaan ole äänestyksestä pikaratikan ja metron välillä, vaan siitä, sovelletaanko YVA-menettelyä raidevaihtoehtojen vertailussa. Lainmukainen menettely ei ole raskas, jos olemassa olevaa tietoa hyödynnetään.

*

Tilinpäätös oli 35,5 miljoonaa euroa positiivinen

Huono ennustaminen saattaa tuottaa vääriä päätöksiä. Toki monet tekijät, kuten korkotaso, on ollut vaikea ennustaa. Käyttömenot kasvavat hyvin vähän verrattuna muihin kuntiin, vaikka väestö lisääntyy.

Huono ennustuskyky on riski. Vaikka nyt tulos heitti positiiviseen eikä negatiiviseen, parhaat päätökset syntyvät kuitenkin parhaan tiedon varassa.

* * *

Kaupunginhallituksen lista

3 Vantaan kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös (kvalt)

- Tilinpäätös päti positiiviseksi 35,5 miljoonan euron verran. Tästä huolimatta tehtiin kipeitä säästöjä ja säästöjä, joiden kustannukset kasvavat yli säästöjen. Verotulojen kasvu on 1,2%. Lainamäärä kasvaa edelleen kehä III:n ja kehäradan vuoksi ja nostaa korkokuluja.

- Heitto budjetin perustan ja tuloksen välillä oli todella suuri, ja ennusteet vielä vuodenvaihteessakin oli todella kaukana toisistaan. Olen hyvin huolissani taloudellisen ennustettavuuden puutteista. Jos tämä olisi pörssiyhtiö, taloutta ennustettaisiin varmasti paremmin. Toki organisaatio on monimutkainen, mutta suuria ennustamattomia organisatiomuutoksia. Parhaat päätökset tehdään hyvällä kokonaistaloudellisella tiedolla, joka perustuu ihan aitoon tietoon.

- 6 miljoonaa on selitettävissä täysin yllättävästä odotettua aikaisemmin tuleesta maksusta.

- Seuraavan vuoden budjetissa aiotaan tehdä edellistä vaikeampia leikkauksia TVO:n hengessä.

4 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset /KN

5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/KN

6 Kaupunginvaltuuston 3.3.2014 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN

7 Strategisten päämäärien mittareiden raportti (kvalt)/KN

- Työpaikaomavaraisuus on kasvanut ja se oli vuodenvaihteessa 105%. Kuitenkin vantaalaisten pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys on kasvanut. Henkilöstöä palkattitiin TVO tavoitteiden saavuttamisesta. Henkilöstön sairaspoissaolot lisäntivät 0,1%, vaikka tavoitteena oli väheneminen. Henkilöstön poissaolot ja sairaspoissaolot ovat huolestuttavasti lisääntyneet. 

- Sairastuvuusprosentti kuntalaisilla on huonotunut, ja se on vaikea mittari. Siihen vaikuttavat myös palvelut ja mm. liikunnan tukipalvelut.

8 Marja- Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston pääoman korotus (kvalt) / KN

9 Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön 4 § 44. kohdan mukaisen palveluiden hankintapäätösvallan delegoiminen kaupunginjohtajan toimialalla / KN

10 Lausunto valtiovarainministeriölle selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta (kvalt) / KN

- Tämä todennäköisesti parantaa Vantaan saamaan valtionosuutta, sillä tässä huomioidaan paremmin kasvukunnan ongelmat. Vaikutus ehkä 2015-2016.

11 Eron myöntäminen Sami Haavistolle opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN

12 Salgótarjánin kaupungin kutsu / KN

- Itse suhtaudun pitättyväisesti luottamusmiesten matkusteluun. Yksi virkames ja 2 luottamushenkilöä ovat valmiit lähtemään. Kulut maksaa muut tahot.

13 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/ML

14 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/HN

15 Leinelän asukastuvan tarveselvitys / HN

16 Vantaan sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2013 / HN

- Potilasasiamiehelle valitetaan jos palvelu on ollut väärää tai epäasiallista. Toivon, että valitukset vaikuttavat palveluun.

- Potilasasiames tuo esiin ehdotuksia, mm. sen että nuorten pikavipit muutetaan sosiaaliseksi luototukseksi, ja nuorelle tarjotaan työpaikka.

17 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja

18 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat / EL-H

19 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/J-VN

20 Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston vuosiraportti 2013 / J-VN

- Marja-Vantaa ja keskusten kehittämisrahaston toiminta- ja investointimenot 2013 ovat xxxx?

21 Pientalotonttien 92-23-172-5, 92-23-173-5 ja 92-23-178-4 myynti Kivistön asuntomessualueelta /J-VN

22 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Östersundomin raideyhteyttä koskevan YVA-menettelyn tarpeesta /J-VN

- Asia jäi pöydälle. Apulaiskaupunginjohtajan laatiman pohjaesityksen mukaan Vantaa suositti vertailun tekemättä jättämistä tässä vaiheessa. YVA-menettely on kuitenkin luotu juuri tämänkaltaisten hankkeiden ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Infravaihtoehtoja tulisi verrata – tässä tapauksessa todennäköisesti paria metro- ja pikaraitiotielinjausta sekä bussivaihtoehtoa.

23 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 231700 ja tonttijaon, Kivistön jäteasema hyväksymispäätöksestä 16.12.2013 § 7 tehtyyn valitukseen /J-VN

24 Veden kuljettaminen vesijohtoveden hinnalla vedenpuutteesta kärsiville asuinkiinteistöille /J-VN

- Seutulassa on useita kiinteistöjä joko heikon kaivoveden saannin tai huonolaatuisen kaivoveden varassa. HSY on aikaisemmin kohtuuhinnalla eli lähes kuutiomaksulla hoitanut veden lisäyksen kaivoihin. HSY päätti nostaa hinnan kustannuksia vastaavaksi. Vantaa aikoo tässä tukea vedenkuljetusta. Pitkällä juoksulla kiinteistöt olisi hyvä saada vesijohtoveden piiriin.

25 Selvitys energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamista säästöistä (TVO-selvitys nro 42)/J-VN

- Vihreät vaativat talousohjelmassa myös turhan energian tuhlauksen ja materiaalin kulutuksen sekä vuotavien ja turhien vedenkulutuksen pienentämistä. Tässä seurataan, onko syntynyt mitään tulosta. Mukana on myös jätemaksujen pienentäminen lajittelua parantamalla. Pienistä virroista syntyy suuret purot. Tavoitteet eivät ole olleet riittävän kunnianhimoisia. 

- Energiansäästössä ei saisi säästää vain vähentämällä ilmanvaihtoa ja laskemalla lämpötilaa, sillä se voi homehduttaa rakennuksen. Sen sijaan säätämällä tasapainoon tilat ja tuuletukset niin, että ilmanlaatu ja lämpötila ovat optimaalisia joka tilassa. Tällöin syntyy parhaat säästöt, mutta se vaatii ammattitaitoa.

- Vihreät toivoivat kunnianhimoa säästötavoitteisiin, sillä tämä ei ole palveluista pois.

26 Asemakaavanmuutos 002136, 63 Viertola, Osmankäämintie 5-7 (kvalt) /J-VN

27 Asemakaavamuutos 002142, 61 Tikkurila / Kielotien seniorit (kvalt) /J-VN

28 Asemakaava ja asemakaavan muutos 402800 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 40 Ylästö / Tuupakka 9 (kvalt) /J-VN

29 Asemakaavamuutos 002110, 61 Tikkurila / Kielotie 2-6 (kvalt) /J-VN

30 Asemakaavamuutos 002195, 15 Myyrmäki / Metropolian laajennus (kvalt) /J-VN

31 Asemakaavamuutos 002215, 50 Tammisto / Kiinteistö Oy Pelican Tammisto /J-VN 

- Hannu Kokko (vihr.) nosti esiin salibandypaikkojen tarpeen. Menetettäville tiloille ei ole tiedossa vielä mitään korvaava.

32 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavamuutos 002215 Kiinteistö Oy Pelican Tammisto /J-VN

Samaan aikaan kun Vantaalla tehtiin hyvä tulos, vanhuksilta, lapsilta ja sairaita leikattiin pieniä mutta äärimmäisen tärkeitä palveluita. 

Asiasanat: Pikaratikka, Itämetro. Länsimetro, metro, raitiotiet, ratikat, joukkoliikenne,kuntatalous, 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
17.3.2014

YVA-lakia noudatettava Östersundominraidevaihtoehdoissa - raportti kaupunginhallituksesta

Vantaalta pyydetään lausuntoa siitä, tuleeko YVA-menettelyä noudattaa Östrsundomin raidehankkeissa. Helsingin omat lautakunnat ovat tasan kahta mieltä asiasta. Nyt kun Länsimetron kustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet, Itämetroa ei haluta uudelleen keskusteluun.

Maanköyttö- ja rakennuslain tarkoitus ei kuitenkaan ole korvata YVA-lakia. Jos kaavaprosessissa on ollut selvityksiä jotka antavat tietoa YVA-menettelyyn riittävällä tasolla, näitä voidaan hyvin hyödyntää lakisääteisessä YVA-menettelyssä.

YVA-menettely Östersumdomin raidevaitoehtojen vertailemiseksi on tarpeellista tehdä, sillä YVA-menettely on luotu juuri tämän kaltaisten hankkeiden ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Infravaihtoehtojen vertailu kuuluu asiaan. On järkevää vertailla tässä vaiheessa valmistelua muutamaa erilaista metro- ja pikaraitiotielinjausta sekä 0-vaihtoehtoa eli linja-autoliikennettä.

Ympäristövaikutukset vaihtelevat voimakkaasti mm. joukkoliikenteen käyttäjämäärien vuoksi. Samoin eri raidevaihtoehdoilla on suuresti eroavia vaikutuksia luonnonympäristöön ja arvokkaiden luontoalueiden säilymiseen.

Eri vaihtoehdoilla on myös erilaiset elinkaarenaikaiset vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin. Vertailu kertoo ja antaa tarpellista tietoa päättäjille näin ollen myös yhteiskunnallisista kokonaiskustannuksista. YVA-lain noudattaminen raidevaihtoehtojen vertailussa on asianmukaista.

Asia jäi pöydälle. Sama tapahtui Helsingissä.

Taustaa:

a) Kustannukset ja matkustajien palveleminen:

  • Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston mukaan metro maksaa 430 - 540 miljoonaa euroa 57 000 - 62 000 asukkaalla. Metron kulkutapaosuudeksi arvioidaan noin 30%.
  • Pikaratikka taas maksaa 80 - 110 miljoonaa euroa 45 000-56 000 asukkaalla. Pikaratikan kulkutapaosuudeksi arvioidaan 39%.

b) Vantaan kustannukset: Vantaan joutuu osallistumaan Helsingin metron rakentamiskustannuksiin mahdollisesti kasvavalla summalla (monien joukkoliikenneasiantuntijoiden mukaan hinta nousee merkittävästi
suunnitellusta kuten Espoon metrossakin.)

c) Vantaan maankäyttö: Metro-vaihtoehdossa Vantaan saa huonolle maalle keskelle ei mitään rakentaa metroaseman liepeisen lähiön. Tämä ei todellakaan ole meidän maankäytön tavoitteiden keskiössä.

d) Linkittyminen Espoon ja Vantaan ratikksuunnitelmiin: Vantaa ei saa luonnollista jatketta pikaratikalle joka lähtisi Östersumdoista Tikkurilaan ja sieltä Aviapoliksen kautta Myyrmäkeen, Leppävaraan ja Otaniemeen. Vantaalla tuskin on tulevaisuduessa varaa vähentää Kehä III ruuhkia metrorakentamisella, vaan pitäydymme yleiskaavanmukaisessa ratikkasuunnitelmassa.

e) Herkkien luontokohteiden suojeleminen: Pikaraitiotie kääntyy jouhevasti kiertämään arvokkaat luontokohteet, mihin metroraide ei taivu.

Kyse ei kuitenkaan ole äänestyksestä pikaratikan ja metron välillä, vaan siitä, sovelletaanko YVA-menettelyä raidevaihtoehtojen vertailussa. Lainmukainen menettely ei ole raskas, jos olemassa olevaa tietoa hyödynnetään.

*

Tilinpäätös oli 35,5 miljoonaa euroa positiivinen

Huono ennustaminen saattaa tuottaa vääriä päätöksiä. Toki monet tekijät, kuten korkotaso, on ollut vaikea ennustaa. Käyttömenot kasvavat hyvin vähän verrattuna muihin kuntiin, vaikka väestö lisääntyy.

Huono ennustuskyky on riski. Vaikka nyt tulos heitti positiiviseen eikä negatiiviseen, parhaat päätökset syntyvät kuitenkin parhaan tiedon varassa.

* * *

Kaupunginhallituksen lista

3 Vantaan kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös (kvalt)

- Tilinpäätös päti positiiviseksi 35,5 miljoonan euron verran. Tästä huolimatta tehtiin kipeitä säästöjä ja säästöjä, joiden kustannukset kasvavat yli säästöjen. Verotulojen kasvu on 1,2%. Lainamäärä kasvaa edelleen kehä III:n ja kehäradan vuoksi ja nostaa korkokuluja.

- Heitto budjetin perustan ja tuloksen välillä oli todella suuri, ja ennusteet vielä vuodenvaihteessakin oli todella kaukana toisistaan. Olen hyvin huolissani taloudellisen ennustettavuuden puutteista. Jos tämä olisi pörssiyhtiö, taloutta ennustettaisiin varmasti paremmin. Toki organisaatio on monimutkainen, mutta suuria ennustamattomia organisatiomuutoksia. Parhaat päätökset tehdään hyvällä kokonaistaloudellisella tiedolla, joka perustuu ihan aitoon tietoon.

- 6 miljoonaa on selitettävissä täysin yllättävästä odotettua aikaisemmin tuleesta maksusta.

- Seuraavan vuoden budjetissa aiotaan tehdä edellistä vaikeampia leikkauksia TVO:n hengessä.

4 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset /KN

5 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/KN

6 Kaupunginvaltuuston 3.3.2014 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN

7 Strategisten päämäärien mittareiden raportti (kvalt)/KN

- Työpaikaomavaraisuus on kasvanut ja se oli vuodenvaihteessa 105%. Kuitenkin vantaalaisten pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys on kasvanut. Henkilöstöä palkattitiin TVO tavoitteiden saavuttamisesta. Henkilöstön sairaspoissaolot lisäntivät 0,1%, vaikka tavoitteena oli väheneminen. Henkilöstön poissaolot ja sairaspoissaolot ovat huolestuttavasti lisääntyneet. 

- Sairastuvuusprosentti kuntalaisilla on huonotunut, ja se on vaikea mittari. Siihen vaikuttavat myös palvelut ja mm. liikunnan tukipalvelut.

8 Marja- Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston pääoman korotus (kvalt) / KN

9 Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön 4 § 44. kohdan mukaisen palveluiden hankintapäätösvallan delegoiminen kaupunginjohtajan toimialalla / KN

10 Lausunto valtiovarainministeriölle selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta (kvalt) / KN

- Tämä todennäköisesti parantaa Vantaan saamaan valtionosuutta, sillä tässä huomioidaan paremmin kasvukunnan ongelmat. Vaikutus ehkä 2015-2016.

11 Eron myöntäminen Sami Haavistolle opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN

12 Salgótarjánin kaupungin kutsu / KN

- Itse suhtaudun pitättyväisesti luottamusmiesten matkusteluun. Yksi virkames ja 2 luottamushenkilöä ovat valmiit lähtemään. Kulut maksaa muut tahot.

13 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirja ja päätökset/ML

14 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/HN

15 Leinelän asukastuvan tarveselvitys / HN

16 Vantaan sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2013 / HN

- Potilasasiamiehelle valitetaan jos palvelu on ollut väärää tai epäasiallista. Toivon, että valitukset vaikuttavat palveluun.

- Potilasasiames tuo esiin ehdotuksia, mm. sen että nuorten pikavipit muutetaan sosiaaliseksi luototukseksi, ja nuorelle tarjotaan työpaikka.

17 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapunut sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja

18 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat / EL-H

19 Kuntalain 51 §:n ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/J-VN

20 Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahaston vuosiraportti 2013 / J-VN

- Marja-Vantaa ja keskusten kehittämisrahaston toiminta- ja investointimenot 2013 ovat xxxx?

21 Pientalotonttien 92-23-172-5, 92-23-173-5 ja 92-23-178-4 myynti Kivistön asuntomessualueelta /J-VN

22 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Östersundomin raideyhteyttä koskevan YVA-menettelyn tarpeesta /J-VN

- Asia jäi pöydälle. Apulaiskaupunginjohtajan laatiman pohjaesityksen mukaan Vantaa suositti vertailun tekemättä jättämistä tässä vaiheessa. YVA-menettely on kuitenkin luotu juuri tämänkaltaisten hankkeiden ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Infravaihtoehtoja tulisi verrata – tässä tapauksessa todennäköisesti paria metro- ja pikaraitiotielinjausta sekä bussivaihtoehtoa.

23 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 231700 ja tonttijaon, Kivistön jäteasema hyväksymispäätöksestä 16.12.2013 § 7 tehtyyn valitukseen /J-VN

24 Veden kuljettaminen vesijohtoveden hinnalla vedenpuutteesta kärsiville asuinkiinteistöille /J-VN

- Seutulassa on useita kiinteistöjä joko heikon kaivoveden saannin tai huonolaatuisen kaivoveden varassa. HSY on aikaisemmin kohtuuhinnalla eli lähes kuutiomaksulla hoitanut veden lisäyksen kaivoihin. HSY päätti nostaa hinnan kustannuksia vastaavaksi. Vantaa aikoo tässä tukea vedenkuljetusta. Pitkällä juoksulla kiinteistöt olisi hyvä saada vesijohtoveden piiriin.

25 Selvitys energian-, veden- ja paperinkulutuksen vähentämisen sekä jätteiden tehokkaamman lajittelun mahdollistamista säästöistä (TVO-selvitys nro 42)/J-VN

- Vihreät vaativat talousohjelmassa myös turhan energian tuhlauksen ja materiaalin kulutuksen sekä vuotavien ja turhien vedenkulutuksen pienentämistä. Tässä seurataan, onko syntynyt mitään tulosta. Mukana on myös jätemaksujen pienentäminen lajittelua parantamalla. Pienistä virroista syntyy suuret purot. Tavoitteet eivät ole olleet riittävän kunnianhimoisia. 

- Energiansäästössä ei saisi säästää vain vähentämällä ilmanvaihtoa ja laskemalla lämpötilaa, sillä se voi homehduttaa rakennuksen. Sen sijaan säätämällä tasapainoon tilat ja tuuletukset niin, että ilmanlaatu ja lämpötila ovat optimaalisia joka tilassa. Tällöin syntyy parhaat säästöt, mutta se vaatii ammattitaitoa.

- Vihreät toivoivat kunnianhimoa säästötavoitteisiin, sillä tämä ei ole palveluista pois.

26 Asemakaavanmuutos 002136, 63 Viertola, Osmankäämintie 5-7 (kvalt) /J-VN

27 Asemakaavamuutos 002142, 61 Tikkurila / Kielotien seniorit (kvalt) /J-VN

28 Asemakaava ja asemakaavan muutos 402800 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 40 Ylästö / Tuupakka 9 (kvalt) /J-VN

29 Asemakaavamuutos 002110, 61 Tikkurila / Kielotie 2-6 (kvalt) /J-VN

30 Asemakaavamuutos 002195, 15 Myyrmäki / Metropolian laajennus (kvalt) /J-VN

31 Asemakaavamuutos 002215, 50 Tammisto / Kiinteistö Oy Pelican Tammisto /J-VN 

- Hannu Kokko (vihr.) nosti esiin salibandypaikkojen tarpeen. Menetettäville tiloille ei ole tiedossa vielä mitään korvaava.

32 Kunnallistekniikan rakentamissopimus asemakaavamuutos 002215 Kiinteistö Oy Pelican Tammisto /J-VN

Samaan aikaan kun Vantaalla tehtiin hyvä tulos, vanhuksilta, lapsilta ja sairaita leikattiin pieniä mutta äärimmäisen tärkeitä palveluita. 

Asiasanat: Pikaratikka, Itämetro. Länsimetro, metro, raitiotiet, ratikat, joukkoliikenne,kuntatalous, 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.