17.4.2016

Tuomelan liikuntatilat säilyvät käytössä, naisten palkka on pienempi ja Aviopoliksen kaava maanantaina kaupunginvaltuustossa

Kaupunginvaltuustostossa Tuomelan ja Hevoshaka jälleen esillä sosiaaliasiamiehen valitukset sekä Aviapoliksen kaava.

Liikuntatoiminta jatkuu Tuomelassa

Tein aloitteen johon pyysin mukaa Vaula Norrenan, tuomelan liikutatilan jatkojäytästä. Kaupunginhalllituksessa Sivistystoime vastaus muutettiin muotoon: 

Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimialan tilakeskus toteaa aloitteeseen vastauksena seuraavaa: ”Tilakeskus on neuvotellut liikuntapalvelujen kanssa koulujen liikuntasalien tilanteesta ja liikuntapalvelut on suhtautunut myönteisesti Tuomelan koulun liikuntasalirakennuksen ylläpitokustannusten korvaamiseen urheiluseurojen toiminnan jatkumiseksi. Tilakeskuksen puolesta liikuntatilojen käyttöön ei ole esteitä toistaiseksi. Tilanteeseen voi vaikuttaa muun muassa tilojen kunnon heikkeneminen tai kiinteistöön liittyvät jatkotoimenpiteet koulukäytön päättyessä.” Käytännössä Sivistystoimen työryhmä pohtii Tuomelan ja Hevoshaan liikuntatilojen jatkokäyttöä tai muita tiloja virkamiestyöryhmässä.

Nyt valtuusto siunaa näin kaupunginhallituksen vastauksen.

Tuomelan ja Hevoshaan kaavaprosessit kesken

Vaula Norrenan ja Ulla Sajaniemen aloitteeseen käyttää Tuomelan ja Hevoshaan tiloja muihin kaupungin tarkoituksiin virkamiehet vastasivat näin: 

”Hevoshaan koulun alueella (Kormuniityn asemakaavan muutos 002226) suunnitteluun vaikuttaa rakennuksen jatkokäytön vaihtoehtojen selvittäminen. Tämä työ on kesken sivistystoimessa ja tilakeskuksessa. Tuomelan koulun alueella (Tuomelan koulun asemakaavamuutos 002220) on tehty maaperän selvitystyö ja on tekeillä siihen liittyvien stabilointi- ja muiden kaavatalouteen liittyvien kustannusten selvittäminen on vielä tekeillä. Tuomelan koulua käytetään Pähkinärinteen koulun väistötilana koulun remontin ajan syksyyn 2016 asti. Vaikkakin koulurakennus ja sen tontti sijaitsee osin lahjatontilla, osin ostetulla lisämaalla, ei aiempi lahjoitus estä tontin uuden käytön harkintaa. Kaavaprosessien etenemistä voi seurata kaupungin nettisivuilta.”

Tuomelan tulisi jatkua normaalina kouluna, jotta kaupunki säästäisi väistötilakustannuksissa. Nythän koulu toimii osin Pähkinärinteen remontin väistötilana, jonka vuoksi Tuomelan juurella asuvat taapertavat Pähkinärinteeseen, ja Pähkinärinteestä on busiskuljetus Tuomelaan – mikä on ihan käsittämätöntä rahan tuhlausta. Helpointa niin vanhemmille, kaupungille kuin lapsillekin olisi se, että Tuomela täyttyisi paikallisista asukkaista. Järjestely tuntuu simputukselta paikallisia asukkaita kohtaan.

Hämeenkylän koulu suljetaan, mikä tarpeellista terveyssyistä, mutta Rajatorpan koulu pitäisi niinikään myös saada väistöön. Nyt sinne ollaankin lisäämässä oppilaita.

Lyhyesti:

 • Tuomelaa tarvitaan paikallisten lähikouluna, väistötiloistakin tulee suuret kustannukset
 • Rajatorppa tuele kunnostaa tai sulkea akuutin terveysvaaran vuoksi
 • Kilterin, Vantaankosken yms. koulujen kunto tulee selvittää oirekyselyllä, sillä kaikissa on sisäilmaongelmia, joiden terveysvaikutusten vakavuutta ei muuten saada mitattua. Tiedon puute ei poista terveysvaikutuksia.

”Välikysymys” veronkierosta

Valtuuston torstain infokokouksessa kysyin veronkierrosta.  

- Miten Vantaan kaupunki onnistuu välttämään veroparatiisiyhtiöiden rahoittamisen 

 1. hankinnoissa
 2. rakennuttamisessa
 3. rahoitustoiminnassa

- Miten hyvin näissä toteutuu tällä hetkellä Finnwachin listaamat periaatteet? "KOHTI VEROPARATIISIVAPAITA OSTOJA - Miten veronmaksun vastuullisuus voidaan huomioida julkisissa hankinnoissa?" löytyy linkistä http://www.finnwatch.org/images/pdf/HankinnatFinal.pdf.

Vastaus kuului tiivistettynä näin: Hankintalaki esittää huomioimasta veronkierron. Eli tähän ei ole halua, ja Finnwatchin periaatteet olivat jääneet lukematta.

Työttömyys painaa taloutta 

Strategisiä mittareita painaa alaspäin työttömyyden kasvu. Kuitenkin muitakin yllätyksä on, kuten toimitilojen määrän kasvu 14% (piti olla 0,5%).  Sairauspoissaolot laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja sairauspoissaoloprosentti oli

4,52. Valtuuston sitovaa tavoitetta alenemasta ei kuitenkaan saavutettu. Suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet 30 prosentilla.

Sosiaaliasiamiehen hommat lisääntyivät

Potilas-asiakirjat, hoitovirheet, terveyskeskuksissa hoidon epääminen ja hoitovirheet työllistivät sosiaaliasiamiestä. Potilasasiamies toteaa osuvasta että valtion säästö on kunann kustannus. Raportista puuttuu tieto siitä, miten kipukohdat ovat kehittyneet.

”Toimintavuosi 2015 on ollut sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan vilkkain, kun tarkastellaan pelkkiä asiakasyhteydenottoja, kuntalaisten tiedon tarvetta ja kyselyjä. Yhteydenottoja oli yli 2 000, joista kaksi kolmesta koski terveydenhuoltoa. Tavanomaista enemmän on kysytty terveyskeskuspäivystystoiminnasta, erilaisista potilasasiakirjoihin liittyvistä asioista ja hoitovirheepäilyistä. Taustalla ovat terveyskeskuspäivystystoiminnan keskittyminen vakavampiin tapauksiin ja sähköisen potilasarkiston käyttöönoton uudistuksen eteneminen.

Monet sosiaali- ja potilasasiamiehelle tulevat kyselyt ja palautteet liittyvät siihen, että asiakasta tyydyttävään tulokseen ei ole päästy olemalla yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijään. Kysymyksiin ei asiakkaan mielestä anneta tyydyttävää vastausta. Vaikuttaisi siltä, että asiakkaiden ja työntekijöiden välistä viestintää kehittämällä voitaisiin päästä parempaan asiakastyytyväisyyteen. Asiamiehen raportissa 2014 suositeltiin terveyskeskuspäivystykseen menettelyä, jossa potilaalle tulostettaisiin kirjalliset perusteet hoidon tarpeen arvioinnista silloin kun asiakas ei pääse lääkärin tutkittavaksi. Tällä tavalla viestintää parannettaisiin. Potilasasiakirjojen sisällöistä on asiamieheen otettu yhteyttä enenevässä määrin. Tämä todettiin jo edellisessä raportissa ja kehitys on jatkunut.

Myös lastensuojeluasioissa on otettu enemmän yhteyttä kuin aikaisempina vuosina. Yhä useammin on käsitelty myös erilaisia turvaratkaisuja, kuten lähestymiskieltoja, osoitteiden turvakieltoja ja valvottuja tapaamisia.

Vammaispalvelujen yhteydenottoja on tullut runsaammin kuin aikaisempina vuosina. Useissa tapauksissa asiakkaat ovat olleet huolissaan muutoksista, jotka ovat vähentäneet henkilökohtaisen avustajan työtuntimääriä. Päihdehuollon yhteydenotot ovat enimmäkseen koskeneet huumeiden korvaushoitoa tai muuta huumeisiin liittyvää hoitoa.”

Suomi vanhustenhoidossa huonoin

Suomi sijoittui Pohjoismaiden viimeiseksi vanhusten hyvinvointia mittaavassa tutkimuksessa. Lähes sadan maan joukossa Suomi oli sijalla 14. Ensimmäisellä sijalla oli Sveitsi, Norja oli toinen ja Ruotsi kolmas. Islanti ylsi sijalle seitsemän ja Tanska sijalle 11.

Glyfosaatteja vielä käytössä

Vihreät tekivät aloitteen glyfosaateista luopumiseksi kaupungin viljelyssä. Nämä tuhoavat pölyttäviä hyönteisiä. tultaneen julistamaan täysin kielletyksi tulevaisuudessa. 

Virkamiehet vastasivat: ”Kesällä 2016 julkaistavat EFSA:n arvioinnin tulokset antavat suuntaviivoja tulevaisuuden kasvintorjunnalle ja innostavat osaltaan korvaavien torjuntamenetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Kuntatekniikan keskus kokeilee kesän 2016 aikana vaihtoehtoisia kasvinsuojeluvalmisteita mm. niiden toimivuuden ja kustannusten selvittämiseksi. Päätös esim. vaiheittaisesta glyfosaatista luopumisesta tehdään em. kokeilun tulosten analysoinnin sekä EFSA:n jatkomyyntilupapäätöksen jälkeen.”

Mika niiikko (ps) aloite rakentamsien digivalvonnasta

Virkamiesten vastaus: ” ...kaupunki aloittaa kokeilun jossa rakentajilta vaaditaan videoidut pöytäkirjat/dokumentit tärkeiden rakenteiden dokumentoimiseksi, ennen niiden peittämistä. Mikäli kokeilusta tulisi riittävän hyviä tuloksia, kaupunki tekisi uudet rakentamisohjeet kaikille myös omatoimirakentajille.”

Aviaopoliksen iso kaava

Aviapoliksen kaava tuo paljon työpaikkoja mutta myös asumista lähelle lentokenttää. Alueen joukkoliikenne pitäisi olla paremmin järjestetty, ja rakentaminen niin että koulut on olemassa kun lapset muuttavat alueelle. Robottibussien testaus sopisi alueelle.

Henkilöstökertomus – palkkaerot ovat yhä isot

Palkkaeroja selitettiin sillä, että naiset ovat vanhempainvapailla enemmän. Tämä ei ole koko totuus: naisia on myös enemmän määräaikaisia ja tuntityöntekijöitä eli kaupungin toimesta huonommalla palkalla ja ehdoilla töissä. Kaupunki voisi myös kannustaa naisia hakemaan johtotehtäviin, ja kannustaa isiäkin vapaalle.

* * *

Tässä vielä koko lista, otan mielelläni kommentteja vastaan asioista: 

 

 

-

Esityslistan kansilehti

1

-

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

-

Pöytäkirjan tarkastaminen

3

-

Eron myöntäminen Santeri Pienimäelle Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

4

-

Serveh Khalilin luottamustehtävien päättyminen ja vapaa-ajanlautakunnan jäsenen täydennysvaalin toimittaminen

5

-

Sanna Karhusen luottamustehtävien päättyminen ja täydennysvaalin toimittaminen

6

1 kpl

VTK Kiinteistöt Oy:lle myönnetyn omavelkaisen takauksen ehtojen täydentäminen

7

1 kpl

Strategisten päämäärien mittareiden raportti 2015

8

1 kpl

Henkilöstökertomus 2015

9

1 kpl

Vantaan sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuodelta 2015

10

2 kpl

Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

11

2 kpl

Tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen vuonna 2015 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet

12

1 kpl

Vantaan liikennepoliittinen ohjelma VALO

13

-

Vastaus valtuutettu Sakari Rokkasen ja Carita Orlandon sekä usean muun (26) valtuutetun aloitteeseen asukkaiden tapahtuminen tukemisesta

14

-

Vastaus valtuutettu Antero Eerolan ja usena muun (21) valtuutetun aloitteeseen Vantaan yhteistyöstä Kaljakellunnan kanssa

15

-

Vastaus valtuutettu Mika Niikon ja usean muun (19) valtuutetun valtuustoaloite Vantaa orpokodin kummiksi

16

-

Vastaus Paula Lehmuskallion ja usean muun (15) valtuutetun aloitteeseen uuden konsertti-, teatteri- ja monitoimitalon rakentamiseksi Tikkurilaan

17

-

Vastaus Sirpa Kauppisen ja Vaula Norrenan ja usean muun (37) valtuutetun aloitteeseen Länsi-Vantaan liikuntapaikkojen turvaamiseksi

18

-

Vastaus valtuutettu Maija Hurrin ja usean muun (34) valtuutetun aloitteeseen vanhusten kotihoidon lisäresursoinnista: pitkä-aikaistyöttömistä vanhustyön avustajia

19

-

Vastaus valtuutettu Ulla Sajaniemen ja valtuutettu Vaula Norrenan ja usean muun (27) valtuutetun aloitteeseen Vaasan mallin kokeilusta vanhustenhoidossa ja omaishoidossa

20

-

Vastaus valtuutettu Markku Weckmanin ja usean muun (29) valtuutetun aloitteeseen liukuesteiden hankkimisesta ikääntyneiden henkilöiden jalkineisiin

21

-

Vastaus valtuutettu Vaula Norrenan ja Ulla Sajaniemen ja usean muun (23) valtuutetun valtuustoaloitteeseen Hevoshaan ja Tuomelan koulurakennusten ja tonttien hyödyntämisestä kaupungin omaisuutena

22

-

Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun (37) aloitteeseen glyfosaattipohjaisista torjunta-aineista

23

-

Vastaus valtuutettu Jussi Saramon ja 23 muun valtuutetun aloitteeseen rakentamisnormeista

24

-

Vastaus valtuutettu Mika Niikon ja usean muun (16) valtuutetun aloitteeseen rakennusvalvonnan tehostamisesta digitaalisin keinoin

25

-

Vastaus valtuutettu Mika Niikon ja usean muun (29) valtuutetun aloitteeseen jalankulkijoiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi

26

-

Vastaus valtuutettu Antero Eerolan ja usean muun (18) valtuutetun aloitteeseen pyöräteiden laadun parantamiseksi

27

-

Vastaus valtuutettu Antero Eerolan ja usean muun (28) valtuutetun aloitteeseen Kuusijärven savusaunojen kesäkäytöstä

28

1 kpl

Vantaan vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen

29

3 kpl

Aviapolis Kaavarunko 052200

30

3 kpl

Asemakaavamuutos 001737, 93 Vaarala / Kukkarokuja

31

2 kpl

Asemakaavamuutos 002072 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Laitilankuja 7

32

2 kpl

Asemakaavamuutos 002222 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso / Myllymäen koulutontti

33

3 kpl

Asemakaavamuutos 002144 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos / 81 Korso / Korson torni

34

3 kpl

Asemakaavamuutos 002212 ja maanalainen asemakaava 403100m sekä tonttijaon muutos, 40 Ylästö / Linkokuja 4-6

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
17.4.2016

Tuomelan liikuntatilat säilyvät käytössä, naisten palkka on pienempi ja Aviopoliksen kaava maanantaina kaupunginvaltuustossa

Kaupunginvaltuustostossa Tuomelan ja Hevoshaka jälleen esillä sosiaaliasiamiehen valitukset sekä Aviapoliksen kaava.

Liikuntatoiminta jatkuu Tuomelassa

Tein aloitteen johon pyysin mukaa Vaula Norrenan, tuomelan liikutatilan jatkojäytästä. Kaupunginhalllituksessa Sivistystoime vastaus muutettiin muotoon: 

Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimialan tilakeskus toteaa aloitteeseen vastauksena seuraavaa: ”Tilakeskus on neuvotellut liikuntapalvelujen kanssa koulujen liikuntasalien tilanteesta ja liikuntapalvelut on suhtautunut myönteisesti Tuomelan koulun liikuntasalirakennuksen ylläpitokustannusten korvaamiseen urheiluseurojen toiminnan jatkumiseksi. Tilakeskuksen puolesta liikuntatilojen käyttöön ei ole esteitä toistaiseksi. Tilanteeseen voi vaikuttaa muun muassa tilojen kunnon heikkeneminen tai kiinteistöön liittyvät jatkotoimenpiteet koulukäytön päättyessä.” Käytännössä Sivistystoimen työryhmä pohtii Tuomelan ja Hevoshaan liikuntatilojen jatkokäyttöä tai muita tiloja virkamiestyöryhmässä.

Nyt valtuusto siunaa näin kaupunginhallituksen vastauksen.

Tuomelan ja Hevoshaan kaavaprosessit kesken

Vaula Norrenan ja Ulla Sajaniemen aloitteeseen käyttää Tuomelan ja Hevoshaan tiloja muihin kaupungin tarkoituksiin virkamiehet vastasivat näin: 

”Hevoshaan koulun alueella (Kormuniityn asemakaavan muutos 002226) suunnitteluun vaikuttaa rakennuksen jatkokäytön vaihtoehtojen selvittäminen. Tämä työ on kesken sivistystoimessa ja tilakeskuksessa. Tuomelan koulun alueella (Tuomelan koulun asemakaavamuutos 002220) on tehty maaperän selvitystyö ja on tekeillä siihen liittyvien stabilointi- ja muiden kaavatalouteen liittyvien kustannusten selvittäminen on vielä tekeillä. Tuomelan koulua käytetään Pähkinärinteen koulun väistötilana koulun remontin ajan syksyyn 2016 asti. Vaikkakin koulurakennus ja sen tontti sijaitsee osin lahjatontilla, osin ostetulla lisämaalla, ei aiempi lahjoitus estä tontin uuden käytön harkintaa. Kaavaprosessien etenemistä voi seurata kaupungin nettisivuilta.”

Tuomelan tulisi jatkua normaalina kouluna, jotta kaupunki säästäisi väistötilakustannuksissa. Nythän koulu toimii osin Pähkinärinteen remontin väistötilana, jonka vuoksi Tuomelan juurella asuvat taapertavat Pähkinärinteeseen, ja Pähkinärinteestä on busiskuljetus Tuomelaan – mikä on ihan käsittämätöntä rahan tuhlausta. Helpointa niin vanhemmille, kaupungille kuin lapsillekin olisi se, että Tuomela täyttyisi paikallisista asukkaista. Järjestely tuntuu simputukselta paikallisia asukkaita kohtaan.

Hämeenkylän koulu suljetaan, mikä tarpeellista terveyssyistä, mutta Rajatorpan koulu pitäisi niinikään myös saada väistöön. Nyt sinne ollaankin lisäämässä oppilaita.

Lyhyesti:

 • Tuomelaa tarvitaan paikallisten lähikouluna, väistötiloistakin tulee suuret kustannukset
 • Rajatorppa tuele kunnostaa tai sulkea akuutin terveysvaaran vuoksi
 • Kilterin, Vantaankosken yms. koulujen kunto tulee selvittää oirekyselyllä, sillä kaikissa on sisäilmaongelmia, joiden terveysvaikutusten vakavuutta ei muuten saada mitattua. Tiedon puute ei poista terveysvaikutuksia.

”Välikysymys” veronkierosta

Valtuuston torstain infokokouksessa kysyin veronkierrosta.  

- Miten Vantaan kaupunki onnistuu välttämään veroparatiisiyhtiöiden rahoittamisen 

 1. hankinnoissa
 2. rakennuttamisessa
 3. rahoitustoiminnassa

- Miten hyvin näissä toteutuu tällä hetkellä Finnwachin listaamat periaatteet? "KOHTI VEROPARATIISIVAPAITA OSTOJA - Miten veronmaksun vastuullisuus voidaan huomioida julkisissa hankinnoissa?" löytyy linkistä http://www.finnwatch.org/images/pdf/HankinnatFinal.pdf.

Vastaus kuului tiivistettynä näin: Hankintalaki esittää huomioimasta veronkierron. Eli tähän ei ole halua, ja Finnwatchin periaatteet olivat jääneet lukematta.

Työttömyys painaa taloutta 

Strategisiä mittareita painaa alaspäin työttömyyden kasvu. Kuitenkin muitakin yllätyksä on, kuten toimitilojen määrän kasvu 14% (piti olla 0,5%).  Sairauspoissaolot laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja sairauspoissaoloprosentti oli

4,52. Valtuuston sitovaa tavoitetta alenemasta ei kuitenkaan saavutettu. Suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet 30 prosentilla.

Sosiaaliasiamiehen hommat lisääntyivät

Potilas-asiakirjat, hoitovirheet, terveyskeskuksissa hoidon epääminen ja hoitovirheet työllistivät sosiaaliasiamiestä. Potilasasiamies toteaa osuvasta että valtion säästö on kunann kustannus. Raportista puuttuu tieto siitä, miten kipukohdat ovat kehittyneet.

”Toimintavuosi 2015 on ollut sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan vilkkain, kun tarkastellaan pelkkiä asiakasyhteydenottoja, kuntalaisten tiedon tarvetta ja kyselyjä. Yhteydenottoja oli yli 2 000, joista kaksi kolmesta koski terveydenhuoltoa. Tavanomaista enemmän on kysytty terveyskeskuspäivystystoiminnasta, erilaisista potilasasiakirjoihin liittyvistä asioista ja hoitovirheepäilyistä. Taustalla ovat terveyskeskuspäivystystoiminnan keskittyminen vakavampiin tapauksiin ja sähköisen potilasarkiston käyttöönoton uudistuksen eteneminen.

Monet sosiaali- ja potilasasiamiehelle tulevat kyselyt ja palautteet liittyvät siihen, että asiakasta tyydyttävään tulokseen ei ole päästy olemalla yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijään. Kysymyksiin ei asiakkaan mielestä anneta tyydyttävää vastausta. Vaikuttaisi siltä, että asiakkaiden ja työntekijöiden välistä viestintää kehittämällä voitaisiin päästä parempaan asiakastyytyväisyyteen. Asiamiehen raportissa 2014 suositeltiin terveyskeskuspäivystykseen menettelyä, jossa potilaalle tulostettaisiin kirjalliset perusteet hoidon tarpeen arvioinnista silloin kun asiakas ei pääse lääkärin tutkittavaksi. Tällä tavalla viestintää parannettaisiin. Potilasasiakirjojen sisällöistä on asiamieheen otettu yhteyttä enenevässä määrin. Tämä todettiin jo edellisessä raportissa ja kehitys on jatkunut.

Myös lastensuojeluasioissa on otettu enemmän yhteyttä kuin aikaisempina vuosina. Yhä useammin on käsitelty myös erilaisia turvaratkaisuja, kuten lähestymiskieltoja, osoitteiden turvakieltoja ja valvottuja tapaamisia.

Vammaispalvelujen yhteydenottoja on tullut runsaammin kuin aikaisempina vuosina. Useissa tapauksissa asiakkaat ovat olleet huolissaan muutoksista, jotka ovat vähentäneet henkilökohtaisen avustajan työtuntimääriä. Päihdehuollon yhteydenotot ovat enimmäkseen koskeneet huumeiden korvaushoitoa tai muuta huumeisiin liittyvää hoitoa.”

Suomi vanhustenhoidossa huonoin

Suomi sijoittui Pohjoismaiden viimeiseksi vanhusten hyvinvointia mittaavassa tutkimuksessa. Lähes sadan maan joukossa Suomi oli sijalla 14. Ensimmäisellä sijalla oli Sveitsi, Norja oli toinen ja Ruotsi kolmas. Islanti ylsi sijalle seitsemän ja Tanska sijalle 11.

Glyfosaatteja vielä käytössä

Vihreät tekivät aloitteen glyfosaateista luopumiseksi kaupungin viljelyssä. Nämä tuhoavat pölyttäviä hyönteisiä. tultaneen julistamaan täysin kielletyksi tulevaisuudessa. 

Virkamiehet vastasivat: ”Kesällä 2016 julkaistavat EFSA:n arvioinnin tulokset antavat suuntaviivoja tulevaisuuden kasvintorjunnalle ja innostavat osaltaan korvaavien torjuntamenetelmien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Kuntatekniikan keskus kokeilee kesän 2016 aikana vaihtoehtoisia kasvinsuojeluvalmisteita mm. niiden toimivuuden ja kustannusten selvittämiseksi. Päätös esim. vaiheittaisesta glyfosaatista luopumisesta tehdään em. kokeilun tulosten analysoinnin sekä EFSA:n jatkomyyntilupapäätöksen jälkeen.”

Mika niiikko (ps) aloite rakentamsien digivalvonnasta

Virkamiesten vastaus: ” ...kaupunki aloittaa kokeilun jossa rakentajilta vaaditaan videoidut pöytäkirjat/dokumentit tärkeiden rakenteiden dokumentoimiseksi, ennen niiden peittämistä. Mikäli kokeilusta tulisi riittävän hyviä tuloksia, kaupunki tekisi uudet rakentamisohjeet kaikille myös omatoimirakentajille.”

Aviaopoliksen iso kaava

Aviapoliksen kaava tuo paljon työpaikkoja mutta myös asumista lähelle lentokenttää. Alueen joukkoliikenne pitäisi olla paremmin järjestetty, ja rakentaminen niin että koulut on olemassa kun lapset muuttavat alueelle. Robottibussien testaus sopisi alueelle.

Henkilöstökertomus – palkkaerot ovat yhä isot

Palkkaeroja selitettiin sillä, että naiset ovat vanhempainvapailla enemmän. Tämä ei ole koko totuus: naisia on myös enemmän määräaikaisia ja tuntityöntekijöitä eli kaupungin toimesta huonommalla palkalla ja ehdoilla töissä. Kaupunki voisi myös kannustaa naisia hakemaan johtotehtäviin, ja kannustaa isiäkin vapaalle.

* * *

Tässä vielä koko lista, otan mielelläni kommentteja vastaan asioista: 

 

 

-

Esityslistan kansilehti

1

-

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2

-

Pöytäkirjan tarkastaminen

3

-

Eron myöntäminen Santeri Pienimäelle Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen

4

-

Serveh Khalilin luottamustehtävien päättyminen ja vapaa-ajanlautakunnan jäsenen täydennysvaalin toimittaminen

5

-

Sanna Karhusen luottamustehtävien päättyminen ja täydennysvaalin toimittaminen

6

1 kpl

VTK Kiinteistöt Oy:lle myönnetyn omavelkaisen takauksen ehtojen täydentäminen

7

1 kpl

Strategisten päämäärien mittareiden raportti 2015

8

1 kpl

Henkilöstökertomus 2015

9

1 kpl

Vantaan sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuodelta 2015

10

2 kpl

Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

11

2 kpl

Tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen vuonna 2015 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet

12

1 kpl

Vantaan liikennepoliittinen ohjelma VALO

13

-

Vastaus valtuutettu Sakari Rokkasen ja Carita Orlandon sekä usean muun (26) valtuutetun aloitteeseen asukkaiden tapahtuminen tukemisesta

14

-

Vastaus valtuutettu Antero Eerolan ja usena muun (21) valtuutetun aloitteeseen Vantaan yhteistyöstä Kaljakellunnan kanssa

15

-

Vastaus valtuutettu Mika Niikon ja usean muun (19) valtuutetun valtuustoaloite Vantaa orpokodin kummiksi

16

-

Vastaus Paula Lehmuskallion ja usean muun (15) valtuutetun aloitteeseen uuden konsertti-, teatteri- ja monitoimitalon rakentamiseksi Tikkurilaan

17

-

Vastaus Sirpa Kauppisen ja Vaula Norrenan ja usean muun (37) valtuutetun aloitteeseen Länsi-Vantaan liikuntapaikkojen turvaamiseksi

18

-

Vastaus valtuutettu Maija Hurrin ja usean muun (34) valtuutetun aloitteeseen vanhusten kotihoidon lisäresursoinnista: pitkä-aikaistyöttömistä vanhustyön avustajia

19

-

Vastaus valtuutettu Ulla Sajaniemen ja valtuutettu Vaula Norrenan ja usean muun (27) valtuutetun aloitteeseen Vaasan mallin kokeilusta vanhustenhoidossa ja omaishoidossa

20

-

Vastaus valtuutettu Markku Weckmanin ja usean muun (29) valtuutetun aloitteeseen liukuesteiden hankkimisesta ikääntyneiden henkilöiden jalkineisiin

21

-

Vastaus valtuutettu Vaula Norrenan ja Ulla Sajaniemen ja usean muun (23) valtuutetun valtuustoaloitteeseen Hevoshaan ja Tuomelan koulurakennusten ja tonttien hyödyntämisestä kaupungin omaisuutena

22

-

Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun (37) aloitteeseen glyfosaattipohjaisista torjunta-aineista

23

-

Vastaus valtuutettu Jussi Saramon ja 23 muun valtuutetun aloitteeseen rakentamisnormeista

24

-

Vastaus valtuutettu Mika Niikon ja usean muun (16) valtuutetun aloitteeseen rakennusvalvonnan tehostamisesta digitaalisin keinoin

25

-

Vastaus valtuutettu Mika Niikon ja usean muun (29) valtuutetun aloitteeseen jalankulkijoiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi

26

-

Vastaus valtuutettu Antero Eerolan ja usean muun (18) valtuutetun aloitteeseen pyöräteiden laadun parantamiseksi

27

-

Vastaus valtuutettu Antero Eerolan ja usean muun (28) valtuutetun aloitteeseen Kuusijärven savusaunojen kesäkäytöstä

28

1 kpl

Vantaan vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen

29

3 kpl

Aviapolis Kaavarunko 052200

30

3 kpl

Asemakaavamuutos 001737, 93 Vaarala / Kukkarokuja

31

2 kpl

Asemakaavamuutos 002072 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Laitilankuja 7

32

2 kpl

Asemakaavamuutos 002222 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso / Myllymäen koulutontti

33

3 kpl

Asemakaavamuutos 002144 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos / 81 Korso / Korson torni

34

3 kpl

Asemakaavamuutos 002212 ja maanalainen asemakaava 403100m sekä tonttijaon muutos, 40 Ylästö / Linkokuja 4-6

 

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.