18.9.2023

Valtuustoaloite: Vantaan kaupunki selvittää liittymistä Carbon Action verkostoon, jossa edistetään viljellyn maaperän hiilensidontaa.

"Kaupungilla on parituhatta hehtaaria peltoja. 

Carbon Action parantaa selviytymistä äärisäistä, vähentää riippuvuutta ostopanoksista, parantaa viljelyn kannattavuutta ja maaperän kasvukuntoa, vähentää vesistöjen kuormitusta ja hillitsee ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä maaperään. 

Verkosto jakaa tietoa ja on ilmainen. 

Ehdotamme Vantaan kaupunki selvittää liittymistä Carbon Action -verkostoon." 

Taustatietoa:

Suomen pellot ovat keskimäärin hiilen lähteitä eli niistä vapautuu hiilidioksidia ilmakehään tai huuhtoutuu enemmän kuin sitoutuu. Maatalousmaata on 5 % pinta-alasta, mutta maaperän päästöistä 40 % tulee viljellystä maasta. Maaperän hiilivarastoja voi lisätä.

Viljellyillä turvemailla hiilipitoisuus vähenee 5 000 kilolla hehtaarilta vuodessa, ja kivennäismailla 220 kilolla hehtaarilta. Turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjä voi hyvin hillitä ja ennen kaikkea kivennäismaan voi muuttaa hiilinieluksi. 

Carbon Action-projektissa parannetaan maata niin että hiili sitoutuu huomattavasti enemmän kuin vapautuu. 

 • Samalla paranee kestävyys ilmastonmuutoksen lisäämille sään ääri-ilmilöille.
 • Huuhtoima eli päästöt vesistöön vähenevät.
 • Maaperän vesitalous paranee.
 • Maaperän ravinnetase paranee.
 • Pieneliötoiminta kuohkeuttaa maaperää.
 • Monimuotoisuus vahvistuu.
 • Maaperän tuottavuus paranee.

Kuohkea, ravinnepitoinen maaperä kasvattaa kasveja tehokkaammin. Menetelmiä on mm. viljelykierto, maan muokkausen minimoiminen ja kasvipeitteiden suosiminen sekä ravinteita sitovien kasvien käyttö. 

Tällä hetkellä verkostoon kuuluu noin sata viljelijää sekä yrityksiä. Vantaa voisi olla ensimmäinen kaupunki, joka tulee mukaan. Vantaan maita hoitaa pehtoori, ja pellot ovat usein maisemallisesti arvokkaita.

Jo nyt Vantaan pelloilla on mm. viljelykiertoa mutta määrätietoista hiilensidontaa ja osaamista tähän voisi parantaa liittymällä verkostoon. Vantaa on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja pyrkii kaikessa toiminnassan huomioiman ilmastopäästöt.

Myös ravinteiden huuhtoutumisen vähentäminen on ydinasia maailman saastuneimman murtovesialueen eli Itämeren tilan parantamisessa. Rehevöityminen lisää leviä ja pahentaa happikatoa sekä vähentää monimuotoisuutta. 

Tehdään Vantaan pelloista hiilinielu. Hiilensidonnalla tulee olemaan tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lämmin kiitos että tuette ilmasto- ja itämerityötä allekirjoittamalla aloitteen:

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Mikko Viilo (vihr)
 3. Suvi Karhu (ps)
 4. Minttu Sillanpää (vas) 
 5. Tiina Tuomela (kd) 
 6. Reija Friman (vihr)
 7. Marjo Vacker (Liike Nyt)
 8. Vaula Norrena (vihr)
 9. Minna Erkkilä (kok)
 10. Faysal Abdi (sdp)
 11. Tarja Eklund (sdp)
 12. Jussi Särkelä (sdp)
 13. Jari Jääskeläinen (vas)
 14. Niilo Kärki (ps)
 15. Hanna Valtanen (vihr)
 16. Maija Rautavaara (vihr)
 17. Minna Heikkinen (ps)
 18. Tuire Kaimio (vihr)

***

Aloite esitetään hyväksyttäväksi tällaisena

Kaupunkiympäristön toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa: Vantaan kaupungin alueella on vielä yhteensä lähes 4000 hehtaaria peltoa, joista kaupungin omistuksessa on melkein 800 hehtaaria. Tästä peltoalasta vajaa puolet on katujen ja puistojen palvelualueeseen kuuluvan maatilojen vastuualueen hoidossa, loput on vuokrattu yksityisille viljelijöille.

Kaupungin omassa hoidossa olevien peltojen osalta tavoitteena on hoidetun kulttuurimaiseman ylläpitäminen ja taajamakuvan rikastuttaminen sekä tehokas mutta ympäristöystävällinen toiminta. Viljelysuunnitelman lähtökohtina ovat viljelykierto, mahdollisimman laaja ympärivuotinen kasvipeitteisyys sekä maisemaa elävöittävien kukkivien viljelyskasvien käyttö.

Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartassa on toimenpiteeksi asetettu Hiilinielujen ja hiilivarastojen vahvistaminen, joka konkretisoituu kaupungin maatilan vastuulla olevaksi toimenpiteeksi: Seurataan ja osallistutaan ilmastokestävän viljelyn hankkeisiin hiilivarastojen lisäämiseksi.

Toimenpiteen toteuttamiseksi maatilojen vastuualue seuraa aktiivisesti alan tutkimustiedon kehittymistä ja osallistunut sopiviin hankkeisiin. Kaupungin maatiloilla kokeillaan myös uusia viljely- ja maisemanhoitotapoja. Pelloilla tehdään vuosittain muutamia viljelykokeita yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kokeiden avulla pyritään löytämään uusia ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä ja toimintatapoja.

Vantaan kaupungin maatila ja ympäristökeskus ovat yhdessä selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia Carbon Action -verkoston kanssa. Selvityksen perusteella Carbon Action –kuntakonsepti toisi edelleen uusia kokeilu- ja tutkimusmahdollisuuksia kaupungin pelloille.

Keskustelujen perusteella päädyttiin esittämään, että Vantaan kaupunki antaisi Baltic Sea Action Groupille (myöhemmin BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2024–2026. Itämeri-sitoumuksellaan Vantaan kaupunki edistää uudistavaa viljelyä ja sen monihyötyisyyttä omistamillaan ja vuokraamillaan pelloillaan tutkimukseen osallistumalla ja tutkimustiedon jalkauttamisella sekä sparrauksen, koulutuksen ja viestinnän kautta.

Sitoumus painottuu Carbon Action -alustan yhteistyöhön ja se koostuu neljästä osasta:

- osallistuminen Carbon Action -biodiversiteettitutkimukseen,

- hiilensidontatutkimustulosten jalkauttaminen,

- koulutus ja viestintä sekä

- Carbon Action -kuntakonseptin rakentaminen BSAG:n kanssa. 

Sitoumuksen myötä Vantaan kaupunki liittyy Carbon Action -alustan yritysverkostoon, joka mahdollistaa ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen uudistavan viljelyn edistämiseksi. Lisäksi Vantaan kaupunki sitoutuu tuomaan Carbon Action -alustan toimintaa esiin omassa viestinnässään. Sitoumuksen kesto on 3 vuotta ja sen edistymistä tarkastellaan yhdessä BSAG:n kanssa vuosittain.

Osana sitoumusta Vantaan kaupunki sitoutuu kustantamaan omalta osaltaan biodiversiteettitutkimuksen koeasetelmaan liittyvät perustamistyöt (monimuotoisuuskaistat sekä kerääjäkasvin käyttö koeasetelman ohjeistuksen mukaisesti satokasvin viljelyn yhteydessä) ja lisäksi kaupunki tukee tutkimushanketta kustantamalla kerääjäkasvien ja monimuotoisuuskaistan siemenet omille lohkoilleen itse.

Vantaan kaupunki sitoutuu myös kustantamaan vuokraviljelijöidensä kouluttamisen ja käyttämään henkilöresurssiaan BSAG:n sparraamiseen sekä Carbon Action -kuntakonseptin pilotoimiseen.

Kaiken kaikkiaan Vantaan kaupungille koituvat suorat kustannukset jäävät alle kahden tuhannen euron. Maatilojen vastuualue voi jatkaa tutkimus- ym. yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi koulutuksien järjestämisestä arvioidaan koituvan ympäristökeskukselle kustannuksia muutaman tuhannen euron verran.

Itämerisitoumuksen vahvistamista tullaan aikoinaan esittämään kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

***

Avainsanat: hiiliviljely, hiilensidonta, maaperä, maanviljely, rehevöityminen, itämeri.

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
18.9.2023

Valtuustoaloite: Vantaan kaupunki selvittää liittymistä Carbon Action verkostoon, jossa edistetään viljellyn maaperän hiilensidontaa.

"Kaupungilla on parituhatta hehtaaria peltoja. 

Carbon Action parantaa selviytymistä äärisäistä, vähentää riippuvuutta ostopanoksista, parantaa viljelyn kannattavuutta ja maaperän kasvukuntoa, vähentää vesistöjen kuormitusta ja hillitsee ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä maaperään. 

Verkosto jakaa tietoa ja on ilmainen. 

Ehdotamme Vantaan kaupunki selvittää liittymistä Carbon Action -verkostoon." 

Taustatietoa:

Suomen pellot ovat keskimäärin hiilen lähteitä eli niistä vapautuu hiilidioksidia ilmakehään tai huuhtoutuu enemmän kuin sitoutuu. Maatalousmaata on 5 % pinta-alasta, mutta maaperän päästöistä 40 % tulee viljellystä maasta. Maaperän hiilivarastoja voi lisätä.

Viljellyillä turvemailla hiilipitoisuus vähenee 5 000 kilolla hehtaarilta vuodessa, ja kivennäismailla 220 kilolla hehtaarilta. Turvepeltojen kasvihuonekaasupäästöjä voi hyvin hillitä ja ennen kaikkea kivennäismaan voi muuttaa hiilinieluksi. 

Carbon Action-projektissa parannetaan maata niin että hiili sitoutuu huomattavasti enemmän kuin vapautuu. 

 • Samalla paranee kestävyys ilmastonmuutoksen lisäämille sään ääri-ilmilöille.
 • Huuhtoima eli päästöt vesistöön vähenevät.
 • Maaperän vesitalous paranee.
 • Maaperän ravinnetase paranee.
 • Pieneliötoiminta kuohkeuttaa maaperää.
 • Monimuotoisuus vahvistuu.
 • Maaperän tuottavuus paranee.

Kuohkea, ravinnepitoinen maaperä kasvattaa kasveja tehokkaammin. Menetelmiä on mm. viljelykierto, maan muokkausen minimoiminen ja kasvipeitteiden suosiminen sekä ravinteita sitovien kasvien käyttö. 

Tällä hetkellä verkostoon kuuluu noin sata viljelijää sekä yrityksiä. Vantaa voisi olla ensimmäinen kaupunki, joka tulee mukaan. Vantaan maita hoitaa pehtoori, ja pellot ovat usein maisemallisesti arvokkaita.

Jo nyt Vantaan pelloilla on mm. viljelykiertoa mutta määrätietoista hiilensidontaa ja osaamista tähän voisi parantaa liittymällä verkostoon. Vantaa on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja pyrkii kaikessa toiminnassan huomioiman ilmastopäästöt.

Myös ravinteiden huuhtoutumisen vähentäminen on ydinasia maailman saastuneimman murtovesialueen eli Itämeren tilan parantamisessa. Rehevöityminen lisää leviä ja pahentaa happikatoa sekä vähentää monimuotoisuutta. 

Tehdään Vantaan pelloista hiilinielu. Hiilensidonnalla tulee olemaan tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lämmin kiitos että tuette ilmasto- ja itämerityötä allekirjoittamalla aloitteen:

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Mikko Viilo (vihr)
 3. Suvi Karhu (ps)
 4. Minttu Sillanpää (vas) 
 5. Tiina Tuomela (kd) 
 6. Reija Friman (vihr)
 7. Marjo Vacker (Liike Nyt)
 8. Vaula Norrena (vihr)
 9. Minna Erkkilä (kok)
 10. Faysal Abdi (sdp)
 11. Tarja Eklund (sdp)
 12. Jussi Särkelä (sdp)
 13. Jari Jääskeläinen (vas)
 14. Niilo Kärki (ps)
 15. Hanna Valtanen (vihr)
 16. Maija Rautavaara (vihr)
 17. Minna Heikkinen (ps)
 18. Tuire Kaimio (vihr)

***

Aloite esitetään hyväksyttäväksi tällaisena

Kaupunkiympäristön toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa: Vantaan kaupungin alueella on vielä yhteensä lähes 4000 hehtaaria peltoa, joista kaupungin omistuksessa on melkein 800 hehtaaria. Tästä peltoalasta vajaa puolet on katujen ja puistojen palvelualueeseen kuuluvan maatilojen vastuualueen hoidossa, loput on vuokrattu yksityisille viljelijöille.

Kaupungin omassa hoidossa olevien peltojen osalta tavoitteena on hoidetun kulttuurimaiseman ylläpitäminen ja taajamakuvan rikastuttaminen sekä tehokas mutta ympäristöystävällinen toiminta. Viljelysuunnitelman lähtökohtina ovat viljelykierto, mahdollisimman laaja ympärivuotinen kasvipeitteisyys sekä maisemaa elävöittävien kukkivien viljelyskasvien käyttö.

Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartassa on toimenpiteeksi asetettu Hiilinielujen ja hiilivarastojen vahvistaminen, joka konkretisoituu kaupungin maatilan vastuulla olevaksi toimenpiteeksi: Seurataan ja osallistutaan ilmastokestävän viljelyn hankkeisiin hiilivarastojen lisäämiseksi.

Toimenpiteen toteuttamiseksi maatilojen vastuualue seuraa aktiivisesti alan tutkimustiedon kehittymistä ja osallistunut sopiviin hankkeisiin. Kaupungin maatiloilla kokeillaan myös uusia viljely- ja maisemanhoitotapoja. Pelloilla tehdään vuosittain muutamia viljelykokeita yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kokeiden avulla pyritään löytämään uusia ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä ja toimintatapoja.

Vantaan kaupungin maatila ja ympäristökeskus ovat yhdessä selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia Carbon Action -verkoston kanssa. Selvityksen perusteella Carbon Action –kuntakonsepti toisi edelleen uusia kokeilu- ja tutkimusmahdollisuuksia kaupungin pelloille.

Keskustelujen perusteella päädyttiin esittämään, että Vantaan kaupunki antaisi Baltic Sea Action Groupille (myöhemmin BSAG) Itämeri-sitoumuksen vuosille 2024–2026. Itämeri-sitoumuksellaan Vantaan kaupunki edistää uudistavaa viljelyä ja sen monihyötyisyyttä omistamillaan ja vuokraamillaan pelloillaan tutkimukseen osallistumalla ja tutkimustiedon jalkauttamisella sekä sparrauksen, koulutuksen ja viestinnän kautta.

Sitoumus painottuu Carbon Action -alustan yhteistyöhön ja se koostuu neljästä osasta:

- osallistuminen Carbon Action -biodiversiteettitutkimukseen,

- hiilensidontatutkimustulosten jalkauttaminen,

- koulutus ja viestintä sekä

- Carbon Action -kuntakonseptin rakentaminen BSAG:n kanssa. 

Sitoumuksen myötä Vantaan kaupunki liittyy Carbon Action -alustan yritysverkostoon, joka mahdollistaa ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen uudistavan viljelyn edistämiseksi. Lisäksi Vantaan kaupunki sitoutuu tuomaan Carbon Action -alustan toimintaa esiin omassa viestinnässään. Sitoumuksen kesto on 3 vuotta ja sen edistymistä tarkastellaan yhdessä BSAG:n kanssa vuosittain.

Osana sitoumusta Vantaan kaupunki sitoutuu kustantamaan omalta osaltaan biodiversiteettitutkimuksen koeasetelmaan liittyvät perustamistyöt (monimuotoisuuskaistat sekä kerääjäkasvin käyttö koeasetelman ohjeistuksen mukaisesti satokasvin viljelyn yhteydessä) ja lisäksi kaupunki tukee tutkimushanketta kustantamalla kerääjäkasvien ja monimuotoisuuskaistan siemenet omille lohkoilleen itse.

Vantaan kaupunki sitoutuu myös kustantamaan vuokraviljelijöidensä kouluttamisen ja käyttämään henkilöresurssiaan BSAG:n sparraamiseen sekä Carbon Action -kuntakonseptin pilotoimiseen.

Kaiken kaikkiaan Vantaan kaupungille koituvat suorat kustannukset jäävät alle kahden tuhannen euron. Maatilojen vastuualue voi jatkaa tutkimus- ym. yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi koulutuksien järjestämisestä arvioidaan koituvan ympäristökeskukselle kustannuksia muutaman tuhannen euron verran.

Itämerisitoumuksen vahvistamista tullaan aikoinaan esittämään kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

***

Avainsanat: hiiliviljely, hiilensidonta, maaperä, maanviljely, rehevöityminen, itämeri.

<- Takaisin aloitelistaan