20.9.2022

Valtuustoaloite: Säilytetään Linnaisten metsä

Linnaisten omakotialueen laajennusta koskeva kaava (nro 100400) hyväksyttiin vuonna 2018 kaupunginvaltuustossa. Sen jälkeen on ilmennyt ainakin seuraavia oleellisia muutoksia, jotka vaikuttavat kaavaan Linnaisten metsän osalta:

Luonnon monimuotoisuuden ja hiilivarastojen merkitys on noussut entistä tärkeämpään asemaan sekä yhteiskunnallisesti että Vantaan kaupungin toimintaa ohjaavassa strategiassa. Vuonna 2021 hyväksytty yleiskaava painottaa kaupunkirakenteen tiivistymistä ja kaupungin luonto- ja viheralueiden merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille. Muutos näkyy myös vuonna 2022 hyväksytyssä resurssiviisauden tiekartan päivityksessä.

EU valmistelee lainsäädäntöä, joka voimaan tullessaan edellyttäisi, että maa-alueiden puupeitteisyyden tulee olla sama vuonna 2030 kuin vuonna 2021. On selvää, että useiden metsähehtaarien rakentamiseen ei pidä lähteä ilman suunnitelmaa siitä, miten uuden direktiivin vaatimukset täytettäisiin edes muodollisesti. Puhumattakaan siitä, että metsäluonto on todellisuudessa niin monimuotoinen lajien kokonaisuus, ettei sen kompensointi ole mahdollista vain pelkkiä puita istuttamalla.

Kaavan kohteena oleva metsä arvokkaine luontoympäristöineen ja lajistoineen on tällä hetkellä onneksi vielä ennallaan. Metsä on yhä olennaisen tärkeä osa laajempaa, eläinten liikkumisen ja lajien säilymisen kannalta välttämätöntä viherkäytävää. Mitään ei ole vielä menetetty, ja vanhaa päätöstä kaavasta pitää nyt tarkastella uudelleen nykytiedon huomioiden.

Pro Linnaisten Metsä ry on laatinut kuntalaisaloitteen 28.4.2022 “Linnaistenmetsä säästettävä rakentamiselta”. Aloite on hyvin perusteltu ja siinä huomioidaan myös vuoden 2019 jälkeen saadut uudet luontohavainnot. Vihreä valtuustoryhmä yhtyy Pro Linnaisten Metsä ry:n aloitteeseen. Esitämme kaavan uudelleenarviointia nykytilanteen valossa.

Vihreä ryhmä 19.9.2022

Allekirjoittajat:

Syvä kiitos luonnon puolesta kaikille allekirjoittajille.

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Mikko Viilo (vihr)
 3. Tuire Kaimio (vihr)
 4. Maija Rautavaara (vihr) 
 5. Vaula Norrena (vihr) 
 6. Reija Friman (vihr)
 7. Eve Rämö (vihr)
 8. Hanna Valtanen (vihr) 
 9. Eva Tawasoli (vihr)
 10. Kai-Ari Lundell (ps)
 11. Juha Järä (ps)
 12. Niilo Kärki (ps)
 13. Juha Suoniemi (ps)
 14. Erika Veltheim (ps)
 15. Markku Weckman (ps)
 16. Janne Hartikainen (ps)
 17. Pirjo Luokkala (kesk)
 18. Marjo Vacker (nyt)
 19. Tiina Tuomela (kd)
 20. Suvi Karhu (ps)
 21. Eeva Tikkanen (kesk)
 22. Jouko Jääskeläinen (kd)
 23. Antero Eerola (vas)
 24. Mika Niikko (ps)

Kaavan aiempi käsittely

Yleiskaavan valmistelussa 2007 puhuin ainoana valtuustossa Linnaisten laajentamista vastaan. Asemakaavavaiheessa 2016 vihreät sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa että kaupunginhallituksessa ehdottivat rakennettavan alueen pienentämistä, mutta hävisivät äänestyksen. Kaupunginhallituksessa muistutin asukkaiden toiveista ja luontoarvojen säilyttämisestä.

Aloitteen tuleva käsittely

Viranhaltijat laativat vastauksen aloitteeseen - ja ottavat siinä kannan suuntaan tai toiseen. Vastaus menee mahdollisesti ympäristötilalautakuntaan, ja varmasti kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon.

Kokouksen kuluessa kirjoitettiin sähköiseen aloitelistaan myös toinen aloite Jukka Nevalan (kok) ja Lauri Kairan (kok) toimesta: "Valtuustoaloite Linnaisten metsän kaavan toteuttamisesta". Vaikka se ei kerännyt riittävästi valtuustokäsittelyyn allekirjoituksia, sekin pallo heitettiin oikeaan suuntaan. Aloite oli yksinkertaisesti niin myöhään tehty, että valtuutetut eivät ehtineet sitä lukea. Olen erittäin tyytyväinen että myös kokoomuksen piiristä löytyy vihdoin ymmärrystä. Saman asian aloitevastaukset käsitellään todennäköisesti yhdessä.

Viranhaltijoiden vastaus aloitteeseen tulee laatia puolenvuoden sisällä.

Vastaus aloitteeseen

Aloitteen vastaus tuntui siltä, että mennään lain minimin mukaan huomioimatta ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteita - puhumattakaan asukkaiden mielepiteistä. 

"...Kaupungin rakentamisalueet on ratkaistu yleiskaavassa, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2021 ja on kuulutettu voimaan 11.1.2023. Asemakaava on lainvoimaisen yleiskaavan mukainen. Yleiskaavassa on esitetty myös Linnaistenmetsän luonnonsuojelualue, SL-alue, joka ei ole ristiriidassa asemakaavoitettujen kortteli- ja katualueiden kanssa. Kaupunkiympäristön toimiala kuitenkin huomauttaa, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaava ei lähtökohtaisesti ole voimassa asemakaavoitetulla alueella, vaan uusi yleiskaava tulee lain mukaan ottaa huomioon vasta asemakaavaa muutettaessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaan asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi tulee tehdä, kun kaava on ollut voimassa 13 vuotta ja kaava on merkittävältä osalta edelleen toteuttamatta.

Kuntalaisaloitteen mukaan asemakaava-alueella on muun muassa kaksi harvinaista suoluontotyyppiä: jouhivihviläaro ja korpikarhunsammalaro. Nämä eivät ole luonnonsuojeluasetuksessa mainittuja suojeltavia luontotyyppejä. Suoarot ovat tosin Suomen luontotyyppien uhanalaisuustarkastelun mukaan väheneviä ja vesitalouden häiriöille herkkiä luontotyyppejä. Kaava-alueen eteläosassa on lahokaviosammalen ydinaluetta, mutta pohjoisosassa on lahokaviosammalen potentiaalista aluetta. Kaupunki on tehnyt lahokaviosammalen esiintymisselvityksen ja suojelusuunnitelman (Faunatica 2020, Kala 17.3.2020).

Linnaisten metsässä oli 3 lahokaviosammalen esiintymispaikkaa, joissa 36 itiöpesäkettä. Lahokaviosammalen suojelutaso on Vantaalla suotuisa. Luonnonsuojelulain 20.12.1996/1096 48 §:n 1 momentin mukaan – poiketen 39 ja 42 §:n säännöksistä – laki ei estä alueen käyttämistä rakennustoimintaan, eikä rakennuksen tai laitteen tarkoituksenmukaista käyttämistä. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta tai häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Uusi luonnonsuojelulaki 5.11.2023/9 on annettu 5.1.2023 ja tulee voimaan 1.6.2023 alkaen. Alueella on Suomen luontotyyppien uhanalaisuustarkastelun mukaisia uhanalaisia korpityyppejä, mutta ei tunnettuja uuden lain 64 §:ssä mainittuja luontotyyppejä. Lain 82 §:n 1 momentin mukaan – poiketen 70 ja 74 §:n säännöksistä – aluetta saa käyttää rakennustoimintaan ja rakennuksia sekä laitteita tarkoituksensa mukaisesti. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta tai häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Momentissa 1 tarkoitettu poikkeus ei koske lintulajeja eikä 78 §:ssä tarkoitettuja tiukkaa suojelua edellyttäviä lajeja, joita tämän kaavan kortteli- ja katualueilla ei ole.

Uudenmaan ELY-keskus on todennut 30.11.2022, että kaavaa voidaan toteuttaa liitteenä olevan kartan punaiseen viivaan asti. Punaisen viivan itäpuolella on palokärjen pesimäalue ja todennäköinen noro. Palokärki ei ole luonnonsuojeluasetuksessa mainittu uhanalainen laji, mutta on EU:n lintudirektiivin laji. Todennäköisen vesilain 11 §:n mukaisen noron ja palokärjen osalta tehdään selvitys keväällä 2023. Muilta osin lainvoimaisen asemakaavan toteuttamiselle ei ole lain mukaista estettä.

Kaupunkiymppäristön toimiala seuraa tiiviisti toimialaa koskevia vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita, mukaan lukien Euroopan unionin ennallistamisasetuksen valmistelua. Osittain tähän liittyen vuoden 2023 kaavoitusohjelmassa (kaupunkiympäristölautakunta 17.1.2023 § 6) on hyväksytty yleiskaavoituksen alkavaksi työksi kokonaisheikentymättömyyden Vantaan malli, jolla tavoitellaan sitä, että luonnon tila ja monimuotoisuus ei heikkene. Mallilla pyritään etsimään keinot luontoalueiden ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kasvavan kaupungin kontekstissa."

 

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
20.9.2022

Valtuustoaloite: Säilytetään Linnaisten metsä

Linnaisten omakotialueen laajennusta koskeva kaava (nro 100400) hyväksyttiin vuonna 2018 kaupunginvaltuustossa. Sen jälkeen on ilmennyt ainakin seuraavia oleellisia muutoksia, jotka vaikuttavat kaavaan Linnaisten metsän osalta:

Luonnon monimuotoisuuden ja hiilivarastojen merkitys on noussut entistä tärkeämpään asemaan sekä yhteiskunnallisesti että Vantaan kaupungin toimintaa ohjaavassa strategiassa. Vuonna 2021 hyväksytty yleiskaava painottaa kaupunkirakenteen tiivistymistä ja kaupungin luonto- ja viheralueiden merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille. Muutos näkyy myös vuonna 2022 hyväksytyssä resurssiviisauden tiekartan päivityksessä.

EU valmistelee lainsäädäntöä, joka voimaan tullessaan edellyttäisi, että maa-alueiden puupeitteisyyden tulee olla sama vuonna 2030 kuin vuonna 2021. On selvää, että useiden metsähehtaarien rakentamiseen ei pidä lähteä ilman suunnitelmaa siitä, miten uuden direktiivin vaatimukset täytettäisiin edes muodollisesti. Puhumattakaan siitä, että metsäluonto on todellisuudessa niin monimuotoinen lajien kokonaisuus, ettei sen kompensointi ole mahdollista vain pelkkiä puita istuttamalla.

Kaavan kohteena oleva metsä arvokkaine luontoympäristöineen ja lajistoineen on tällä hetkellä onneksi vielä ennallaan. Metsä on yhä olennaisen tärkeä osa laajempaa, eläinten liikkumisen ja lajien säilymisen kannalta välttämätöntä viherkäytävää. Mitään ei ole vielä menetetty, ja vanhaa päätöstä kaavasta pitää nyt tarkastella uudelleen nykytiedon huomioiden.

Pro Linnaisten Metsä ry on laatinut kuntalaisaloitteen 28.4.2022 “Linnaistenmetsä säästettävä rakentamiselta”. Aloite on hyvin perusteltu ja siinä huomioidaan myös vuoden 2019 jälkeen saadut uudet luontohavainnot. Vihreä valtuustoryhmä yhtyy Pro Linnaisten Metsä ry:n aloitteeseen. Esitämme kaavan uudelleenarviointia nykytilanteen valossa.

Vihreä ryhmä 19.9.2022

Allekirjoittajat:

Syvä kiitos luonnon puolesta kaikille allekirjoittajille.

 1. Sirpa Siru Kauppinen (vihr)
 2. Mikko Viilo (vihr)
 3. Tuire Kaimio (vihr)
 4. Maija Rautavaara (vihr) 
 5. Vaula Norrena (vihr) 
 6. Reija Friman (vihr)
 7. Eve Rämö (vihr)
 8. Hanna Valtanen (vihr) 
 9. Eva Tawasoli (vihr)
 10. Kai-Ari Lundell (ps)
 11. Juha Järä (ps)
 12. Niilo Kärki (ps)
 13. Juha Suoniemi (ps)
 14. Erika Veltheim (ps)
 15. Markku Weckman (ps)
 16. Janne Hartikainen (ps)
 17. Pirjo Luokkala (kesk)
 18. Marjo Vacker (nyt)
 19. Tiina Tuomela (kd)
 20. Suvi Karhu (ps)
 21. Eeva Tikkanen (kesk)
 22. Jouko Jääskeläinen (kd)
 23. Antero Eerola (vas)
 24. Mika Niikko (ps)

Kaavan aiempi käsittely

Yleiskaavan valmistelussa 2007 puhuin ainoana valtuustossa Linnaisten laajentamista vastaan. Asemakaavavaiheessa 2016 vihreät sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa että kaupunginhallituksessa ehdottivat rakennettavan alueen pienentämistä, mutta hävisivät äänestyksen. Kaupunginhallituksessa muistutin asukkaiden toiveista ja luontoarvojen säilyttämisestä.

Aloitteen tuleva käsittely

Viranhaltijat laativat vastauksen aloitteeseen - ja ottavat siinä kannan suuntaan tai toiseen. Vastaus menee mahdollisesti ympäristötilalautakuntaan, ja varmasti kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon.

Kokouksen kuluessa kirjoitettiin sähköiseen aloitelistaan myös toinen aloite Jukka Nevalan (kok) ja Lauri Kairan (kok) toimesta: "Valtuustoaloite Linnaisten metsän kaavan toteuttamisesta". Vaikka se ei kerännyt riittävästi valtuustokäsittelyyn allekirjoituksia, sekin pallo heitettiin oikeaan suuntaan. Aloite oli yksinkertaisesti niin myöhään tehty, että valtuutetut eivät ehtineet sitä lukea. Olen erittäin tyytyväinen että myös kokoomuksen piiristä löytyy vihdoin ymmärrystä. Saman asian aloitevastaukset käsitellään todennäköisesti yhdessä.

Viranhaltijoiden vastaus aloitteeseen tulee laatia puolenvuoden sisällä.

Vastaus aloitteeseen

Aloitteen vastaus tuntui siltä, että mennään lain minimin mukaan huomioimatta ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteita - puhumattakaan asukkaiden mielepiteistä. 

"...Kaupungin rakentamisalueet on ratkaistu yleiskaavassa, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2021 ja on kuulutettu voimaan 11.1.2023. Asemakaava on lainvoimaisen yleiskaavan mukainen. Yleiskaavassa on esitetty myös Linnaistenmetsän luonnonsuojelualue, SL-alue, joka ei ole ristiriidassa asemakaavoitettujen kortteli- ja katualueiden kanssa. Kaupunkiympäristön toimiala kuitenkin huomauttaa, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaava ei lähtökohtaisesti ole voimassa asemakaavoitetulla alueella, vaan uusi yleiskaava tulee lain mukaan ottaa huomioon vasta asemakaavaa muutettaessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaan asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi tulee tehdä, kun kaava on ollut voimassa 13 vuotta ja kaava on merkittävältä osalta edelleen toteuttamatta.

Kuntalaisaloitteen mukaan asemakaava-alueella on muun muassa kaksi harvinaista suoluontotyyppiä: jouhivihviläaro ja korpikarhunsammalaro. Nämä eivät ole luonnonsuojeluasetuksessa mainittuja suojeltavia luontotyyppejä. Suoarot ovat tosin Suomen luontotyyppien uhanalaisuustarkastelun mukaan väheneviä ja vesitalouden häiriöille herkkiä luontotyyppejä. Kaava-alueen eteläosassa on lahokaviosammalen ydinaluetta, mutta pohjoisosassa on lahokaviosammalen potentiaalista aluetta. Kaupunki on tehnyt lahokaviosammalen esiintymisselvityksen ja suojelusuunnitelman (Faunatica 2020, Kala 17.3.2020).

Linnaisten metsässä oli 3 lahokaviosammalen esiintymispaikkaa, joissa 36 itiöpesäkettä. Lahokaviosammalen suojelutaso on Vantaalla suotuisa. Luonnonsuojelulain 20.12.1996/1096 48 §:n 1 momentin mukaan – poiketen 39 ja 42 §:n säännöksistä – laki ei estä alueen käyttämistä rakennustoimintaan, eikä rakennuksen tai laitteen tarkoituksenmukaista käyttämistä. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta tai häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Uusi luonnonsuojelulaki 5.11.2023/9 on annettu 5.1.2023 ja tulee voimaan 1.6.2023 alkaen. Alueella on Suomen luontotyyppien uhanalaisuustarkastelun mukaisia uhanalaisia korpityyppejä, mutta ei tunnettuja uuden lain 64 §:ssä mainittuja luontotyyppejä. Lain 82 §:n 1 momentin mukaan – poiketen 70 ja 74 §:n säännöksistä – aluetta saa käyttää rakennustoimintaan ja rakennuksia sekä laitteita tarkoituksensa mukaisesti. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta tai häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Momentissa 1 tarkoitettu poikkeus ei koske lintulajeja eikä 78 §:ssä tarkoitettuja tiukkaa suojelua edellyttäviä lajeja, joita tämän kaavan kortteli- ja katualueilla ei ole.

Uudenmaan ELY-keskus on todennut 30.11.2022, että kaavaa voidaan toteuttaa liitteenä olevan kartan punaiseen viivaan asti. Punaisen viivan itäpuolella on palokärjen pesimäalue ja todennäköinen noro. Palokärki ei ole luonnonsuojeluasetuksessa mainittu uhanalainen laji, mutta on EU:n lintudirektiivin laji. Todennäköisen vesilain 11 §:n mukaisen noron ja palokärjen osalta tehdään selvitys keväällä 2023. Muilta osin lainvoimaisen asemakaavan toteuttamiselle ei ole lain mukaista estettä.

Kaupunkiymppäristön toimiala seuraa tiiviisti toimialaa koskevia vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita, mukaan lukien Euroopan unionin ennallistamisasetuksen valmistelua. Osittain tähän liittyen vuoden 2023 kaavoitusohjelmassa (kaupunkiympäristölautakunta 17.1.2023 § 6) on hyväksytty yleiskaavoituksen alkavaksi työksi kokonaisheikentymättömyyden Vantaan malli, jolla tavoitellaan sitä, että luonnon tila ja monimuotoisuus ei heikkene. Mallilla pyritään etsimään keinot luontoalueiden ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kasvavan kaupungin kontekstissa."

 

<- Takaisin aloitelistaan