5.3.2017

Valtuustoaloite pienten lasten koulumatkojen lyhentämiseksi

Ehdotamme, että Hämeenkylän alueen esikoululaiset aloittavat koulunsa Tuomelan koulurakennuksessa, ja käyvät siellä koulupolkuaan kunnes rakennuksen kohtalosta muuta päätetään.

Tämä luo turvallisen koulumatkan pienimmille, toteuttaa lähikouluperiaatetta, on paikallisten tahtotila eikä maksa kaupungille yhtään enempää.

Tätä mahdollisuutta ei kysytty opetustoimen kyselyssä. Koulupolkujen hajottaminen ei ole tarpeen, mutta pienten lasten siirtely mielivataisesti kauemmas tuntuu rankalta.

Paikalliset ovat jättäneet asiasta vetoomuksen valtuutetuille. Kustannuksiahan tästä ei ole. 

Liitteenä kaupunginvaltuutetuille lähetetyt vetoomus.

 • Sirpa Kauppinen

Liite (tulostin liitteeksi vanhempien vetoomuksen mukaan):

VETOOMUS HÄMEENKYLÄN NYKYISTEN ESIKOULULAISTEN KOULUPOLUN ALOITTAMISESTA TUOMELAN KOULURAKENNUKSESSA SYKSYLLÄ 2017

Me Hämeenkylän päiväkodin nykyisten esikoululaisten vanhemmat ja huoltajat pyydämme, että lapsemme voisivat aloittaa tulevan koulupolkunsa syksyllä 2017 oman alueensa lähimmässä koulussa, eli Tuomelan koulurakennuksessa Hämeenkylässä. Katsomme, että kaikkein pienimpien ja juuri koulunsa aloittaneiden etu on päästä lähikouluun lyhyen ja turvallisen koulumatkan päähän.

* * *

Aloitteen allekirjoittivat yhteensä 35 valtuutettua, mikä on valtuuston enemmistä. Lämmin kiitos kaikille allekirjoittanielle.

 • Sirpa Kauppinen (vihr)
 • Vaula Norrena (vihr)
 • Hannu Kokkko (vihr)
 • Anniina Kostilainen (vihr)
 • Sari Laakso (vihr)
 • Sini Alen (vihr)
 • Jaana Huhta (vihr)
 • Johannes Nieminen (ps)
 • Tuire Fjäder (ps)
 • Jussi Saramo (vas)
 • Johannes Hirvaskoski (kesk)
 • Juha Hirvonen 
 • Tomi Auvinen (ps, sit.)
 • Jouni Herranen (ps)
 • Juha Malmi (ps)
 • Niilo Kärki (ps)
 • Juha Simonen (ps)
 • Raija Virta (kok)
 • Sari Multala (kok)
 • Sakari Rokkanen (kok)
 • Marilla Kortesalmi (kok)
 • Juha Tenhunen (kok)
 • Lasse Norres (kok)
 • Petri Kouvuniemi (kok)
 • Markku Weckman (kok)
 • Paula Lehmuskallio (kok)
 • Minttu Sillanpää (vas)
 • Antero Eerola (vas)
 • Ulla Sajaniemi (kesk)
 • Timo Juurikkala (vihr)
 • Marja Kyyrö (ps)
 • Randhir Sodhi (sdp)
 • Patrik Karlsson (rkp)
 • Hannu Kärkkäinen (ps)

* * *

Tässä on virkamiesten vastaus aloitteeseen:

"Sivistystoimen toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa: Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Laissa ei kuitenkaan edellytetä, että lähikouluksi olisi osoitettava maantieteellisesti lähin koulu tai koulu, joka on helppokulkuisimman koulumatkan päässä, vaan myös muu asianomaisen lainkohdan edellytykset täyttävä koulu voidaan osoittaa lähikouluksi. Kunta osoittaa oppivelvolliselle laissa määritellyn lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla äidinkielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta. Vantaan kaupungin opetuslautakunnan johtosäännön 5 §:n 6) – kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää peruskoulun oppilaaksiottoalueista.

Opetuslautakunta on 17.12.2013 § 13 päättänyt Vantaan suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueista. Päätöksen mukaan Vantaalla on kolme oppilaaksiottoaluetta, joiden nimet ovat läntinen, koillinen ja itäinen oppilaaksiottoalue. Jokaisella oppilaaksiottoalueella on aluepäällikkö, joka tekee päätökset lähikoulujen osoittamisesta alueella asuville oppilaille. Koska kullakin oppilaaksiottoalueella on useita perusopetuksen kouluja, perusopetuksen oppilaiden oppilaaksioton perusteet on määritelty opetuslautakunnan päätöksellä. Oppilaaksiottoalueen sisällä oppilaan lähikoulun osoittaminen ratkaistaan opetuslautakunnan päättämien perusteiden mukaan.

Opetuslautakunnan johtosäännön 5 §:n 8) – kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää peruskoulun ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilaiden oppilaaksioton perusteista. Opetuslautakunta on päättänyt suomenkielisen perusopetuksen oppilaiden oppilaaksioton perusteet 1.8.2016 alkaen 13.6.2016 § 12. Päätöksen mukaan lähikoulun osoittaminen oppilaaksiottoalueen sisällä 1. vuosiluokalle tulevalle oppilaalle tehdään seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

1. Oppilas, jolla terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy

2. Oppilaan samassa osoitteessa asuva sisarus käy ao. koulua

3. Oppilaan koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt Hämeenkylä sijaitsee läntisellä oppilaaksiottoalueella, jonka aluepäällikkö tekee oppilaaksiottopäätökset opetuslautakunnan hyväksymien oppilaaksiottoperusteiden mukaisesti koulujen tilakapasiteetit huomioiden.

Hämeenkylän alueen lapsia ohjataan Askiston, Hämeenkylän ja Pähkinärinteen kouluihin. Perusopetuksen johtaja päätti viranhaltijan päätöksellään 7.12.2016 § 84 Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017 alkaen seuraavasti: a) Hämeenkylän koulun väistötiloina 1.8.2017 alkaen uuden Hämeenkylän koulukiinteistön valmistumiseen asti tullaan opetus järjestämään seuraavasti: Vuosiluokkien 1-6 opetus järjestetään Variston ja Tuomelan koulukiinteistöissä Vuosiluokkien 7-9 opetus Sanomalan kiinteistössä b) Hämeenkylän koulun rehtori päättää, mitkä vuosiluokat opiskelevat Variston ja Tuomelan koulukiinteistöissä nykyisten 1-5 luokkien huoltajien kuulemisen perusteella enemmistön näkökannan mukaan c) todeta, että väistötilaratkaisu astuu voimaan, kun Tilakeskus on allekirjoittanut varsinaisen vuokrasopimuksen. Vaihtoehdoiksi koulun rehtoreiden, aluepäällikön ja perusopetuksen johtajan yhteisellä päätöksellä valittiin kaksi toimivinta vaihtoehtoa. Useamman kuin kahden vaihtoehdon esittämistä ei nähty perusteltuna, koska olisi ollut mahdollista, että valituksi olisi tullut vaihtoehto, jota alle puolet kannattaa. Päätettäessä Hämeenkylän koulun vuosiluokkien 1-6 opetustilaratkaisusta lukuvuoden 2017–2018 alusta alkaen annettiin Hämeenkylän koulun vuosiluokkien 1-5 vanhemmille mahdollisuus ottaa kantaa tehtävään ratkaisuun.

Vaihtoehdot olivat:A. Vuosiluokkien 1-3 opetus Variston toimipisteessä ja vuosiluokkien 4-6 opetus Tuomelan toimipisteessä. B. Vuosiluokat jaetaan kummankin toimipisteen kesken, kuitenkin niin että kunkin vuosiluokan musiikkiluokat toimivat yhdessä toimipisteessä. B-vaihtoehdossa 1.-2.- vuosiluokkien Hämeenkylän koulun oppilaat kävisivät koulua lähinnä olevassa joko Variston tai Tuomelan koulukiinteistössä. 3.-6.-luokan oppilaat kävisivät lähinnä olevassa koulukiinteistössä lukuun ottamatta musiikkiluokan oppilaita, joille määriteltäisiin jompikumpi koulukiinteistö. Lisäksi ne 4.-6.-luokan oppilaat, jotka opiskelevat Variston koulukiinteistössä kävisivät käsitöiden kovien materiaalien (ent. tekninen työ) osuuden ja sisäliikuntatunnit Rajatorpan tai Tuomelan koulukiinteistöissä, koska Variston kiinteistössä ei ole niihin soveltuvia tiloja. Tuomelan koulukiinteistössä on 4.-6.- vuosiluokkien oppilaille soveltuvat liikunta- ja käsityötilat, mutta Variston koulukiinteistöstä ne puuttuvat. Lisäksi 1.-3.- vuosiluokkien oppilaiden keskimääräinen koulumatka on lyhyempi Variston koulukiinteistöön kuin Tuomelan kiinteistöön. Tämän vuoksi vaihtoehtoa, jossa kaikki 1.-3.- vuosiluokkien oppilaat olisivat käyneet Tuomelan koulukiinteistössä, ei esitetty lainkaan. Kaikkiaan 237 huoltajasta 132 otti kantaa tehtävään ratkaisuun eli kannanottoprosentti oli 55,70 %. Vaihtoehdon A kannattajia oli 106 eli 80,3 % kantaa ottaneista ja vaihtoehdon B kannattajia 26 eli 19,7 % kantaa ottaneista. Selvä enemmistö huoltajista kannatti vaihtoehtoa A, joka valittiin toteutustavaksi. Oppilaaksiottojärjestelmällä on kustannusvaikutuksia. Nykyisellä järjestelmällä optimoidaan koulujen luokkakoot tasakokoisiksi. Tällöin ei synny esim. ikäluokkia, joihin tulee 15 tai 30 oppilasta, vaan 20 tai 40 oppilasta, jolloin opetus voidaan hoitaa yhdellä tai kahdella opettajalla pedagogisesti ja taloudellisesti mielekkäästi. Näin opettajia samalle oppilasmäärälle voidaan palkata vähemmän kaikissa vantaalaisissa kouluissa. Kustannussäästöjä saavutetaan myös tiloista, kun väestöennusteen perusteella voidaan ennakoida koulujen oppilasmääriä ja ohjata oppilaat siten, että tiloja tarvitaan mahdollisimman vähän, eikä minnekään jää turhaa koulutilareserviä. Oppilaiden koulumatkat pysyvät kuitenkin kohtuullisina. Koulutulokkaiden oppilaaksiottoprosessi tapahtuu vuosittain tammi-maaliskuussa aina kulloinkin voimassaolevien oppilaaksiottoperusteiden mukaisesti. Perusteita sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin vantaalaisiin koulutulokkaisiin jokaisella perusopetuksen oppilaaksiottoalueella. Yllä esitetyssä tärkeysjärjestyksessä ei ole kirjausta esiopetuspaikan huomioimisesta lähikoulua osoitettaessa 1. vuosiluokalle tulevalle oppilaalle. Esiopetuspaikan huomioiminen edellyttäisi täten oppilaaksiottoperusteiden muuttamista keskeisiltä osilta. Keskeisten muutosten päättäminen tulee tehdä viimeistään seuraavaa lukuvuotta edeltävänä syksynä, jotta oppilaaksiottoprosessi ja tiedottaminen perheille voidaan toteuttaa. Tarkasteltava aloite pienten lasten koulumatkojen lyhentämiseksi on tehty 6.3.2017, eikä se ole aikataulusyistä voinut vaikuttaa syksyn 2017 lähikoulupäätösten valmisteluun.

Kaupunginhallitus 8.5.2017 § 11 Sivistystoimen toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

a) antaa Sirpa Kauppiselle ja 34 muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle sivistystoimen toimialan esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja

b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi. Käsittely: Merkittiin, että perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo, aluepäällikkö Kirsi Kolu ja lakimies Olli Korhonen selostivat asiaa kokouksen alussa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 12.6.2017 Kaupunginhallituksen esitys: Päätetään merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen vastaus. Liitteet: - Sirpa Kauppisen ja 34 muun valtuutetun aloite pienten lasten koulumatkojen lyhentämiseksi - Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017 alkaen - Rehtorin Wilma-viesti huoltajille 16.12.2016 - Hämeenkylän koulun lv 2016–17 1.-5.-luokkalaisten koulumatkat Tuomelan ja Variston koulukiinteistöihin Muutoksenhakuohje: 4.1. Valituskielto Lisätiedot: Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo, puh. 09 8392 2060, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi"

<- Takaisin aloitelistaan
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
5.3.2017

Valtuustoaloite pienten lasten koulumatkojen lyhentämiseksi

Ehdotamme, että Hämeenkylän alueen esikoululaiset aloittavat koulunsa Tuomelan koulurakennuksessa, ja käyvät siellä koulupolkuaan kunnes rakennuksen kohtalosta muuta päätetään.

Tämä luo turvallisen koulumatkan pienimmille, toteuttaa lähikouluperiaatetta, on paikallisten tahtotila eikä maksa kaupungille yhtään enempää.

Tätä mahdollisuutta ei kysytty opetustoimen kyselyssä. Koulupolkujen hajottaminen ei ole tarpeen, mutta pienten lasten siirtely mielivataisesti kauemmas tuntuu rankalta.

Paikalliset ovat jättäneet asiasta vetoomuksen valtuutetuille. Kustannuksiahan tästä ei ole. 

Liitteenä kaupunginvaltuutetuille lähetetyt vetoomus.

 • Sirpa Kauppinen

Liite (tulostin liitteeksi vanhempien vetoomuksen mukaan):

VETOOMUS HÄMEENKYLÄN NYKYISTEN ESIKOULULAISTEN KOULUPOLUN ALOITTAMISESTA TUOMELAN KOULURAKENNUKSESSA SYKSYLLÄ 2017

Me Hämeenkylän päiväkodin nykyisten esikoululaisten vanhemmat ja huoltajat pyydämme, että lapsemme voisivat aloittaa tulevan koulupolkunsa syksyllä 2017 oman alueensa lähimmässä koulussa, eli Tuomelan koulurakennuksessa Hämeenkylässä. Katsomme, että kaikkein pienimpien ja juuri koulunsa aloittaneiden etu on päästä lähikouluun lyhyen ja turvallisen koulumatkan päähän.

* * *

Aloitteen allekirjoittivat yhteensä 35 valtuutettua, mikä on valtuuston enemmistä. Lämmin kiitos kaikille allekirjoittanielle.

 • Sirpa Kauppinen (vihr)
 • Vaula Norrena (vihr)
 • Hannu Kokkko (vihr)
 • Anniina Kostilainen (vihr)
 • Sari Laakso (vihr)
 • Sini Alen (vihr)
 • Jaana Huhta (vihr)
 • Johannes Nieminen (ps)
 • Tuire Fjäder (ps)
 • Jussi Saramo (vas)
 • Johannes Hirvaskoski (kesk)
 • Juha Hirvonen 
 • Tomi Auvinen (ps, sit.)
 • Jouni Herranen (ps)
 • Juha Malmi (ps)
 • Niilo Kärki (ps)
 • Juha Simonen (ps)
 • Raija Virta (kok)
 • Sari Multala (kok)
 • Sakari Rokkanen (kok)
 • Marilla Kortesalmi (kok)
 • Juha Tenhunen (kok)
 • Lasse Norres (kok)
 • Petri Kouvuniemi (kok)
 • Markku Weckman (kok)
 • Paula Lehmuskallio (kok)
 • Minttu Sillanpää (vas)
 • Antero Eerola (vas)
 • Ulla Sajaniemi (kesk)
 • Timo Juurikkala (vihr)
 • Marja Kyyrö (ps)
 • Randhir Sodhi (sdp)
 • Patrik Karlsson (rkp)
 • Hannu Kärkkäinen (ps)

* * *

Tässä on virkamiesten vastaus aloitteeseen:

"Sivistystoimen toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa: Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Laissa ei kuitenkaan edellytetä, että lähikouluksi olisi osoitettava maantieteellisesti lähin koulu tai koulu, joka on helppokulkuisimman koulumatkan päässä, vaan myös muu asianomaisen lainkohdan edellytykset täyttävä koulu voidaan osoittaa lähikouluksi. Kunta osoittaa oppivelvolliselle laissa määritellyn lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla äidinkielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta. Vantaan kaupungin opetuslautakunnan johtosäännön 5 §:n 6) – kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää peruskoulun oppilaaksiottoalueista.

Opetuslautakunta on 17.12.2013 § 13 päättänyt Vantaan suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueista. Päätöksen mukaan Vantaalla on kolme oppilaaksiottoaluetta, joiden nimet ovat läntinen, koillinen ja itäinen oppilaaksiottoalue. Jokaisella oppilaaksiottoalueella on aluepäällikkö, joka tekee päätökset lähikoulujen osoittamisesta alueella asuville oppilaille. Koska kullakin oppilaaksiottoalueella on useita perusopetuksen kouluja, perusopetuksen oppilaiden oppilaaksioton perusteet on määritelty opetuslautakunnan päätöksellä. Oppilaaksiottoalueen sisällä oppilaan lähikoulun osoittaminen ratkaistaan opetuslautakunnan päättämien perusteiden mukaan.

Opetuslautakunnan johtosäännön 5 §:n 8) – kohdan mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää peruskoulun ja perusopetuksen lisäopetuksen oppilaiden oppilaaksioton perusteista. Opetuslautakunta on päättänyt suomenkielisen perusopetuksen oppilaiden oppilaaksioton perusteet 1.8.2016 alkaen 13.6.2016 § 12. Päätöksen mukaan lähikoulun osoittaminen oppilaaksiottoalueen sisällä 1. vuosiluokalle tulevalle oppilaalle tehdään seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:

1. Oppilas, jolla terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy

2. Oppilaan samassa osoitteessa asuva sisarus käy ao. koulua

3. Oppilaan koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt Hämeenkylä sijaitsee läntisellä oppilaaksiottoalueella, jonka aluepäällikkö tekee oppilaaksiottopäätökset opetuslautakunnan hyväksymien oppilaaksiottoperusteiden mukaisesti koulujen tilakapasiteetit huomioiden.

Hämeenkylän alueen lapsia ohjataan Askiston, Hämeenkylän ja Pähkinärinteen kouluihin. Perusopetuksen johtaja päätti viranhaltijan päätöksellään 7.12.2016 § 84 Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017 alkaen seuraavasti: a) Hämeenkylän koulun väistötiloina 1.8.2017 alkaen uuden Hämeenkylän koulukiinteistön valmistumiseen asti tullaan opetus järjestämään seuraavasti: Vuosiluokkien 1-6 opetus järjestetään Variston ja Tuomelan koulukiinteistöissä Vuosiluokkien 7-9 opetus Sanomalan kiinteistössä b) Hämeenkylän koulun rehtori päättää, mitkä vuosiluokat opiskelevat Variston ja Tuomelan koulukiinteistöissä nykyisten 1-5 luokkien huoltajien kuulemisen perusteella enemmistön näkökannan mukaan c) todeta, että väistötilaratkaisu astuu voimaan, kun Tilakeskus on allekirjoittanut varsinaisen vuokrasopimuksen. Vaihtoehdoiksi koulun rehtoreiden, aluepäällikön ja perusopetuksen johtajan yhteisellä päätöksellä valittiin kaksi toimivinta vaihtoehtoa. Useamman kuin kahden vaihtoehdon esittämistä ei nähty perusteltuna, koska olisi ollut mahdollista, että valituksi olisi tullut vaihtoehto, jota alle puolet kannattaa. Päätettäessä Hämeenkylän koulun vuosiluokkien 1-6 opetustilaratkaisusta lukuvuoden 2017–2018 alusta alkaen annettiin Hämeenkylän koulun vuosiluokkien 1-5 vanhemmille mahdollisuus ottaa kantaa tehtävään ratkaisuun.

Vaihtoehdot olivat:A. Vuosiluokkien 1-3 opetus Variston toimipisteessä ja vuosiluokkien 4-6 opetus Tuomelan toimipisteessä. B. Vuosiluokat jaetaan kummankin toimipisteen kesken, kuitenkin niin että kunkin vuosiluokan musiikkiluokat toimivat yhdessä toimipisteessä. B-vaihtoehdossa 1.-2.- vuosiluokkien Hämeenkylän koulun oppilaat kävisivät koulua lähinnä olevassa joko Variston tai Tuomelan koulukiinteistössä. 3.-6.-luokan oppilaat kävisivät lähinnä olevassa koulukiinteistössä lukuun ottamatta musiikkiluokan oppilaita, joille määriteltäisiin jompikumpi koulukiinteistö. Lisäksi ne 4.-6.-luokan oppilaat, jotka opiskelevat Variston koulukiinteistössä kävisivät käsitöiden kovien materiaalien (ent. tekninen työ) osuuden ja sisäliikuntatunnit Rajatorpan tai Tuomelan koulukiinteistöissä, koska Variston kiinteistössä ei ole niihin soveltuvia tiloja. Tuomelan koulukiinteistössä on 4.-6.- vuosiluokkien oppilaille soveltuvat liikunta- ja käsityötilat, mutta Variston koulukiinteistöstä ne puuttuvat. Lisäksi 1.-3.- vuosiluokkien oppilaiden keskimääräinen koulumatka on lyhyempi Variston koulukiinteistöön kuin Tuomelan kiinteistöön. Tämän vuoksi vaihtoehtoa, jossa kaikki 1.-3.- vuosiluokkien oppilaat olisivat käyneet Tuomelan koulukiinteistössä, ei esitetty lainkaan. Kaikkiaan 237 huoltajasta 132 otti kantaa tehtävään ratkaisuun eli kannanottoprosentti oli 55,70 %. Vaihtoehdon A kannattajia oli 106 eli 80,3 % kantaa ottaneista ja vaihtoehdon B kannattajia 26 eli 19,7 % kantaa ottaneista. Selvä enemmistö huoltajista kannatti vaihtoehtoa A, joka valittiin toteutustavaksi. Oppilaaksiottojärjestelmällä on kustannusvaikutuksia. Nykyisellä järjestelmällä optimoidaan koulujen luokkakoot tasakokoisiksi. Tällöin ei synny esim. ikäluokkia, joihin tulee 15 tai 30 oppilasta, vaan 20 tai 40 oppilasta, jolloin opetus voidaan hoitaa yhdellä tai kahdella opettajalla pedagogisesti ja taloudellisesti mielekkäästi. Näin opettajia samalle oppilasmäärälle voidaan palkata vähemmän kaikissa vantaalaisissa kouluissa. Kustannussäästöjä saavutetaan myös tiloista, kun väestöennusteen perusteella voidaan ennakoida koulujen oppilasmääriä ja ohjata oppilaat siten, että tiloja tarvitaan mahdollisimman vähän, eikä minnekään jää turhaa koulutilareserviä. Oppilaiden koulumatkat pysyvät kuitenkin kohtuullisina. Koulutulokkaiden oppilaaksiottoprosessi tapahtuu vuosittain tammi-maaliskuussa aina kulloinkin voimassaolevien oppilaaksiottoperusteiden mukaisesti. Perusteita sovelletaan yhdenvertaisesti kaikkiin vantaalaisiin koulutulokkaisiin jokaisella perusopetuksen oppilaaksiottoalueella. Yllä esitetyssä tärkeysjärjestyksessä ei ole kirjausta esiopetuspaikan huomioimisesta lähikoulua osoitettaessa 1. vuosiluokalle tulevalle oppilaalle. Esiopetuspaikan huomioiminen edellyttäisi täten oppilaaksiottoperusteiden muuttamista keskeisiltä osilta. Keskeisten muutosten päättäminen tulee tehdä viimeistään seuraavaa lukuvuotta edeltävänä syksynä, jotta oppilaaksiottoprosessi ja tiedottaminen perheille voidaan toteuttaa. Tarkasteltava aloite pienten lasten koulumatkojen lyhentämiseksi on tehty 6.3.2017, eikä se ole aikataulusyistä voinut vaikuttaa syksyn 2017 lähikoulupäätösten valmisteluun.

Kaupunginhallitus 8.5.2017 § 11 Sivistystoimen toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

a) antaa Sirpa Kauppiselle ja 34 muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle sivistystoimen toimialan esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja

b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi. Käsittely: Merkittiin, että perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo, aluepäällikkö Kirsi Kolu ja lakimies Olli Korhonen selostivat asiaa kokouksen alussa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Kaupunginvaltuusto 12.6.2017 Kaupunginhallituksen esitys: Päätetään merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen vastaus. Liitteet: - Sirpa Kauppisen ja 34 muun valtuutetun aloite pienten lasten koulumatkojen lyhentämiseksi - Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017 alkaen - Rehtorin Wilma-viesti huoltajille 16.12.2016 - Hämeenkylän koulun lv 2016–17 1.-5.-luokkalaisten koulumatkat Tuomelan ja Variston koulukiinteistöihin Muutoksenhakuohje: 4.1. Valituskielto Lisätiedot: Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo, puh. 09 8392 2060, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi"

<- Takaisin aloitelistaan