1.3.2019

Ikäihmisten hoiva, varhaiskasvatuksen laatu ja erityisopettajien pätevyys valtuustinfossa

Valtuustoinfossa käsiteltiin myös yksityistä ikäihmisten hoitoa ja varhaiskasvatusta sekä epäpäteviä erityisopettajia. Valtuustoon taas on tulossa Lentorata ja Lidlin Vantaankosken kaava. Oirekyselyä tekevä tutkija ei yhäkään ole saanut kuntatutkimuksia kaupungilta. 

Ikäihmisten hoiva

Ikäihmisten hoivaan, mitoitukseen, ravitsemukseen sekä mm. sisäilmaongemien seuraamiseen sain jo facebookissa ison kasan vastauksia suoraan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salmiselta. Valtuustossa käsiteltiin aihetta edelleen. Erittäin huolestuttavaa oli aliravittujen ikäihmisten keskittyminen joihinkin hoivakoteihin. Sosiaali- ja terveuslautakunta päätti yksimielisesti tehdä odottamattoman tarkastuskäynnin kaikkiin yksityisiin palvelutaloihin vielä tämän vuoden aikana. Päätös on oikea, sillä valvonta ei ole riittänyt.

Vantaan hoivapalveuista leijonanosa on kilpailutettuja. Vaikka ikäihmisten hoivassa on varmasti suurella sydämellä tekeviä pieniä yrityksiä ja yhdistyksiä, pörssiyhtiöiden toiminta on ollut liian usein puutteellista. Voitto on haettu kustannustehokkuudella eli pihistelemällä henkilökunnassa ja hoivassa. Tämä on kestämätöntä, sillä ikäihmisten onnellisuus, huvinvointi, elämä ja kuolema on täysin riippuvaista hoivan laadusta.

Lehdistö on uutisoinut hoivakotien tilanteesta vuosia, ja olen myös puhunut sen pohjalta monena vuonna asiasta, mutta vasta nyt vaalien alla tähän ollaan tarttumassa. Toivottavasti lupaukset eivät jää koulutuslupausten kaltaisiksi säästöiksi vaalien jälkeen. Kahdessa hallituskaudessa on leikattu niin hoivasta, koulutuksesta kuin varhaiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksessa sijaisia ei aina hankita

Varhaiskasvatuksessa yhtenä ongelmana on kikkailu mitoituksella ja sijaiisia hankitaan vasta kun kaksi työntekijää on pois. Odottamalla aamuun sijaisten hankinnassa usein sijainen jää hankkimatta. Sijaisista on myös pulaa. Kysyin kysymyslistan varhaiskasvatuksesta jo ennen kokousta, tässä vastaukset.

a) Hankitaanko päiväkotiehin sijainen aina jos on etukäteen tiedossa työntekijän poissaolo, eikä odoteta aamuun sitä tietoa onko lapsia ehkä poissa? 

Vastaus: Mikäli etukäteen tiedetään,  että useampi työntekijä on poissa yhtä aikaa, tilaus Seure OY:lle  tehdään välittömästi, kun tieto on päiväkodin johtajalla. Mikäli tiedetään, että myös lapsia on poissa, sijaisen tilaamista harkitaan henkilöstön kokonaistilanteen perusteella. Mikäli vain yksi työntekijä on poissa, tilausta ei välttämättä tehdä edellisenä päivänä.

b) Seurataanko työntekijöiden alimiehitystilanteiden yleisyyttä ja jos ei, niin olisiko tähän tarvetta eli aiotaanko seurata jotenkin?

Vastaus: Varhaiskasvatuksessa seurataan päiväkotien käyttöastetta säännöllisesti, kuukausittain. Kuukausiraportti pohjautuu päivittäiseen raporttiin. Poikkeamiin reagoidaan. 100% käyttöasteen ylitykset ovat yksittäisiä tapauksia. Varhaiskasvatuspäälliköt seuraavat alueidensa raportteja.  Pääsääntöisesti yksiköiden käyttöaste on alle 100%. Päiväkodinjohtaja seuraa lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua päivittäin. 

c) Voidaanko kasvatusvastaavaksi nimetä kouluttamaton henkilö ja jos voidaan, kenen päätöksellä ja onko asiasta ohjeistusta, ja jos ei, niin tulisiko sellainen tehdä?

Vastaus: Seuresta tilatut sijaiset voivat toimia hoito- ja kasvatushenkilöstönä vaikka heillä ei ole muodollista kelpoisuutta. Vantaa kaupunki ostaa sijaistyövoimaa Seure OY:stä kaupunkitasoisen sopimuksen mukaisesti. Vantaan kaupunki voi palkata sijaiseksi henkilön vailla muodollista kelpoisuutta enintään yhdeksi vuodeksi, mikäli kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä ei ole saatavilla.

d) Onko havaittu haamutyöntekijöitä ja miten asiaa valvotaan?

Vastaus: Ei ole. Esimerkiksi työvuorosuunnitelma paljastaisi, jos sinne olisi merkitty ”haamutyöntekijöitä”, joita ei oikeasti ole. 

e) Voiko Vantaalla olla tilanteita joissa kaksi pk-ryhmää olla samassa tilassa jolloin lasten tosiasiallinen määrä nousee korkeaksi? (Artikkelissa viitattii tällaiseen)

Vastaus: Vantaalla (kuten muissa pääkaupunkiseudun kunnissa) on myös päiväkoteja joissa toimii kaksi 14 lapsen ja kahden kasvattajan ryhmää muodostaen kotialueparin. Kotialueparit hyödyntävät samoja tiloja pedagogista toimintaa rytmittämällä. Toiminta suunnitellaan niin, että päiväkodin oppimisympäristöä hyödynnetään monipuolisesti sisällä ja ulkona ja toiminta toteutetaan pienryhmissä.  Kyse on uudesta pedagogisesta ajattelumallista, jossa 14 yli 3-vuotiaan lapsen ryhmä on toimivampi ratkaisu kuin 3 kasvattajan 21 lapsen perinteinen ryhmä.

f) Mikä on mitoitus lapsi/m3, ja laskentaanko siihen myös teiset, siivouskomerot, keittiöt ym? Lasketaanko lukua, jossa mm. lapsilta kiellettyjä alueita ei ole mukana? Mikä on pienin mitoitus mikä on käytössä? Mitkä päiväkodit ovat "tiukilla" ja mitkä alueen pahimpia? (Me valtuutetuthan investointibudjetista ynnä muusta päätämme, joten hyvä tietää päätösten vaikutukset).

Vastaus: Uusissa päiväkodeissa toimitilat mitoitetaan uuden päiväkotikonseptin mukaan 8.17m2 / tilapaikka. Todellisuudessa lapsia on aina vähemmän, koska tilapaikka lasketaan siten, että kaikki lapset ovat yli 3-vuotiaita.  Tämä sisältää kaikki käytössä olevat tilat, lukuun ottamatta teknisiä tiloja.  Vanhoissa päiväkodeissa tavoitteena on ollut huoneistoala 9m2/lapsi. Pienin on tällä hetkellä Aisakellon päiväkoti, jossa on n. 7 m2/lapsi. Suunnitelmana on luopua tilasta, jos mahdollista. Vaihteluväli on tällä hetkellä 8 – 12 m2/lapsi vanhoissa päiväkodeissa.

g) Kerrotaanko vanhemmille mahdollisesta alimiehityksestä, jolloin vanhemmat voivat yrittää järjestellä muita hoitojärjestelyitä? Entä kerrotaanko vanhemmille mitkä ovat tila ym. velvoitteet ja miten ne kyseisessä paikassa täyttyvät?

Vastaus: Tilanteissa, joissa henkilöstön määrä ei riitä kaikkiin työvuoroihin, päiväkodinjohtaja on yhteydessä lasten huoltajiin ja informoi henkilöstötilanteesta sekä neuvottelee mahdollisuudesta lyhentää lapsen varhaiskasvatusaikaa. 

h) Miksi hoitajilla ei ole suunnitteluaikaa, vaikka ovat pisimmän ajan lasten kanssa? Miten varmistetaan, etteivät lapset ole vain hoitajanvarassa kun henkilöstörakennetta muutettiin ja siirrettiin suunnittelu, palaverit ja keskustelut kahdelle opettajalle? 

Vastaus: KVTES:n mukaan varhaiskasvatuksen opettajille on määritelty suunnittelu- ja arviointiaika (SAK-aika) joka on keskimäärin 13 % työajasta. Tämä voidaan toteuttaa päivittäin- viikoittain tai aika voidaan käyttää jonakin muuna ajankohtajana tiiviimpänä ajanjaksona. Lastenhoitajat osallistuvat työaikana säännöllisesti lapsiryhmän tiimin kokouksiin. Tarpeen mukaan lastenhoitajille järjestetään valmisteluaikaa.

i) Kuinka suuri on päiväkodeissa työskentelevien sairaspoissaoloprosentti? Mitkä päiväkodit nousevat esiin poikkeavan suurella sairaslomaprosentilla, ja miten tähän on yritetty saada apuja?

Vastaus: Vuonna 2018 varhaiskasvatuksen sairauspossaoloprosentti oli 5.87% . Alla 4 vuoden seurantatieto. Sairauspoissaoloja torjutaan kaupunkitasoisella terveysjohtamisella, jossa vuosittain asetetaan tavoitteen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Painopistettä on siirretty ennaltaehkäisevään toimintaan kuten työergonomian parantamiseen, väkivalta ja uhkatilanteiden ilmoitusten tekemiseen ja niiden pohjalta tilanteiden läpikäyntiin ja toimenpiteiden suunnitteluun. Kunta 10 pohjalta kaikki varhaiskasvatuksen työyksiköt ovat juuri tehneet suunnitelmat työyksiköittäin. Toinen keskeinen painopiste on työnhallinnan parantaminen, jota tuetaan vertaisoppimisella ja osaamisen kehittämisellä. Joskus työnhallinan puutteissa on kyse osaamisen vajeista. Itsensä johtamista ja joustavampaa työnjakoa myös vahvistetaan. Johto tukee näiden toimenpiteiden toteutumista.  On tärkeää, että toimenpiteet on laadittu myös yksikkötasolla, jossa edistymistä voidaan seurata.

Sairauspoissaolot %

 

 

1-12/2018

1-12/2017

1-12/2016

1-12/2015

Varhaiskasvatus yhteensä

 

5,87

5,35

5,88

5,89

Epäpäteviä erityisopettajia

Valtuustoinfossa käsiteltiin myös Minna Atiyen kysymys erityisopettajien epäpätevyydestä. 23% vantaalaisista erityisopettajita on epäpäteviä. Rikkana sopassa on se, että epäpätevät saattavat ohittaa haussa pätevät - ja Vantaa on joutunut ainakin kolmasti hallinto-oikeuteen epäpätevän valinnasta yli pätevän (ja hävinnyt). Minna Atiyen saamat vastaukset tästä asiasta eivät olleet yhtä eksakteja kuin varhaiskasvatuksesta saadut luvut.

Pätevien opettajien pitämiseksi Vantaalla on mm. lisättävä tukea ja henkilökuntaa: täytyy olla mahdollisuus myös keskittyä opetukseen, ei vain oppilaiden hengissä pitämiseen. 

Kuntalaisaloitteet yhä hukassa

Maanantain valtuustossa on kuntalaisaloitteet tiedoksi valtuutetuillekin. Kaikkia kuntalaisaloitteita vastauksineen ei yhäkään löydy mistään nettisivuilta. Osa vastauksista on surkeita. Kuntalaisten tahdon huomioiminen on erittäin tärkeää, ja vantaan avoimuuden, osallisuuden ym mukaista. Tähän on saatava parannus. Vihreät ovat vaatineet aloitteet vastauksineen tiedoksi, ja kehitys tässä on edennyt hitaasti.

 

Maanantain valtuustossa myös lentorata (jossa vaihtoehtoja ei verrata) ja harrastevälinelainaamo (jolle näytettiin kohtalaisen vihreää valoa). Vaula norrenan aloite nuoriso/asukastilasta Mikkolassa torpattiin.

Tässä maanantain lista:

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
4.3.2019 18:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Eron myöntäminen Juha Malmille valtuustovaliokunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
4Eron myöntäminen Ulla Kaukolalle valtuustovaliokunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
5Eron myöntäminen Riitta Salastolle keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
6Markku Juntusen luottamustehtävän päättyminen ja Vantaan käräjäoikeuden lautamiehen täydennysvaalin toimittaminen-
7Eron myöntäminen Mirka Kanervalle ja Vantaan kaupungin edustajan nimeäminen Tiedekeskussäätiön valtuuskuntaan-
8Vantaan kaupungin osakkuus Suomi-Rata -hankeyhtiössä-
9Vantaan hyvinvointikatsaus 20183 kpl
10Valtuustoaloitteet vuodelta 20181 kpl
11Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 20181 kpl
12Vastaus Ulla Kaukolan ja 29 muun valtuutetun aloite pääurakoitsijan ja suunnittelijan nimen kiinnittämiseksi uuden tai peruskorjatun rakennuksen seinään1 kpl
13Vastaus Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja 23 muun valtuutetun aloitteeseen kaavoituksen tiedottamismenettelyn parantamisesta purkavan saneerauksen hankkeissa1 kpl
14Vastaus Eve Rämön ja 44 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisen eettisten ohjeiden laatimiseksi1 kpl
15Vastaus Tarja Eklundin ja 21 muun valtuutetun aloitteeseen omakotialueilla Luhtitalojen rakentamiseen tarvittavat poikkeuslupahakemukset ohjattava rakennusvalvonnasta maankäytön kaavoituksesta vastaaville virkamiehille päätettäväksi1 kpl
16Vastaus Tiina Tuomelan ja 45 muun valtuutetun aloitteeseen harrastevälinelainaamon perustamisesta1 kpl
17Vastaus Vaula Norrenan ja 23 muun valtuutetun aloitteeseen asukastila Mikkolaan säästää 80.000 euroa vuodessa1 kpl
18Asemakaavamuutos 002320 sekä tonttijako, 18 Vantaanlaakso / Vantaanlaaksontie 345 kpl
19Asemakaavan muutos 002348, 26 Petikko / Huoltoasematontit Klinkkerikaarelle1 kpl

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
1.3.2019

Ikäihmisten hoiva, varhaiskasvatuksen laatu ja erityisopettajien pätevyys valtuustinfossa

Valtuustoinfossa käsiteltiin myös yksityistä ikäihmisten hoitoa ja varhaiskasvatusta sekä epäpäteviä erityisopettajia. Valtuustoon taas on tulossa Lentorata ja Lidlin Vantaankosken kaava. Oirekyselyä tekevä tutkija ei yhäkään ole saanut kuntatutkimuksia kaupungilta. 

Ikäihmisten hoiva

Ikäihmisten hoivaan, mitoitukseen, ravitsemukseen sekä mm. sisäilmaongemien seuraamiseen sain jo facebookissa ison kasan vastauksia suoraan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salmiselta. Valtuustossa käsiteltiin aihetta edelleen. Erittäin huolestuttavaa oli aliravittujen ikäihmisten keskittyminen joihinkin hoivakoteihin. Sosiaali- ja terveuslautakunta päätti yksimielisesti tehdä odottamattoman tarkastuskäynnin kaikkiin yksityisiin palvelutaloihin vielä tämän vuoden aikana. Päätös on oikea, sillä valvonta ei ole riittänyt.

Vantaan hoivapalveuista leijonanosa on kilpailutettuja. Vaikka ikäihmisten hoivassa on varmasti suurella sydämellä tekeviä pieniä yrityksiä ja yhdistyksiä, pörssiyhtiöiden toiminta on ollut liian usein puutteellista. Voitto on haettu kustannustehokkuudella eli pihistelemällä henkilökunnassa ja hoivassa. Tämä on kestämätöntä, sillä ikäihmisten onnellisuus, huvinvointi, elämä ja kuolema on täysin riippuvaista hoivan laadusta.

Lehdistö on uutisoinut hoivakotien tilanteesta vuosia, ja olen myös puhunut sen pohjalta monena vuonna asiasta, mutta vasta nyt vaalien alla tähän ollaan tarttumassa. Toivottavasti lupaukset eivät jää koulutuslupausten kaltaisiksi säästöiksi vaalien jälkeen. Kahdessa hallituskaudessa on leikattu niin hoivasta, koulutuksesta kuin varhaiskasvatuksesta.

Varhaiskasvatuksessa sijaisia ei aina hankita

Varhaiskasvatuksessa yhtenä ongelmana on kikkailu mitoituksella ja sijaiisia hankitaan vasta kun kaksi työntekijää on pois. Odottamalla aamuun sijaisten hankinnassa usein sijainen jää hankkimatta. Sijaisista on myös pulaa. Kysyin kysymyslistan varhaiskasvatuksesta jo ennen kokousta, tässä vastaukset.

a) Hankitaanko päiväkotiehin sijainen aina jos on etukäteen tiedossa työntekijän poissaolo, eikä odoteta aamuun sitä tietoa onko lapsia ehkä poissa? 

Vastaus: Mikäli etukäteen tiedetään,  että useampi työntekijä on poissa yhtä aikaa, tilaus Seure OY:lle  tehdään välittömästi, kun tieto on päiväkodin johtajalla. Mikäli tiedetään, että myös lapsia on poissa, sijaisen tilaamista harkitaan henkilöstön kokonaistilanteen perusteella. Mikäli vain yksi työntekijä on poissa, tilausta ei välttämättä tehdä edellisenä päivänä.

b) Seurataanko työntekijöiden alimiehitystilanteiden yleisyyttä ja jos ei, niin olisiko tähän tarvetta eli aiotaanko seurata jotenkin?

Vastaus: Varhaiskasvatuksessa seurataan päiväkotien käyttöastetta säännöllisesti, kuukausittain. Kuukausiraportti pohjautuu päivittäiseen raporttiin. Poikkeamiin reagoidaan. 100% käyttöasteen ylitykset ovat yksittäisiä tapauksia. Varhaiskasvatuspäälliköt seuraavat alueidensa raportteja.  Pääsääntöisesti yksiköiden käyttöaste on alle 100%. Päiväkodinjohtaja seuraa lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua päivittäin. 

c) Voidaanko kasvatusvastaavaksi nimetä kouluttamaton henkilö ja jos voidaan, kenen päätöksellä ja onko asiasta ohjeistusta, ja jos ei, niin tulisiko sellainen tehdä?

Vastaus: Seuresta tilatut sijaiset voivat toimia hoito- ja kasvatushenkilöstönä vaikka heillä ei ole muodollista kelpoisuutta. Vantaa kaupunki ostaa sijaistyövoimaa Seure OY:stä kaupunkitasoisen sopimuksen mukaisesti. Vantaan kaupunki voi palkata sijaiseksi henkilön vailla muodollista kelpoisuutta enintään yhdeksi vuodeksi, mikäli kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä ei ole saatavilla.

d) Onko havaittu haamutyöntekijöitä ja miten asiaa valvotaan?

Vastaus: Ei ole. Esimerkiksi työvuorosuunnitelma paljastaisi, jos sinne olisi merkitty ”haamutyöntekijöitä”, joita ei oikeasti ole. 

e) Voiko Vantaalla olla tilanteita joissa kaksi pk-ryhmää olla samassa tilassa jolloin lasten tosiasiallinen määrä nousee korkeaksi? (Artikkelissa viitattii tällaiseen)

Vastaus: Vantaalla (kuten muissa pääkaupunkiseudun kunnissa) on myös päiväkoteja joissa toimii kaksi 14 lapsen ja kahden kasvattajan ryhmää muodostaen kotialueparin. Kotialueparit hyödyntävät samoja tiloja pedagogista toimintaa rytmittämällä. Toiminta suunnitellaan niin, että päiväkodin oppimisympäristöä hyödynnetään monipuolisesti sisällä ja ulkona ja toiminta toteutetaan pienryhmissä.  Kyse on uudesta pedagogisesta ajattelumallista, jossa 14 yli 3-vuotiaan lapsen ryhmä on toimivampi ratkaisu kuin 3 kasvattajan 21 lapsen perinteinen ryhmä.

f) Mikä on mitoitus lapsi/m3, ja laskentaanko siihen myös teiset, siivouskomerot, keittiöt ym? Lasketaanko lukua, jossa mm. lapsilta kiellettyjä alueita ei ole mukana? Mikä on pienin mitoitus mikä on käytössä? Mitkä päiväkodit ovat "tiukilla" ja mitkä alueen pahimpia? (Me valtuutetuthan investointibudjetista ynnä muusta päätämme, joten hyvä tietää päätösten vaikutukset).

Vastaus: Uusissa päiväkodeissa toimitilat mitoitetaan uuden päiväkotikonseptin mukaan 8.17m2 / tilapaikka. Todellisuudessa lapsia on aina vähemmän, koska tilapaikka lasketaan siten, että kaikki lapset ovat yli 3-vuotiaita.  Tämä sisältää kaikki käytössä olevat tilat, lukuun ottamatta teknisiä tiloja.  Vanhoissa päiväkodeissa tavoitteena on ollut huoneistoala 9m2/lapsi. Pienin on tällä hetkellä Aisakellon päiväkoti, jossa on n. 7 m2/lapsi. Suunnitelmana on luopua tilasta, jos mahdollista. Vaihteluväli on tällä hetkellä 8 – 12 m2/lapsi vanhoissa päiväkodeissa.

g) Kerrotaanko vanhemmille mahdollisesta alimiehityksestä, jolloin vanhemmat voivat yrittää järjestellä muita hoitojärjestelyitä? Entä kerrotaanko vanhemmille mitkä ovat tila ym. velvoitteet ja miten ne kyseisessä paikassa täyttyvät?

Vastaus: Tilanteissa, joissa henkilöstön määrä ei riitä kaikkiin työvuoroihin, päiväkodinjohtaja on yhteydessä lasten huoltajiin ja informoi henkilöstötilanteesta sekä neuvottelee mahdollisuudesta lyhentää lapsen varhaiskasvatusaikaa. 

h) Miksi hoitajilla ei ole suunnitteluaikaa, vaikka ovat pisimmän ajan lasten kanssa? Miten varmistetaan, etteivät lapset ole vain hoitajanvarassa kun henkilöstörakennetta muutettiin ja siirrettiin suunnittelu, palaverit ja keskustelut kahdelle opettajalle? 

Vastaus: KVTES:n mukaan varhaiskasvatuksen opettajille on määritelty suunnittelu- ja arviointiaika (SAK-aika) joka on keskimäärin 13 % työajasta. Tämä voidaan toteuttaa päivittäin- viikoittain tai aika voidaan käyttää jonakin muuna ajankohtajana tiiviimpänä ajanjaksona. Lastenhoitajat osallistuvat työaikana säännöllisesti lapsiryhmän tiimin kokouksiin. Tarpeen mukaan lastenhoitajille järjestetään valmisteluaikaa.

i) Kuinka suuri on päiväkodeissa työskentelevien sairaspoissaoloprosentti? Mitkä päiväkodit nousevat esiin poikkeavan suurella sairaslomaprosentilla, ja miten tähän on yritetty saada apuja?

Vastaus: Vuonna 2018 varhaiskasvatuksen sairauspossaoloprosentti oli 5.87% . Alla 4 vuoden seurantatieto. Sairauspoissaoloja torjutaan kaupunkitasoisella terveysjohtamisella, jossa vuosittain asetetaan tavoitteen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Painopistettä on siirretty ennaltaehkäisevään toimintaan kuten työergonomian parantamiseen, väkivalta ja uhkatilanteiden ilmoitusten tekemiseen ja niiden pohjalta tilanteiden läpikäyntiin ja toimenpiteiden suunnitteluun. Kunta 10 pohjalta kaikki varhaiskasvatuksen työyksiköt ovat juuri tehneet suunnitelmat työyksiköittäin. Toinen keskeinen painopiste on työnhallinnan parantaminen, jota tuetaan vertaisoppimisella ja osaamisen kehittämisellä. Joskus työnhallinan puutteissa on kyse osaamisen vajeista. Itsensä johtamista ja joustavampaa työnjakoa myös vahvistetaan. Johto tukee näiden toimenpiteiden toteutumista.  On tärkeää, että toimenpiteet on laadittu myös yksikkötasolla, jossa edistymistä voidaan seurata.

Sairauspoissaolot %

 

 

1-12/2018

1-12/2017

1-12/2016

1-12/2015

Varhaiskasvatus yhteensä

 

5,87

5,35

5,88

5,89

Epäpäteviä erityisopettajia

Valtuustoinfossa käsiteltiin myös Minna Atiyen kysymys erityisopettajien epäpätevyydestä. 23% vantaalaisista erityisopettajita on epäpäteviä. Rikkana sopassa on se, että epäpätevät saattavat ohittaa haussa pätevät - ja Vantaa on joutunut ainakin kolmasti hallinto-oikeuteen epäpätevän valinnasta yli pätevän (ja hävinnyt). Minna Atiyen saamat vastaukset tästä asiasta eivät olleet yhtä eksakteja kuin varhaiskasvatuksesta saadut luvut.

Pätevien opettajien pitämiseksi Vantaalla on mm. lisättävä tukea ja henkilökuntaa: täytyy olla mahdollisuus myös keskittyä opetukseen, ei vain oppilaiden hengissä pitämiseen. 

Kuntalaisaloitteet yhä hukassa

Maanantain valtuustossa on kuntalaisaloitteet tiedoksi valtuutetuillekin. Kaikkia kuntalaisaloitteita vastauksineen ei yhäkään löydy mistään nettisivuilta. Osa vastauksista on surkeita. Kuntalaisten tahdon huomioiminen on erittäin tärkeää, ja vantaan avoimuuden, osallisuuden ym mukaista. Tähän on saatava parannus. Vihreät ovat vaatineet aloitteet vastauksineen tiedoksi, ja kehitys tässä on edennyt hitaasti.

 

Maanantain valtuustossa myös lentorata (jossa vaihtoehtoja ei verrata) ja harrastevälinelainaamo (jolle näytettiin kohtalaisen vihreää valoa). Vaula norrenan aloite nuoriso/asukastilasta Mikkolassa torpattiin.

Tässä maanantain lista:

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
4.3.2019 18:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Eron myöntäminen Juha Malmille valtuustovaliokunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
4Eron myöntäminen Ulla Kaukolalle valtuustovaliokunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
5Eron myöntäminen Riitta Salastolle keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
6Markku Juntusen luottamustehtävän päättyminen ja Vantaan käräjäoikeuden lautamiehen täydennysvaalin toimittaminen-
7Eron myöntäminen Mirka Kanervalle ja Vantaan kaupungin edustajan nimeäminen Tiedekeskussäätiön valtuuskuntaan-
8Vantaan kaupungin osakkuus Suomi-Rata -hankeyhtiössä-
9Vantaan hyvinvointikatsaus 20183 kpl
10Valtuustoaloitteet vuodelta 20181 kpl
11Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 20181 kpl
12Vastaus Ulla Kaukolan ja 29 muun valtuutetun aloite pääurakoitsijan ja suunnittelijan nimen kiinnittämiseksi uuden tai peruskorjatun rakennuksen seinään1 kpl
13Vastaus Sveta Silvennoinen-Hiiskun ja 23 muun valtuutetun aloitteeseen kaavoituksen tiedottamismenettelyn parantamisesta purkavan saneerauksen hankkeissa1 kpl
14Vastaus Eve Rämön ja 44 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisen eettisten ohjeiden laatimiseksi1 kpl
15Vastaus Tarja Eklundin ja 21 muun valtuutetun aloitteeseen omakotialueilla Luhtitalojen rakentamiseen tarvittavat poikkeuslupahakemukset ohjattava rakennusvalvonnasta maankäytön kaavoituksesta vastaaville virkamiehille päätettäväksi1 kpl
16Vastaus Tiina Tuomelan ja 45 muun valtuutetun aloitteeseen harrastevälinelainaamon perustamisesta1 kpl
17Vastaus Vaula Norrenan ja 23 muun valtuutetun aloitteeseen asukastila Mikkolaan säästää 80.000 euroa vuodessa1 kpl
18Asemakaavamuutos 002320 sekä tonttijako, 18 Vantaanlaakso / Vantaanlaaksontie 345 kpl
19Asemakaavan muutos 002348, 26 Petikko / Huoltoasematontit Klinkkerikaarelle1 kpl

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.