3.6.2018

Budjetin kehys, sitovat tavoitteet, resurssiviisaus ja MAL-sopimus kaupunginhallituksessa

Budjetin sitovissa tavoitteissa kotona-asuvien yli 75-vuotiaiden määrä ei mittaa ikäihmisten hyvinvointia, jos laitospaikoissa pihistellään. Tilakeskus pitää Mikkolaa hyväkuntoisena samaan aikaan kun opettajat vaihtuvat tiuhaan sisäilmaongelmien vuoksi. Resurssiviisaus ja budjetti ovat kunnianhimottomia joukkoliikenteen kasvun suhteen: kasvu toteutuu lähestulkoon väestönkasvulla. Myöskään rakentamisen resurssiviisaudelle ei ole konkreettista tavoitetta.

Resurssiviisaus

Resurssiviisauden tiekartta on upea rutistus virkamiehiltä ilman lisäresursseja. Hiilineutraaliuden toteus ei kyllä onnistu ilman että asiaan myös satsataan suunnittelussa. Vantaa on sitoutunut leikkaamaan pästjä 80% vuoteen 2030 mennessä. 

Resurssiiisauden tiekartasta uupuu välitavoiteiden konkretia. Sitä on myös päivitettävä säännöllisesti. Osa helpostakin toimista on siirretty vuosien päähän.

Tässä muutama huomio:

 • Rakentamisen osuus kasvihuokeaasupäästöistä on 40 prosentin luokkaa. Puurakentamiselle on annettava selkeä osuus-tavoite jotta rakentamisen päästöt saadaan suitsittua. Uudisrakentamisessa "Low Carbon" -alueille tulee olla tavoite esim. 50% vuonna 2025. Niin kaua n kuin betonirakentaminen on yleisintä rakentamista ja puu lähinnä kokeiluja, päästöt ovat korkeat.
 • Vaikka liikenteen hilneutraaliustavoite on kova (0% 2030) se ei toteudu jos ei tavoitella joukkoliikenteen osuuden kasvua. Joukkoliieknteeseen satsaaminen on kustannustehokasta ilmastotyötä, joka parantaa samalla palvelua. Budjetin tavoite siihen on löysä (2,7% nousuja lisää), samoin MAL-sopimuksesa tavoitellaan samaa liikenteen päästövähennystä kuin Pelkosenniemellä (50%) vaikka nimenomaan täällä joukkoliikenne yms. ratkaisut ovat mahdollisia.
 • Vanhat lähiöt tulee saada energiansäästön piiriin. Pelkästään lämpökäyrien tasaamisella, vuotavien vesilaitteiden korjaamisella ja vedentulon säätämiselle sopivaksi sekä lämmöntalteenotolla saadaan leikattua helposti 70% energiakustannuksista. Tämä toimita tulee saada yhdessä järjestöjen, Vantaan energian, vesilaitoksen (HSY) jne kanssa laajamittaiseksi. Perusparannuksissa olisi myös mahdollista parantaa energiatehokkuutta mm. vaihtamalla maalämpöön.
 •  Välitavoitteet tarvitaan, samoin seuranta ja raportointi valtuustolle.

Maankäytön ja rakentamisen linjaukset

Melko hyvät. Pienten asuntojen rakentamisrajoitteesta väännetään kättä kokoomuksen kanssa. Vaarana on segrekaation kasvu, jos pienet asunnot keskittyvät jolloin alueista tulee rauhattomia läpikulkupaikkoja. Erittäin pieniä ja halpoja asuntoja tarvitaan, mutta ne eivät saa olla kaikki samassa kasassa. Ne ovat käteviä sijoittajille, mutta perheet tarvitsevat myös hieman väljempiä asuntoja. 

Muutama pointti:

 • Maanmyyntivoittojen tavoite on kunnianhimoton ja useina vuosina ylittynyt reippaasti. Linjauksissa esitetään että ylimääräiset voitot käytettäisiin keskustojen kehitysrahastoon. Tämä on outo linjaus, kun samaan aikaan homekoulujen korjauksiin ei riitä raha ja väliaikaisia päiväkoteja joudutaan vuokraamaan kalliilla koska tilat eivät riitä. 
 • Monimuotoisesti arvokkaat luontoalueet kaavoituksessa ja tarvittaessa maanhankinnassa on huomioitava. 

Budjetin kehys ja sitovat tavoitteet

Budjetin kehyksen ongelma on investointitarve erityisesti koulu- ja päiväkotipuolella sekä valtuustosopimuksessa kiinni lyöty katto. Vaiklka verotulot ovat kasvaneet ja talous on plussalla, investointikatto on jäykkä eikä vastaa väestönkasvua.

Ongelmallisia sitovia tavoitteita: 

 • Lapsiperheiden hyvinvointia mitataan huostaanottojen määrällä. Mittari on ohut mittaamaan lapsiperheiden hyvinvointia. Hieman paremmin hyvinvointia kuvaisi lastensuojelun asiakkuuksien määrä sekä se miten paljon lasten ja nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarve vähenee.
 • Kiusaamisen ehkäisyyn olisi syytä ottaa mittariksi kouluterveyskyselyn kiusaamisen määrän lasku prosenteissa, esim. 26:sta 20 prosenttiin, ja työhyvinvointikyselyssä samoin konkreettinen kiusaamisen vähenemistavoite.
 • Ikäihmisten hyvinvointia ei tule mitata vain sillä miten harva yli 75-vuotias on saanut laitospaikan, sillä tavoite voi olla huonosti toteutettuna epäinhimillinen. Sen sijaan kotihoidon resursseihin tulisi kiinnittää huomiota. Olisiko parempi mittari vanhusten parissa kotihoidossa vietetty aika, sillä sitä seurataan jo puhelinapsilla. 
 • Sisäilmakorjausten onnistumista pitäisi mitata terveyshaitan vähenemisen (oireiden vähentyminen oirekyselyssä 90%) eikä esimerkiksi rehtorin mielipiteellä siisteistä pinnoista ja nopeasta remontista. Sisäilmakorjausten tarkoitus on poistaa terveyshaitta. 
 • Joukkoliikenteen kasvu nousujen määrässä tulisi olla esimerkiksi 4%, ei 2,7, mikä onnistuu lähestulkoon väestönkasvulla.

Mittareista käydään tarkempaa keskustelua vielä ennen budjettia. Mittareissa on muitakin viilaustarpeita.

Mikkolan koulu

Mikkolan koulun remontit eivät ole poistaneet terveyshaittaa, mutta opettajien vaihtuvuutta ne ovat lisänneet. Kun uudet opettajat eivät vielä ole sairastuneet samalla kuin sisäilma-asioista painostetaan olemaan hiljaa, tilanne on jumissa. Osalla oireet ovat vain pahentumeet. Sweco ei ole onnistunut löytämään ongelmanvaiheuttajia, ja homekoira on merkannut noin parikymmentä kohtaa sekä Lyyrassa että Vegassa. 

Vasta kun tilastollisesti pätevä oirekysely on tehty, tiedetään tilanne. Oirekysely on tilattu kaikkiin Vantaan kouluihin ja päiväkoteihin. Se ei ole ongelmallinen THL:n kysely, vaan kyselyssä tarkastetaan myös infektiosairaudet, jotka ovat tyypillisiä lasten sisäilmaongelmien indikaattoreita. Missään tapauksessa en ole valmis pitämään Mikkolan koulua kunnossa. Mikkolan koulu on pyörinyt 2 vuotta aloitteen johdosta kaupunginhallituksessa. Virkamiesten mukaan koulu on aina kunnossa.

Tässä koko maanantain lista, kuulen mielelläni kommentteja:

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
4.6.2018 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/RV-
4Tiina Nylénin luottamustehtävän päättyminen ja ympäristölautakunnan varajäsenen täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
5Eron myöntäminen Eeva-Liisa Korpelalle kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä (kvalt) / RV-
6Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sijaiset 4.6.2018 alkaen / RV-
7Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien vaali ajalle 1.6.2018-31.5.2019 (kvalt) / RV-
8Vuoden 2019 talousarviolaadinnan kehys (kvalt) / RV2 kpl
9Uudenmaan maakunta- ja sote -uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano / RV1 kpl
10Oy Apotti Ab:n vuoden 2018 SVOP-osuuden maksaminen / ML-
11Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 26 / 2018 / ML-
12Vantaan kaupungin lausunto Kelan Hakunilan palvelupisteen lakkauttamisesta / JN2 kpl
13Valmennustalojen tarjoamista töistä, tuotteista ja palveluista perittävien maksujen perusteet / JN-
14Vuoden 2018 avustusmäärärahojen jakaminen avustuslajeittain / JN-
15Avustusten myöntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen vuonna 2018 / JN1 kpl
16Toiminta-avustukset paikalliseen kansalaistoimintaan 2018 / JN1 kpl
17Vastaus Mika Kasosen ja 51 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan pysäköinninvalvonnan toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi (kvalt) / HP3 kpl
18Vastaus Kimmo Kiljusen ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Mikkolan koulun sisäilman myrkyllisyyden selvittämiseksi ja tarpeellisten toimenpiteiden tekemiseksi (kvalt) / HP1 kpl
19Vantaan kaupungin liittyminen kansainväliseen kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) / HP-
20Resurssiviisauden tiekartta (kvalt) / HP2 kpl
21Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset (kvalt) / HP3 kpl
22Maanvuokrasopimuksen muuttaminen koskien tonttia 92-15-806-1 Myyrmäessä / Fressi Kiinteistöt Oy / HP2 kpl
23Tonttien 23195/1, 8 ja 9 myynti Kivistön kaupunkikeskus 1 alueelta Asunto Oy Vantaan Topaasikuja 11:lle, Asunto Oy Vantaan Magmalle ja Asunto Oy Vantaan Plutonille c/o Bonava Suomi Oy / HP6 kpl

Avainsanat: hyvinvointi, lapsiperheet, maan myynti, homekoulut, koulukorjaukset, sisäilma, huostaanotot, lastensuojelu, laitsopaikat, kotihoito

Maapoliittiseen ohjelmaan tuli useita pieniä muutoksia. Maanmyynnin tavoiteen ylijäämärahat päätetään tilinpäätksen yhteydessä tehdään erillispäätöksellä kaupunginjohtajan esityksessä ihan oma päätöksensä. Aiemmin näitä on käytetty pysäköinnin järjestämiseen Tikkurilassa.

Resurssiviisaudessa on tarkoitus tehdä välitavoitteet ja seuranta vielä toimialakohtaisesti. Rakentamisen tavoitteiden suunnittelua aikaistettiin vuosille 2019-20 rakentamisen materiaalitehokkuustavoitteet (low carbon/puu) suunnitellaan tässä vaiheessa. Maanköytön johtaja otti muutostarpeet omiin nimiinsä.

Sitovista tavoitteista Vaula nosti tavoitteet ikäihmistä ja sisäilmakorjausten mittaamisesta, ja minä lapsiperheiden hyvinvoinnista ja kiusaamiseta sekä joukkoliikenteestä. Komppasin myös sisäilma-asiaan. Näihin palataan budjetin yhteydessä.

4.6.2018 19:38
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
3.6.2018

Budjetin kehys, sitovat tavoitteet, resurssiviisaus ja MAL-sopimus kaupunginhallituksessa

Budjetin sitovissa tavoitteissa kotona-asuvien yli 75-vuotiaiden määrä ei mittaa ikäihmisten hyvinvointia, jos laitospaikoissa pihistellään. Tilakeskus pitää Mikkolaa hyväkuntoisena samaan aikaan kun opettajat vaihtuvat tiuhaan sisäilmaongelmien vuoksi. Resurssiviisaus ja budjetti ovat kunnianhimottomia joukkoliikenteen kasvun suhteen: kasvu toteutuu lähestulkoon väestönkasvulla. Myöskään rakentamisen resurssiviisaudelle ei ole konkreettista tavoitetta.

Resurssiviisaus

Resurssiviisauden tiekartta on upea rutistus virkamiehiltä ilman lisäresursseja. Hiilineutraaliuden toteus ei kyllä onnistu ilman että asiaan myös satsataan suunnittelussa. Vantaa on sitoutunut leikkaamaan pästjä 80% vuoteen 2030 mennessä. 

Resurssiiisauden tiekartasta uupuu välitavoiteiden konkretia. Sitä on myös päivitettävä säännöllisesti. Osa helpostakin toimista on siirretty vuosien päähän.

Tässä muutama huomio:

 • Rakentamisen osuus kasvihuokeaasupäästöistä on 40 prosentin luokkaa. Puurakentamiselle on annettava selkeä osuus-tavoite jotta rakentamisen päästöt saadaan suitsittua. Uudisrakentamisessa "Low Carbon" -alueille tulee olla tavoite esim. 50% vuonna 2025. Niin kaua n kuin betonirakentaminen on yleisintä rakentamista ja puu lähinnä kokeiluja, päästöt ovat korkeat.
 • Vaikka liikenteen hilneutraaliustavoite on kova (0% 2030) se ei toteudu jos ei tavoitella joukkoliikenteen osuuden kasvua. Joukkoliieknteeseen satsaaminen on kustannustehokasta ilmastotyötä, joka parantaa samalla palvelua. Budjetin tavoite siihen on löysä (2,7% nousuja lisää), samoin MAL-sopimuksesa tavoitellaan samaa liikenteen päästövähennystä kuin Pelkosenniemellä (50%) vaikka nimenomaan täällä joukkoliikenne yms. ratkaisut ovat mahdollisia.
 • Vanhat lähiöt tulee saada energiansäästön piiriin. Pelkästään lämpökäyrien tasaamisella, vuotavien vesilaitteiden korjaamisella ja vedentulon säätämiselle sopivaksi sekä lämmöntalteenotolla saadaan leikattua helposti 70% energiakustannuksista. Tämä toimita tulee saada yhdessä järjestöjen, Vantaan energian, vesilaitoksen (HSY) jne kanssa laajamittaiseksi. Perusparannuksissa olisi myös mahdollista parantaa energiatehokkuutta mm. vaihtamalla maalämpöön.
 •  Välitavoitteet tarvitaan, samoin seuranta ja raportointi valtuustolle.

Maankäytön ja rakentamisen linjaukset

Melko hyvät. Pienten asuntojen rakentamisrajoitteesta väännetään kättä kokoomuksen kanssa. Vaarana on segrekaation kasvu, jos pienet asunnot keskittyvät jolloin alueista tulee rauhattomia läpikulkupaikkoja. Erittäin pieniä ja halpoja asuntoja tarvitaan, mutta ne eivät saa olla kaikki samassa kasassa. Ne ovat käteviä sijoittajille, mutta perheet tarvitsevat myös hieman väljempiä asuntoja. 

Muutama pointti:

 • Maanmyyntivoittojen tavoite on kunnianhimoton ja useina vuosina ylittynyt reippaasti. Linjauksissa esitetään että ylimääräiset voitot käytettäisiin keskustojen kehitysrahastoon. Tämä on outo linjaus, kun samaan aikaan homekoulujen korjauksiin ei riitä raha ja väliaikaisia päiväkoteja joudutaan vuokraamaan kalliilla koska tilat eivät riitä. 
 • Monimuotoisesti arvokkaat luontoalueet kaavoituksessa ja tarvittaessa maanhankinnassa on huomioitava. 

Budjetin kehys ja sitovat tavoitteet

Budjetin kehyksen ongelma on investointitarve erityisesti koulu- ja päiväkotipuolella sekä valtuustosopimuksessa kiinni lyöty katto. Vaiklka verotulot ovat kasvaneet ja talous on plussalla, investointikatto on jäykkä eikä vastaa väestönkasvua.

Ongelmallisia sitovia tavoitteita: 

 • Lapsiperheiden hyvinvointia mitataan huostaanottojen määrällä. Mittari on ohut mittaamaan lapsiperheiden hyvinvointia. Hieman paremmin hyvinvointia kuvaisi lastensuojelun asiakkuuksien määrä sekä se miten paljon lasten ja nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarve vähenee.
 • Kiusaamisen ehkäisyyn olisi syytä ottaa mittariksi kouluterveyskyselyn kiusaamisen määrän lasku prosenteissa, esim. 26:sta 20 prosenttiin, ja työhyvinvointikyselyssä samoin konkreettinen kiusaamisen vähenemistavoite.
 • Ikäihmisten hyvinvointia ei tule mitata vain sillä miten harva yli 75-vuotias on saanut laitospaikan, sillä tavoite voi olla huonosti toteutettuna epäinhimillinen. Sen sijaan kotihoidon resursseihin tulisi kiinnittää huomiota. Olisiko parempi mittari vanhusten parissa kotihoidossa vietetty aika, sillä sitä seurataan jo puhelinapsilla. 
 • Sisäilmakorjausten onnistumista pitäisi mitata terveyshaitan vähenemisen (oireiden vähentyminen oirekyselyssä 90%) eikä esimerkiksi rehtorin mielipiteellä siisteistä pinnoista ja nopeasta remontista. Sisäilmakorjausten tarkoitus on poistaa terveyshaitta. 
 • Joukkoliikenteen kasvu nousujen määrässä tulisi olla esimerkiksi 4%, ei 2,7, mikä onnistuu lähestulkoon väestönkasvulla.

Mittareista käydään tarkempaa keskustelua vielä ennen budjettia. Mittareissa on muitakin viilaustarpeita.

Mikkolan koulu

Mikkolan koulun remontit eivät ole poistaneet terveyshaittaa, mutta opettajien vaihtuvuutta ne ovat lisänneet. Kun uudet opettajat eivät vielä ole sairastuneet samalla kuin sisäilma-asioista painostetaan olemaan hiljaa, tilanne on jumissa. Osalla oireet ovat vain pahentumeet. Sweco ei ole onnistunut löytämään ongelmanvaiheuttajia, ja homekoira on merkannut noin parikymmentä kohtaa sekä Lyyrassa että Vegassa. 

Vasta kun tilastollisesti pätevä oirekysely on tehty, tiedetään tilanne. Oirekysely on tilattu kaikkiin Vantaan kouluihin ja päiväkoteihin. Se ei ole ongelmallinen THL:n kysely, vaan kyselyssä tarkastetaan myös infektiosairaudet, jotka ovat tyypillisiä lasten sisäilmaongelmien indikaattoreita. Missään tapauksessa en ole valmis pitämään Mikkolan koulua kunnossa. Mikkolan koulu on pyörinyt 2 vuotta aloitteen johdosta kaupunginhallituksessa. Virkamiesten mukaan koulu on aina kunnossa.

Tässä koko maanantain lista, kuulen mielelläni kommentteja:

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
4.6.2018 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/RV-
4Tiina Nylénin luottamustehtävän päättyminen ja ympäristölautakunnan varajäsenen täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
5Eron myöntäminen Eeva-Liisa Korpelalle kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä (kvalt) / RV-
6Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sijaiset 4.6.2018 alkaen / RV-
7Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien vaali ajalle 1.6.2018-31.5.2019 (kvalt) / RV-
8Vuoden 2019 talousarviolaadinnan kehys (kvalt) / RV2 kpl
9Uudenmaan maakunta- ja sote -uudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano / RV1 kpl
10Oy Apotti Ab:n vuoden 2018 SVOP-osuuden maksaminen / ML-
11Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 26 / 2018 / ML-
12Vantaan kaupungin lausunto Kelan Hakunilan palvelupisteen lakkauttamisesta / JN2 kpl
13Valmennustalojen tarjoamista töistä, tuotteista ja palveluista perittävien maksujen perusteet / JN-
14Vuoden 2018 avustusmäärärahojen jakaminen avustuslajeittain / JN-
15Avustusten myöntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen vuonna 2018 / JN1 kpl
16Toiminta-avustukset paikalliseen kansalaistoimintaan 2018 / JN1 kpl
17Vastaus Mika Kasosen ja 51 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan pysäköinninvalvonnan toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi (kvalt) / HP3 kpl
18Vastaus Kimmo Kiljusen ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Mikkolan koulun sisäilman myrkyllisyyden selvittämiseksi ja tarpeellisten toimenpiteiden tekemiseksi (kvalt) / HP1 kpl
19Vantaan kaupungin liittyminen kansainväliseen kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) / HP-
20Resurssiviisauden tiekartta (kvalt) / HP2 kpl
21Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset (kvalt) / HP3 kpl
22Maanvuokrasopimuksen muuttaminen koskien tonttia 92-15-806-1 Myyrmäessä / Fressi Kiinteistöt Oy / HP2 kpl
23Tonttien 23195/1, 8 ja 9 myynti Kivistön kaupunkikeskus 1 alueelta Asunto Oy Vantaan Topaasikuja 11:lle, Asunto Oy Vantaan Magmalle ja Asunto Oy Vantaan Plutonille c/o Bonava Suomi Oy / HP6 kpl

Avainsanat: hyvinvointi, lapsiperheet, maan myynti, homekoulut, koulukorjaukset, sisäilma, huostaanotot, lastensuojelu, laitsopaikat, kotihoito

Maapoliittiseen ohjelmaan tuli useita pieniä muutoksia. Maanmyynnin tavoiteen ylijäämärahat päätetään tilinpäätksen yhteydessä tehdään erillispäätöksellä kaupunginjohtajan esityksessä ihan oma päätöksensä. Aiemmin näitä on käytetty pysäköinnin järjestämiseen Tikkurilassa.

Resurssiviisaudessa on tarkoitus tehdä välitavoitteet ja seuranta vielä toimialakohtaisesti. Rakentamisen tavoitteiden suunnittelua aikaistettiin vuosille 2019-20 rakentamisen materiaalitehokkuustavoitteet (low carbon/puu) suunnitellaan tässä vaiheessa. Maanköytön johtaja otti muutostarpeet omiin nimiinsä.

Sitovista tavoitteista Vaula nosti tavoitteet ikäihmistä ja sisäilmakorjausten mittaamisesta, ja minä lapsiperheiden hyvinvoinnista ja kiusaamiseta sekä joukkoliikenteestä. Komppasin myös sisäilma-asiaan. Näihin palataan budjetin yhteydessä.

4.6.2018 19:38
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.