3.6.2018

Palveluverkkosuunnitelma: Koulupaikat ei riitä ja 5 terveysasemaa lakkautetaan

Palveluverkkosuunnitelman luonnokseen 2019-2027 on hyvä tutustua (113 sivua). Koulu- ja päiväkotitilat eivät riitä väestönkasvulle ja terveysasemat keskitetään. Löysin vain yhden kohdan jossa mainittiin sisäilmaongelma, vaikka sisäilmaongelmien tulisi vaikuttaa tilojen käyttöön.

Huomioita koulutiloihin ja opetukseen: 

 • Suunnitellut koulutilat eivät riitä: vaikka oppilasmaksimeja on nostettu, ne ylittyvät suunnitelmassa lähes 800 oppilaalla ja väestönkasvu on reippaasti yli ennusteiden.
 • Koulu- ja päiväkotisuunnitelma on päivitettävä oirekyselyn tulosten jälkeen. Oirekysely tehdään syksyn 2018 aikana mikäli virkamiehet eivät onnistu viivyttämään sitä edelleen.
 • Tilojen kunnossa laskennallista korjausvelkaa käytettiin pohjana. Tässä sisäilmaongelmaiset, yhtenään korjattavat tilat näyttävät pienempää korjausvelkaa ja terveet tilat näyttävät ennen pitkää purkukuntoisilta. 
 • Oppilaaksioton kriteereistä päättää opetuslautakunta kuten ennenkin. Saattaa olla, että luokka-asteiden keskittäminen eri kouluihin jatkuu ja lasten näkökulmaa ei huomioida oppilaaksiotossa. Pienten lasten kuljettaminen kauemmas ja sisarusten hajottaminen eri kouluihin ei myöskään ole hiilineutraaliustavoitteiden mukaista (lisää autoilua).
 • Suunnittelussa suositaan yhtenäiskouluja, joiden kokoluokka on 500-900 oppilasta. Tämä on ristiriidassa hiilineutraaliustavoitteiden kanssa.
 • Tulevaisuudessa luokkien sijaan moduuleissa työskentelee esim. 80-100 oppilasta ja 4-5 opettajaa. 
 • Kouluisännistä vahtimestareista siirrytään vartijoihin. Vaihtuuko vartijat ja luoko viihtyvyyttä, ja olisiko kouluisännistä enemmän apua tilojen kunnon seuraamisessa? Ennen kaikkea: Paikataanko vartijoilla opetuksen tuen resurssien puutetta?
 • Tuomelan koulu ja Hevoshaka eivät ole kouluverkossa mukana edes vuonna 2027.

Oppilaaksiottoon tulisi mielestäni tehdä muutoksia muun muassa Mikkolan ja Tuomelan alueella. Trendi, jossa keskitetään 1-2 luokat yhteen ja 3-4 luokat toiseen ja 5-6 luokat kolmanteen kouluun saa lasten koulupolun risaiseksi. Liian täyteen sullotuissa kouluissa ilmanvaihto ei riitä, oppimisrauha on vaikeampi saavuttaa ja joustaminen oppilaan tarpeiden mukaan esim. samaan kouluun kavereiden kanssa ei onnistu, mikä lisää riskiä kiusaamiselle.

Korson huonokuntoinen koulu puretaan (647 oppilasta). Alueen koulujen oppilasmaksimeita kasvatetaan yhteensä 289:lla. Mikkolassa korjauksista huolimatta osalla sisäilmaoireet ovat pahentuneet, ja opettajien vaihtuvuus on suurta, noin kolmannes vuosittain .

Mikkolan huonokuntoiseen kouluun ei saisi lisätä oppilaita. Mikkolan kaikille nykyisille luokille ei riitä luokkatilat, ja sinne aiotaan sulloa vielä 12 opetusryhmää lisää purkamalla sisäseiniä, mikä maksaa 6 miljoonaa euroa. Väestönkasvu on jo ennusteita suurempaa joten se ei tule riittämään kuitenkaan. Pysyvämpi ja inhimillisempi ratkaisu olisi Nikinmäen koulun laajennus, jota suunnitelmissa ei ole.

Oppilaaksiottojärjestelyiden vuoksi Tuomelan koulun lähellä kaikki lähikoulujen pienet oppilaat joutuvat kulkemaan pidemmän matkan, ja sisarukset ja saman pihapiirin lapset käyvät usein eri kouluissa. Tämä lisää arjen hankaluutta ja autoilua kun vanhemmat yrittävät singahdella koulujen välillä. Samalla koululaisia kuljettaviin bussilinjoihin valuu rahaa. Huomattavasti parempi olisi jos ekaluokkalaiset pääsisivät aina lähimpään koulurakennukseen jo koulumatkan turvallisuuden vuoksi. Paikalliset ekaluokkalaiset kannattaisi päästää Tuomelan koulurakennukseen ensi vuonna, jolloin koulukennus saadaan vähitellen normaalikäyttöön.

Osa kokoomuksesta saattaa haluta pitkittää ekaluokkalaisten pääsya lähikouluihin aina vuoteen 2021. Jo nyt koulupaikat ovat tupaten täynnä ja tiedetään että Tuomelassa on kaikkein halvimmat lisäoppilaspaikat. Palveluverkkosuunnitelman mukaan Vantaalla on lähes 800 oppilasta on ilman paikkaa ja suuralueelle tarvitaan mm. uusi alakoulu. Nämäkin oppilasennusteet ovat jo yiittymässä. 

Muun muassa Variston, Askiston, Kaivokselan ja Rajatorpan sisäilmaongelmat tulee korjata välittömästi. Varisto saattaa olla korjauskelvoton, joten tulevasta Hämeenkylän koulusta kannattaisi tehdä hieman suurempi. Samoin Viertola, Uomarinne ja moni muu tarvitsevat kunnollisen sisäilmakorjauksen.

Puhtaat koulutilat tulisi löytää myös koululaisille jotka nyt saavat terveyshaittaa kouluissa. Moni koululainen joutuu olemaan pois koulusta sisäilmaoireiden vuoksi joko usein tai kokonaan. Palveluverkkosuunnitelmassa ei järjestetä päiväkodeissa ja kouluissa pahasti sairastuneille lapsille mahdollisuutta koulunkäyntiin. Se onnistuisi esimerkiksi hyödyntämällä olemassa olevia terveimpiä tiloja (esim. Tuomelan koulu) tai rakentamalla puhdas parakki Klaukkalan tapaan.

Koulujen ja päiväkotien sijoittelussa tulisi hyvä huomioida segrekaation ehkäisy. Esimerkiksi Hevoshaan lakkauttaminen tuntuu yhä vaikeutena sijoittaa oppilaita luokkiin niin että suomen kielen oppiminen olisi luonnollista. Myös puhtaasti kansainvälisille kouluille sekä kielikylpyäiväkodeille on tarvetta.

Keittiöt halutaan keskittää

Ruokaverkkouudistus tulossa, koska nykyinen keittiökapasiteetti ei riitä kattamaan väestönkasvua. Kannattaako ylittyvä kapasiteetti ostaa markkinoilta, vai keskittää olemassa olevakin ruokapalvelu ja hankkia mm. ruokakuljetuskuljetusjärjestelmä?

Suunnitelma lähtee keskittämisestä ja kuljetusjärjestelmän hankkimisesta. Tällöin hyvääkin työtä tekevät keittiöt lakkautetaan. 

Lisää suuria päiväkoteja

Palveluverkkosuunnitelmassa linjataan että uusia päiväkoteja tarvitaan Vantaan väestöennusteen 2017–2027 mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 16–18. Ryhmäperhepäiväkodeista luovutaan vähitellen ja perhepäivähoitajat eläköityvät. Uusia perhepäivähoitajia ei ole rekrytoitavissa, koska palkka on pieni. Nyt Vantaa on hankkimassa 6 vuokraparakkia syksyn tarpeisiin.

Pienistä vuokratiloista halutaan luopua erityisesti Hakunilan alueella, ja osa päiväkodeista on varsin huonokuntoisia koska peruskorjauksissa on säästetty. Olisikin tärkeä oirekyselyn jälkeen tarkastella päiväkotien korjaustarpeet terveysperusteisesti, ja varmistaa investointisuunnitelmassa että terveyshaittaa aiheuttavat päiväkodit myös korjataan. Monissa päiväkodeissa ilmanvaihtoa on syytä lisätä, joissakin on maanantai-aamuisin vastasssa viemärinhaju.

Päiväkotien kokoa kasvatetaan ja lapset laitetaan suuriin yhtenäisiin tiloihin. "Palveluverkkoa kehitetään uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 160–192 tilapaikkaa. Mahdollisuuksien mukaan rakennetaan optimikokoa suurempiakin päiväkoteja sekä yhteishankkeita, erityisesti perusopetuksen kanssa. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatus tarvitsee investointikaudella päiväkotien purkamisesta johtuen uusia väistötiloja Tikkurilaan ja mahdollisesti Rajakylä-Länsimäkeen."

Yksityisen päivähoidon osuutta aiotaan kasvattaa neljästätoista kahdeksaantoista prosenttiin, mikä vähentää kaupungin investointitarpeita.

Terveydenhoitoa keskitetään

 • Lakkautetaan 5 terveysasemaa ja tulevaisuudessa on vain kolme: Kivistö, Tikkurila ja Myyrmäki.
 • Tikkurilan yli sadan miljoonan euron hyvinvointikeskus jonka lautakunta jo kerran torppasi, on suunnitelmissa mukana.
 • Hammashoitolat keskittyvät voimakkaasti (n. 19 lakkautetaan).

Kirjastoverkko

Kirjastoverkko säilyy luonnoksen mukaan suunilleen nykyisellään. Koivukylän vanha tila korvataan uudella.

Palveluverkon suuret haasteet

Palveluverkkouduistusta tulisi tehdä yhteistyössä reurssiviisauden kanssa, jotta eri ohjelmat eivät löisi niin rankasti korville. Myös investointibudjetissa tulisi huomioida selkeä huomio siitä, että oppilas- ja päiväkotipaikat eivät riitä. Nyt palveluverkkoluonnos on vain runtattu kehykseen odotettua suuremmasta väestönkasvusta huolimatta.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien vuoksi palveluverkkosuunnitelma tulee tarkastella uudelleen oirekyselyn tulosten jälkeen. Oirekysely toteutetaan kaikkiin päiväkoteihin, kouluihin ja ammattioppilaitoksiin vuoden 2018 aikana. Korjausvelan käsite ohjaa virheinvestointeihin. 

60-70 luvun huonokuntoisten koulujen 15 vuoden korjauskustannuksia yhdessä huolto- ja käyttökustannuksten kanssa tulee verrata uudisrakennuksen vastaaviin kustannuksiin. Tuon ajan rakennuksissa uudisrakennus voi olla kokonaistaloudellisempi ratkaisu.

Terveet ja houkuttelevat koulut ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä millä työikäiset perheet etsivät pysyvää asuinpaikkaa. 

Olisi tärkeää jatkaa oirekyselyitä ensi vuonna myös muihin kaupungin tiloihin, jotta myös mm. ikäihmisten ja työntekijöiden hyvinvointi taataan. Esimerkiksi lastensuojelussa työntekijäpulaa pahentaa sisäilmaongelmien lisäämät sairaspoissaolot ja irtisanoutumiset.

Terveyspalveluiden kanssa kannattaisi etsiä vaihtoehtoja toteuttaa Tikkurilan hyvinvointikeskus järkevämpään hintaan. Pahimmassa tapauskessa muut investinnit minimoiva ja palveja kurjistava jätti-investointi tehdään sote-uudistuksen vuoksi yksityisiä firmoja varten. Tämän lisäksi on huomioitava kuntalaisten mielipide terveyspalveluista sekä varmistaa sujuvat joukkoliikenneyhteydet terveyspalveluiden piiriin.

Luonnoksessa on paljon linjauksia myös liikuntapaikkojen ja muiden palveluiden osalta. Mielestäni koulu- ja päiväkotirakennukset tulisi saada entistä joustavammin asukkaiden ja järjestöjen käyttöön.

Kuntalaisvaikuttaminen

Palveluverkkosuunnitelmaan koulujen, päiväkotien, liikuntapaikkojen, kirjastojen yms osalta kannattaa tutustua. Kyse on virkamiesten luonnoksesta, joten nyt on oikea aika vaikuttaa sen valmisteluun.

Palveluveluverkkosuunnitelman 2019-2017 luonnoksen pääset lukemaan täältä: 

palveluverkkosuunnitelma

 

* * *

Avainsanat: kouluverkko, koulumatkat, turvallinen koulumatka, päiväkoti, kirjasto, Elmo, uimahalli, palvelut, lähipalvelut. 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
3.6.2018

Palveluverkkosuunnitelma: Koulupaikat ei riitä ja 5 terveysasemaa lakkautetaan

Palveluverkkosuunnitelman luonnokseen 2019-2027 on hyvä tutustua (113 sivua). Koulu- ja päiväkotitilat eivät riitä väestönkasvulle ja terveysasemat keskitetään. Löysin vain yhden kohdan jossa mainittiin sisäilmaongelma, vaikka sisäilmaongelmien tulisi vaikuttaa tilojen käyttöön.

Huomioita koulutiloihin ja opetukseen: 

 • Suunnitellut koulutilat eivät riitä: vaikka oppilasmaksimeja on nostettu, ne ylittyvät suunnitelmassa lähes 800 oppilaalla ja väestönkasvu on reippaasti yli ennusteiden.
 • Koulu- ja päiväkotisuunnitelma on päivitettävä oirekyselyn tulosten jälkeen. Oirekysely tehdään syksyn 2018 aikana mikäli virkamiehet eivät onnistu viivyttämään sitä edelleen.
 • Tilojen kunnossa laskennallista korjausvelkaa käytettiin pohjana. Tässä sisäilmaongelmaiset, yhtenään korjattavat tilat näyttävät pienempää korjausvelkaa ja terveet tilat näyttävät ennen pitkää purkukuntoisilta. 
 • Oppilaaksioton kriteereistä päättää opetuslautakunta kuten ennenkin. Saattaa olla, että luokka-asteiden keskittäminen eri kouluihin jatkuu ja lasten näkökulmaa ei huomioida oppilaaksiotossa. Pienten lasten kuljettaminen kauemmas ja sisarusten hajottaminen eri kouluihin ei myöskään ole hiilineutraaliustavoitteiden mukaista (lisää autoilua).
 • Suunnittelussa suositaan yhtenäiskouluja, joiden kokoluokka on 500-900 oppilasta. Tämä on ristiriidassa hiilineutraaliustavoitteiden kanssa.
 • Tulevaisuudessa luokkien sijaan moduuleissa työskentelee esim. 80-100 oppilasta ja 4-5 opettajaa. 
 • Kouluisännistä vahtimestareista siirrytään vartijoihin. Vaihtuuko vartijat ja luoko viihtyvyyttä, ja olisiko kouluisännistä enemmän apua tilojen kunnon seuraamisessa? Ennen kaikkea: Paikataanko vartijoilla opetuksen tuen resurssien puutetta?
 • Tuomelan koulu ja Hevoshaka eivät ole kouluverkossa mukana edes vuonna 2027.

Oppilaaksiottoon tulisi mielestäni tehdä muutoksia muun muassa Mikkolan ja Tuomelan alueella. Trendi, jossa keskitetään 1-2 luokat yhteen ja 3-4 luokat toiseen ja 5-6 luokat kolmanteen kouluun saa lasten koulupolun risaiseksi. Liian täyteen sullotuissa kouluissa ilmanvaihto ei riitä, oppimisrauha on vaikeampi saavuttaa ja joustaminen oppilaan tarpeiden mukaan esim. samaan kouluun kavereiden kanssa ei onnistu, mikä lisää riskiä kiusaamiselle.

Korson huonokuntoinen koulu puretaan (647 oppilasta). Alueen koulujen oppilasmaksimeita kasvatetaan yhteensä 289:lla. Mikkolassa korjauksista huolimatta osalla sisäilmaoireet ovat pahentuneet, ja opettajien vaihtuvuus on suurta, noin kolmannes vuosittain .

Mikkolan huonokuntoiseen kouluun ei saisi lisätä oppilaita. Mikkolan kaikille nykyisille luokille ei riitä luokkatilat, ja sinne aiotaan sulloa vielä 12 opetusryhmää lisää purkamalla sisäseiniä, mikä maksaa 6 miljoonaa euroa. Väestönkasvu on jo ennusteita suurempaa joten se ei tule riittämään kuitenkaan. Pysyvämpi ja inhimillisempi ratkaisu olisi Nikinmäen koulun laajennus, jota suunnitelmissa ei ole.

Oppilaaksiottojärjestelyiden vuoksi Tuomelan koulun lähellä kaikki lähikoulujen pienet oppilaat joutuvat kulkemaan pidemmän matkan, ja sisarukset ja saman pihapiirin lapset käyvät usein eri kouluissa. Tämä lisää arjen hankaluutta ja autoilua kun vanhemmat yrittävät singahdella koulujen välillä. Samalla koululaisia kuljettaviin bussilinjoihin valuu rahaa. Huomattavasti parempi olisi jos ekaluokkalaiset pääsisivät aina lähimpään koulurakennukseen jo koulumatkan turvallisuuden vuoksi. Paikalliset ekaluokkalaiset kannattaisi päästää Tuomelan koulurakennukseen ensi vuonna, jolloin koulukennus saadaan vähitellen normaalikäyttöön.

Osa kokoomuksesta saattaa haluta pitkittää ekaluokkalaisten pääsya lähikouluihin aina vuoteen 2021. Jo nyt koulupaikat ovat tupaten täynnä ja tiedetään että Tuomelassa on kaikkein halvimmat lisäoppilaspaikat. Palveluverkkosuunnitelman mukaan Vantaalla on lähes 800 oppilasta on ilman paikkaa ja suuralueelle tarvitaan mm. uusi alakoulu. Nämäkin oppilasennusteet ovat jo yiittymässä. 

Muun muassa Variston, Askiston, Kaivokselan ja Rajatorpan sisäilmaongelmat tulee korjata välittömästi. Varisto saattaa olla korjauskelvoton, joten tulevasta Hämeenkylän koulusta kannattaisi tehdä hieman suurempi. Samoin Viertola, Uomarinne ja moni muu tarvitsevat kunnollisen sisäilmakorjauksen.

Puhtaat koulutilat tulisi löytää myös koululaisille jotka nyt saavat terveyshaittaa kouluissa. Moni koululainen joutuu olemaan pois koulusta sisäilmaoireiden vuoksi joko usein tai kokonaan. Palveluverkkosuunnitelmassa ei järjestetä päiväkodeissa ja kouluissa pahasti sairastuneille lapsille mahdollisuutta koulunkäyntiin. Se onnistuisi esimerkiksi hyödyntämällä olemassa olevia terveimpiä tiloja (esim. Tuomelan koulu) tai rakentamalla puhdas parakki Klaukkalan tapaan.

Koulujen ja päiväkotien sijoittelussa tulisi hyvä huomioida segrekaation ehkäisy. Esimerkiksi Hevoshaan lakkauttaminen tuntuu yhä vaikeutena sijoittaa oppilaita luokkiin niin että suomen kielen oppiminen olisi luonnollista. Myös puhtaasti kansainvälisille kouluille sekä kielikylpyäiväkodeille on tarvetta.

Keittiöt halutaan keskittää

Ruokaverkkouudistus tulossa, koska nykyinen keittiökapasiteetti ei riitä kattamaan väestönkasvua. Kannattaako ylittyvä kapasiteetti ostaa markkinoilta, vai keskittää olemassa olevakin ruokapalvelu ja hankkia mm. ruokakuljetuskuljetusjärjestelmä?

Suunnitelma lähtee keskittämisestä ja kuljetusjärjestelmän hankkimisesta. Tällöin hyvääkin työtä tekevät keittiöt lakkautetaan. 

Lisää suuria päiväkoteja

Palveluverkkosuunnitelmassa linjataan että uusia päiväkoteja tarvitaan Vantaan väestöennusteen 2017–2027 mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 16–18. Ryhmäperhepäiväkodeista luovutaan vähitellen ja perhepäivähoitajat eläköityvät. Uusia perhepäivähoitajia ei ole rekrytoitavissa, koska palkka on pieni. Nyt Vantaa on hankkimassa 6 vuokraparakkia syksyn tarpeisiin.

Pienistä vuokratiloista halutaan luopua erityisesti Hakunilan alueella, ja osa päiväkodeista on varsin huonokuntoisia koska peruskorjauksissa on säästetty. Olisikin tärkeä oirekyselyn jälkeen tarkastella päiväkotien korjaustarpeet terveysperusteisesti, ja varmistaa investointisuunnitelmassa että terveyshaittaa aiheuttavat päiväkodit myös korjataan. Monissa päiväkodeissa ilmanvaihtoa on syytä lisätä, joissakin on maanantai-aamuisin vastasssa viemärinhaju.

Päiväkotien kokoa kasvatetaan ja lapset laitetaan suuriin yhtenäisiin tiloihin. "Palveluverkkoa kehitetään uudishankkeilla, joiden optimikoko on noin 160–192 tilapaikkaa. Mahdollisuuksien mukaan rakennetaan optimikokoa suurempiakin päiväkoteja sekä yhteishankkeita, erityisesti perusopetuksen kanssa. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin. Varhaiskasvatus tarvitsee investointikaudella päiväkotien purkamisesta johtuen uusia väistötiloja Tikkurilaan ja mahdollisesti Rajakylä-Länsimäkeen."

Yksityisen päivähoidon osuutta aiotaan kasvattaa neljästätoista kahdeksaantoista prosenttiin, mikä vähentää kaupungin investointitarpeita.

Terveydenhoitoa keskitetään

 • Lakkautetaan 5 terveysasemaa ja tulevaisuudessa on vain kolme: Kivistö, Tikkurila ja Myyrmäki.
 • Tikkurilan yli sadan miljoonan euron hyvinvointikeskus jonka lautakunta jo kerran torppasi, on suunnitelmissa mukana.
 • Hammashoitolat keskittyvät voimakkaasti (n. 19 lakkautetaan).

Kirjastoverkko

Kirjastoverkko säilyy luonnoksen mukaan suunilleen nykyisellään. Koivukylän vanha tila korvataan uudella.

Palveluverkon suuret haasteet

Palveluverkkouduistusta tulisi tehdä yhteistyössä reurssiviisauden kanssa, jotta eri ohjelmat eivät löisi niin rankasti korville. Myös investointibudjetissa tulisi huomioida selkeä huomio siitä, että oppilas- ja päiväkotipaikat eivät riitä. Nyt palveluverkkoluonnos on vain runtattu kehykseen odotettua suuremmasta väestönkasvusta huolimatta.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien vuoksi palveluverkkosuunnitelma tulee tarkastella uudelleen oirekyselyn tulosten jälkeen. Oirekysely toteutetaan kaikkiin päiväkoteihin, kouluihin ja ammattioppilaitoksiin vuoden 2018 aikana. Korjausvelan käsite ohjaa virheinvestointeihin. 

60-70 luvun huonokuntoisten koulujen 15 vuoden korjauskustannuksia yhdessä huolto- ja käyttökustannuksten kanssa tulee verrata uudisrakennuksen vastaaviin kustannuksiin. Tuon ajan rakennuksissa uudisrakennus voi olla kokonaistaloudellisempi ratkaisu.

Terveet ja houkuttelevat koulut ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä millä työikäiset perheet etsivät pysyvää asuinpaikkaa. 

Olisi tärkeää jatkaa oirekyselyitä ensi vuonna myös muihin kaupungin tiloihin, jotta myös mm. ikäihmisten ja työntekijöiden hyvinvointi taataan. Esimerkiksi lastensuojelussa työntekijäpulaa pahentaa sisäilmaongelmien lisäämät sairaspoissaolot ja irtisanoutumiset.

Terveyspalveluiden kanssa kannattaisi etsiä vaihtoehtoja toteuttaa Tikkurilan hyvinvointikeskus järkevämpään hintaan. Pahimmassa tapauskessa muut investinnit minimoiva ja palveja kurjistava jätti-investointi tehdään sote-uudistuksen vuoksi yksityisiä firmoja varten. Tämän lisäksi on huomioitava kuntalaisten mielipide terveyspalveluista sekä varmistaa sujuvat joukkoliikenneyhteydet terveyspalveluiden piiriin.

Luonnoksessa on paljon linjauksia myös liikuntapaikkojen ja muiden palveluiden osalta. Mielestäni koulu- ja päiväkotirakennukset tulisi saada entistä joustavammin asukkaiden ja järjestöjen käyttöön.

Kuntalaisvaikuttaminen

Palveluverkkosuunnitelmaan koulujen, päiväkotien, liikuntapaikkojen, kirjastojen yms osalta kannattaa tutustua. Kyse on virkamiesten luonnoksesta, joten nyt on oikea aika vaikuttaa sen valmisteluun.

Palveluveluverkkosuunnitelman 2019-2017 luonnoksen pääset lukemaan täältä: 

palveluverkkosuunnitelma

 

* * *

Avainsanat: kouluverkko, koulumatkat, turvallinen koulumatka, päiväkoti, kirjasto, Elmo, uimahalli, palvelut, lähipalvelut. 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.