20.4.2018

Myyrmäen kaavarunko pikaratikoineen sekä Puu-Kivistö kaupunginhallituksessa

Maanantain kaupunginhallituksessa 23.4 on Myyrmäen kaavarunko, jossa sujuva vaihto ja pikaraitiotien kulku kannattaisi mahdollistaa suunniteltua paremmin, jotta aluetta ei kaavoiteta ”tukkoon”. Myyrmäen päiväkoti- ja koulutonttien riittävyys tulee tarkastella uusimpien tietojen pohjalta. Samassa kokouksessa päätetään myös mielenkiintoisesta Kivistön puurakentamisalueesta sekä Hämeenvaaran päiväkodista.

Myyrmäen kaavarunko

Myyrmäkeen kaavaillaan entistä korkeampaa ja tehokkaampaa rakentamista etenkin Myyrmäen ja Louhelan asemien läheisyydessä. Kivijalkaan on tulossa liike- ja toimistotiloja. Vastapainona tiiviille rakentamiselle ja kaupunkimaisuudelle säilytetään vehreyttä, puistoja ja suuria ympäröiviä viheralueita. Tavoitteena on kaupunkirakenne, jossa turvalliset, viihtyisät ja sujuvat kevyen liikenteen reitit johtavat kaupunginosaa ympäröiville laajoille viheralueille.

Alueelle suunnitellaan runsaasti uusia asuntoja. Myyrmäessä voisi kaavarungossa esitettyjen laskelmien pohjalta olla vuonna 2040 yhteensä noin 24 000 – 27 000 asukasta. Tämä tarkoittaa noin 8 000 – 11 000 uutta asukasta. Asuntorakentamisessa pyritään monipuoliseen asuntotyyppien ja hallintamuotojen tarjontaan.

Uusia päiväkoti- ja koulutontteja esitetään kaavan reuna-alueille. Ensimmäiset päiväkodit toteutetaan Uomarinteen koulun eteläpuolelle, Raappavuorentielle sekä korvaavana hankkeena Patotielle. Päiväkotien koko vaihtelee tontin koosta riippuen 128 tilapaikasta 192 tilapaikkaan. Alueen edelleen tiivis- tyessä tarvitaan päiväkodeille edelleen uusia tontteja. Kaavarunkotyön yhteydessä on esitetty mahdollisiksi kehityskohteiksi Louhelan Eräkujaa, Löydöspuistoa sekä Kivikirveenkujan tonttia.

- Koulu- ja päiväkotien riittävyys ja kunto on huomioitava paremmin. Uomarinteen koulun laajennus ei todennäköisesti ratkaise Uomarinteen vanhan osan sisäilmaongelmia. Kilterin koulun sisäilma vaatisi myös aiempaa kunnollisempia korjauksia. Päiväkotitilanne on vielä niukempi, ja tukeutuu lähivuosina myös kustannuksiltaan korkeisiin vuokraparakeihin. Tulee tarkistaa miten alueelta lötyisi enemmän tilaa päiväkoti- ja koulurakentamiseen.

Vihreyden määrä Myyrmäen ydinkeskustassa käy kuitenkin niukaksi.

- Suunnittelussa tulisi huomioida joka mahdollisuus kasvillisuuden lisäämiseen jotta alueesta ei tule kivierämaata. Seinät, katot, purkit, puut ja pienet vihreät maaläntit ynnä muut pehmentävät kaupungin betonisia kasvoja.

Alueelle tulee Tikkurilasta raitiotie joka jatkaa Espoon Leppävaaraan. Myös Helsingin Vihdintien raitiotien ja Espoon Kalajärven raitiotien suunnitelmat ja laajeneminen kannattaa huomioida.

- Tulevaisuudessa tämä terminaalin jossa voidaan vaihtaa sujuvasti junasta raitiotiehen. Aseman läheisuudessä olisi varattava tilaa.

- Raitiotien linjausta länteen on myös sujuvoitettava, jotta matka-ajoista ei tule liian pitkiä. 25km/h mutkaisia katuja pitkin ei vähennä työmatkaliikenteen ruuhkia ja hiilidioksidipäästöjä, vaan pyöräilyä ja kävelyä. Se ei ole Zurichin kaltainen nopea salkkukansan työmatkalinja, vaan ikäihmsiten hidas keräilylinja kaupoille ja terveysasemalle. 

Jos raitiotietä ei tehdä riittävällä nopeudella, kehä kolmosen ruuhkautuminen jatkuu lisäkaistoista huolimatta, ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus nousee nihkeästi. 

- Bussiliikenteen on mahduttava terminaalialueelle niin että myös mm. Kalajärven suorat yhteydet Myyrämkeen voidaan toteuttaa.

Vuonna 2015 koko Vantaan katuverkolla moottoriajo- neuvoliikenteen määrä kasvoi 3%. Raskaan liikenteen osuus katuverkolla oli noin 8%. Myyrmäen pää- ja kokoojakatujen liikennemäärät olivat noin 5000 – 15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 10%.

Ylipäätään raitiotie on jäänyt vähälle huomiolle muutoin erinomaisessa kaavarunkotyössä. 

Puukivistö

Asuintalojen korttelialueilla mahdollistetaan neljän umpikorttelin, yhden rivitalon ja kahden puoliavoimen kerrostalokorttelin rakentaminen Puu-Kivistöön. Kaikki asuinkorttelit ovat puurakentei- sia, monimuotoisia ja värikkäitä. Rakennusten korkeudet vaihtelevat kahdesta kerroksesta seitse- mään kerrokseen. Osassa kortteleita on mahdollista rakentaa kaupunkipientaloja tai rivitaloja. Asuinkortteleilla on pääosin yhteiset korttelipihat ja osalla ensimmäisen kerroksen asunnoista on asuntokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja. Korttelit sijaitsevat pääosin asemakaavoittamattomalla alueella, mutta asemakaavan muutoksella muutetaan ET-korttelialueen pohjoispuolella sijaitseva Lumikvartsinpuiston puistoalue asuinrakennusten korttelialueeksi.

Suunnittelualueen keskelle sijoittuu yleisten rakennusten korttelialue uutta päiväkotia varten. Rakennuksen on oltava pääosin puurakenteinen. Päiväkotirakennus sijoittuu tontin itäpäähän raja- ten katutiloja päiväkotitontin pohjois-, itä- ja eteläpuolilla. Rakennus tulee rakentaa kiinni katualu- eeseen ja se tulee olla kaksikerroksinen. Lisäksi tontin rajaa vasten rakennettavaksi on osoitettu rakennusaloja piharakennuksille, jotka myös rajaavat alueen sisäisiä kulkureittejä. Päiväkotitontin lounaisosa liittyy liito-oravan kannalta tärkeään puustoiseen alueeseen, minkä vuoksi osa tontista on merkitty merkinnällä luo, luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Päiväkoti- tontin lounaisosa on säilytettävä puustoisena tai sinne on istutettavaa uutta puustoa, mutta se on myös osa päiväkodin leikkipihaa.

Kaava-alueen kaksi lähivirkistysaluetta ovat osa liito-oravan elinympäristöä Kivistön keskustassa ja ne on määritelty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi (luo). 

Puu-Kivistö on nimetty Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi (kaupunginhallitus 5.2.2018), jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisää- minen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken. 

Puurakentamista toteutetaan myös Tuusulan Downhouse-rivitalo-alueella, jossa puuseinät ovat täyttä puuta sisäpinnasta ulkopintaan ja jopa ilmanvaihto on luonnollinen. Puukivistö kuitenkin todennäköisesti rakentuu betoni- ja muovipitoisemmasta rakentamisesta. Julkiset hankkeet kannattaisi sen sijaan toteuttaa korkeammilla laatuvaatimuksilla, hyvä sisäilma ja terveet materiaalit edellä.

Päiväkoti Koivuvaaranpuistoon

Hämeenvaaraan Espoon rajalle rakennetaan uusi päiväkoti.

* * *

Linkkejä:

Tässä koko lista

Esityslistat

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
23.4.2018 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Kaupunginvaltuuston 9.4.2018 pitämän kokouksen täytäntöönpanot / RV-
5Eron myöntäminen Pekka Kantolalle Koivukylä-Korson kehittämistoimikunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen / RV-
6Teknisen lautakunnan yksityistiejaoston varajäsenen täydennysvaalin toimittaminen toimikaudeksi 2017–2021 / RV-
7Taloussuunnitelman 2019-2022 laadintaohjeiden hyväksyminen / RV1 kpl
8Lahjoitus Aalto-yliopistolle kaupunkitaloustieteen professuurin perustamiseen / RV1 kpl
9Viran (vakanssinumero 600099) nimikkeen muuttaminen / JN-
10Helsingin hallinto-oikeuden päätös lunastuslupaa koskevasta valituksesta / Saras –niminen kiinteistö 92-406-3-245 Keimolan kylässä / tiedoksi / HP1 kpl
11Lausunto Valtatien 4 parantamisesta rakentamalla Hakunilan vaihtopysäkit, Vantaa, tiesuunnitelma / HP1 kpl
12Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta / Bastukärr, Sipoo / HP2 kpl
13Myyrmäen kaavarunko 014400 / 15 Myyrmäki / HP1 kpl
14Asemakaavan muutos 002313 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 62 Jokiniemi / Kolmiotontti / HP1 kpl
15Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen luovutuksesta Jokiniemessä / Kiinteistö Oy Vantaan Väritehtaankatu 8, Spoki 0y / asemakaavan muutos nro 002313 / HP1 kpl
16Asemakaavamuutos 002350 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 17. Martinlaakso / Voimalantie 5 - 6 (kvalt) / HP3 kpl
17Esisopimus määräalojen kaupasta / Tuleva tontti 92-17-105-12/ Asemakaavan muutos 002350 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos / Murata Electronics Oy / HP2 kpl
18Asemakaava ja asemakaavan muutos 231900 / 23. Kivistö / Puu-Kivistö / HP1 kpl
19Asemakaavamuutos 002360 ja tonttijako, 11 Hämevaara / Koivuvaaranpuisto (kvalt) / HP3 kpl
20Asemakaavamuutos nro 002120 ja tonttijako, 13 Vapaala / Vapaalantie 10 (kvalt) / HP4 kpl
21Asemakaavan muutos 002275 ja tonttijako, 13 Vapaala / Raspitie ja Vuolutie (kvalt) / HP2 kpl
22Asemakaavamuutos 002345 sekä tonttijaon muutos, 13. Vapaala / Vapaalantie 2-4 (kvalt) / HP3 kpl


Avainsanat: Myyrmäen keskusta, yhteisöllisyys, Pikaratikka, pikaraitiotie

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
20.4.2018

Myyrmäen kaavarunko pikaratikoineen sekä Puu-Kivistö kaupunginhallituksessa

Maanantain kaupunginhallituksessa 23.4 on Myyrmäen kaavarunko, jossa sujuva vaihto ja pikaraitiotien kulku kannattaisi mahdollistaa suunniteltua paremmin, jotta aluetta ei kaavoiteta ”tukkoon”. Myyrmäen päiväkoti- ja koulutonttien riittävyys tulee tarkastella uusimpien tietojen pohjalta. Samassa kokouksessa päätetään myös mielenkiintoisesta Kivistön puurakentamisalueesta sekä Hämeenvaaran päiväkodista.

Myyrmäen kaavarunko

Myyrmäkeen kaavaillaan entistä korkeampaa ja tehokkaampaa rakentamista etenkin Myyrmäen ja Louhelan asemien läheisyydessä. Kivijalkaan on tulossa liike- ja toimistotiloja. Vastapainona tiiviille rakentamiselle ja kaupunkimaisuudelle säilytetään vehreyttä, puistoja ja suuria ympäröiviä viheralueita. Tavoitteena on kaupunkirakenne, jossa turvalliset, viihtyisät ja sujuvat kevyen liikenteen reitit johtavat kaupunginosaa ympäröiville laajoille viheralueille.

Alueelle suunnitellaan runsaasti uusia asuntoja. Myyrmäessä voisi kaavarungossa esitettyjen laskelmien pohjalta olla vuonna 2040 yhteensä noin 24 000 – 27 000 asukasta. Tämä tarkoittaa noin 8 000 – 11 000 uutta asukasta. Asuntorakentamisessa pyritään monipuoliseen asuntotyyppien ja hallintamuotojen tarjontaan.

Uusia päiväkoti- ja koulutontteja esitetään kaavan reuna-alueille. Ensimmäiset päiväkodit toteutetaan Uomarinteen koulun eteläpuolelle, Raappavuorentielle sekä korvaavana hankkeena Patotielle. Päiväkotien koko vaihtelee tontin koosta riippuen 128 tilapaikasta 192 tilapaikkaan. Alueen edelleen tiivis- tyessä tarvitaan päiväkodeille edelleen uusia tontteja. Kaavarunkotyön yhteydessä on esitetty mahdollisiksi kehityskohteiksi Louhelan Eräkujaa, Löydöspuistoa sekä Kivikirveenkujan tonttia.

- Koulu- ja päiväkotien riittävyys ja kunto on huomioitava paremmin. Uomarinteen koulun laajennus ei todennäköisesti ratkaise Uomarinteen vanhan osan sisäilmaongelmia. Kilterin koulun sisäilma vaatisi myös aiempaa kunnollisempia korjauksia. Päiväkotitilanne on vielä niukempi, ja tukeutuu lähivuosina myös kustannuksiltaan korkeisiin vuokraparakeihin. Tulee tarkistaa miten alueelta lötyisi enemmän tilaa päiväkoti- ja koulurakentamiseen.

Vihreyden määrä Myyrmäen ydinkeskustassa käy kuitenkin niukaksi.

- Suunnittelussa tulisi huomioida joka mahdollisuus kasvillisuuden lisäämiseen jotta alueesta ei tule kivierämaata. Seinät, katot, purkit, puut ja pienet vihreät maaläntit ynnä muut pehmentävät kaupungin betonisia kasvoja.

Alueelle tulee Tikkurilasta raitiotie joka jatkaa Espoon Leppävaaraan. Myös Helsingin Vihdintien raitiotien ja Espoon Kalajärven raitiotien suunnitelmat ja laajeneminen kannattaa huomioida.

- Tulevaisuudessa tämä terminaalin jossa voidaan vaihtaa sujuvasti junasta raitiotiehen. Aseman läheisuudessä olisi varattava tilaa.

- Raitiotien linjausta länteen on myös sujuvoitettava, jotta matka-ajoista ei tule liian pitkiä. 25km/h mutkaisia katuja pitkin ei vähennä työmatkaliikenteen ruuhkia ja hiilidioksidipäästöjä, vaan pyöräilyä ja kävelyä. Se ei ole Zurichin kaltainen nopea salkkukansan työmatkalinja, vaan ikäihmsiten hidas keräilylinja kaupoille ja terveysasemalle. 

Jos raitiotietä ei tehdä riittävällä nopeudella, kehä kolmosen ruuhkautuminen jatkuu lisäkaistoista huolimatta, ja joukkoliikenteen kulkutapaosuus nousee nihkeästi. 

- Bussiliikenteen on mahduttava terminaalialueelle niin että myös mm. Kalajärven suorat yhteydet Myyrämkeen voidaan toteuttaa.

Vuonna 2015 koko Vantaan katuverkolla moottoriajo- neuvoliikenteen määrä kasvoi 3%. Raskaan liikenteen osuus katuverkolla oli noin 8%. Myyrmäen pää- ja kokoojakatujen liikennemäärät olivat noin 5000 – 15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 10%.

Ylipäätään raitiotie on jäänyt vähälle huomiolle muutoin erinomaisessa kaavarunkotyössä. 

Puukivistö

Asuintalojen korttelialueilla mahdollistetaan neljän umpikorttelin, yhden rivitalon ja kahden puoliavoimen kerrostalokorttelin rakentaminen Puu-Kivistöön. Kaikki asuinkorttelit ovat puurakentei- sia, monimuotoisia ja värikkäitä. Rakennusten korkeudet vaihtelevat kahdesta kerroksesta seitse- mään kerrokseen. Osassa kortteleita on mahdollista rakentaa kaupunkipientaloja tai rivitaloja. Asuinkortteleilla on pääosin yhteiset korttelipihat ja osalla ensimmäisen kerroksen asunnoista on asuntokohtaisia pihoja ja etupuutarhoja. Korttelit sijaitsevat pääosin asemakaavoittamattomalla alueella, mutta asemakaavan muutoksella muutetaan ET-korttelialueen pohjoispuolella sijaitseva Lumikvartsinpuiston puistoalue asuinrakennusten korttelialueeksi.

Suunnittelualueen keskelle sijoittuu yleisten rakennusten korttelialue uutta päiväkotia varten. Rakennuksen on oltava pääosin puurakenteinen. Päiväkotirakennus sijoittuu tontin itäpäähän raja- ten katutiloja päiväkotitontin pohjois-, itä- ja eteläpuolilla. Rakennus tulee rakentaa kiinni katualu- eeseen ja se tulee olla kaksikerroksinen. Lisäksi tontin rajaa vasten rakennettavaksi on osoitettu rakennusaloja piharakennuksille, jotka myös rajaavat alueen sisäisiä kulkureittejä. Päiväkotitontin lounaisosa liittyy liito-oravan kannalta tärkeään puustoiseen alueeseen, minkä vuoksi osa tontista on merkitty merkinnällä luo, luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Päiväkoti- tontin lounaisosa on säilytettävä puustoisena tai sinne on istutettavaa uutta puustoa, mutta se on myös osa päiväkodin leikkipihaa.

Kaava-alueen kaksi lähivirkistysaluetta ovat osa liito-oravan elinympäristöä Kivistön keskustassa ja ne on määritelty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi (luo). 

Puu-Kivistö on nimetty Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi (kaupunginhallitus 5.2.2018), jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisää- minen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken. 

Puurakentamista toteutetaan myös Tuusulan Downhouse-rivitalo-alueella, jossa puuseinät ovat täyttä puuta sisäpinnasta ulkopintaan ja jopa ilmanvaihto on luonnollinen. Puukivistö kuitenkin todennäköisesti rakentuu betoni- ja muovipitoisemmasta rakentamisesta. Julkiset hankkeet kannattaisi sen sijaan toteuttaa korkeammilla laatuvaatimuksilla, hyvä sisäilma ja terveet materiaalit edellä.

Päiväkoti Koivuvaaranpuistoon

Hämeenvaaraan Espoon rajalle rakennetaan uusi päiväkoti.

* * *

Linkkejä:

Tässä koko lista

Esityslistat

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
23.4.2018 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Kaupunginvaltuuston 9.4.2018 pitämän kokouksen täytäntöönpanot / RV-
5Eron myöntäminen Pekka Kantolalle Koivukylä-Korson kehittämistoimikunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen / RV-
6Teknisen lautakunnan yksityistiejaoston varajäsenen täydennysvaalin toimittaminen toimikaudeksi 2017–2021 / RV-
7Taloussuunnitelman 2019-2022 laadintaohjeiden hyväksyminen / RV1 kpl
8Lahjoitus Aalto-yliopistolle kaupunkitaloustieteen professuurin perustamiseen / RV1 kpl
9Viran (vakanssinumero 600099) nimikkeen muuttaminen / JN-
10Helsingin hallinto-oikeuden päätös lunastuslupaa koskevasta valituksesta / Saras –niminen kiinteistö 92-406-3-245 Keimolan kylässä / tiedoksi / HP1 kpl
11Lausunto Valtatien 4 parantamisesta rakentamalla Hakunilan vaihtopysäkit, Vantaa, tiesuunnitelma / HP1 kpl
12Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Rudus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta / Bastukärr, Sipoo / HP2 kpl
13Myyrmäen kaavarunko 014400 / 15 Myyrmäki / HP1 kpl
14Asemakaavan muutos 002313 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 62 Jokiniemi / Kolmiotontti / HP1 kpl
15Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen luovutuksesta Jokiniemessä / Kiinteistö Oy Vantaan Väritehtaankatu 8, Spoki 0y / asemakaavan muutos nro 002313 / HP1 kpl
16Asemakaavamuutos 002350 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 17. Martinlaakso / Voimalantie 5 - 6 (kvalt) / HP3 kpl
17Esisopimus määräalojen kaupasta / Tuleva tontti 92-17-105-12/ Asemakaavan muutos 002350 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos / Murata Electronics Oy / HP2 kpl
18Asemakaava ja asemakaavan muutos 231900 / 23. Kivistö / Puu-Kivistö / HP1 kpl
19Asemakaavamuutos 002360 ja tonttijako, 11 Hämevaara / Koivuvaaranpuisto (kvalt) / HP3 kpl
20Asemakaavamuutos nro 002120 ja tonttijako, 13 Vapaala / Vapaalantie 10 (kvalt) / HP4 kpl
21Asemakaavan muutos 002275 ja tonttijako, 13 Vapaala / Raspitie ja Vuolutie (kvalt) / HP2 kpl
22Asemakaavamuutos 002345 sekä tonttijaon muutos, 13. Vapaala / Vapaalantie 2-4 (kvalt) / HP3 kpl


Avainsanat: Myyrmäen keskusta, yhteisöllisyys, Pikaratikka, pikaraitiotie

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.